Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-POWI
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W11


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej. Student ma poznać

sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania praw własności intelektualnej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać problemy z dziedziny prawa własności intelektualnej. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ochronnego. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowania orzecznictwa sądowego z zakresu własności

intelektualnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej. Student ma poznać sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania praw własności intelektualnej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać problemy z dziedziny prawa własności intelektualnej. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ochronnego. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowania orzecznictwa sądowego z zakresu własności intelektualnej.

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie własności intelektualnej

2. Źródła prawa własności intelektualnej

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie własności intelektualnej

4. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, a także relacja do prawa konkurencji

5. Podmiot i przedmiot praw autorskich

6. Prawa majątkowe i osobiste

7. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

8. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

9. Ochrona baz danych

10. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

11. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

12. Pojęcie wynalazku i patentu, podmioty uprawnione do zgłoszenia

wynalazku do ochrony; patent europejski

13. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków

14. Egzamin.

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Wolters Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin 2007

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa 2016

E.Nowińska, U.Promińska, K.Szczepanowska- Kozłowska, „Prawo własności przemysłowej”, LexisNexis, Warszawa 2021

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa

2017

M. du Vall "Prawo patentowe", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student wymienia i opisuje pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej, rozróżnia i objaśnia źródła prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej, definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa własności intelektualnej, opisuje instrumenty ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej, objaśnia instytucje i ochronę własności przemysłowej

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 15h

Lektura literatury: 37h

Przygotowanie do egzaminu: 48h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodami weryfikacji efektów kształcenia są aktywność na zajęciach, obserwacja zachowań, ocenianie ciągłe, test na zakończenie.

kryteria oceniania:

na ocenę 2:

EK1 student nie zna pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

EK2 student nie rozróżnia i nie potrafi objaśnić źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK3 student nie zna definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

EK4 student nie zna instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK5 student nie potrafi scharakteryzować na czym polega instytucja i ochrona własności przemysłowej

na ocenę 3:

EK1 student posiada zadowalającą wiedzę na temat pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

EK2 student ma zadowalającą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK3 student ma zadowalającą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

EK4 student ma zadowalającą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK5 student ma zadowalającą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 4:

EK1 student posiada dobrą wiedzę na temat definiowania pojęć z zakresu prawa własności intelektualnej

EK2 student posiada dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK3 student posiada dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

EK4 student posiada dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK5 student posiada dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

na ocenę 5:

EK1 student potrafi bardzo dobrze definiować pojęcia z zakresu prawa własności intelektualnej

EK2 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat źródeł prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK3 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat definicji i charakterystyki instytucji prawa własności intelektualnej

EK4 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instrumentów ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej

EK5 student posiada bardzo dobrą wiedzę na temat instytucji i ochrony własności przemysłowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Więckowski
Prowadzący grup: Zbigniew Więckowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7f225474058245c9aaabed79050bfbde%40thread.tacv2/conversations?groupId=021158b8-85a9-475e-888d-a8b9b917d393&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Pełny opis:

1. Zagadnienia wprowadzające – pojęcie własności intelektualnej, pojęcie własności przemysłowej, różnice pomiędzy pojęciem własność przemysłowa a własność intelektualna; jakim celom powinna służyć ochrona dóbr niematerialnych; jakie motywacje stoją przed ochroną tego typu dóbr; źródła prawa (krajowe i zagraniczne); Akademia WIPO, Akademia EUIPO, Akademia EPO, strony internetowe UPRP, MKiDN

Literatura:

a) K. Siewicz, Monopole intelektualne. Źródła praw na dobrach materialnych (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 14- 21

b) Prawo własności przemysłowej. Komentarz, red. P. Kostański, wyd. 2, C. H. Beck, Warszawa 2014, s. 3-16

c) WIPO Academy, https://welc.wipo.int/

d) EUIPO Academy, https://euipo.europa.eu/knowledge/local/euipo_catalog/

e) EPO Academy, https://www.epo.org/learning/materials/kit/download.html

f) Publikacje Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, https://uprp.gov.pl/pl/publikacje/publikacje-bezplatne

g) K. Grzybczyk, Rozrywki XXI wieku a prawo własności intelektualnej, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

h) K. Grzybczyk, Ikony popkultury a prawo własności intelektualnej. Jak znani i sławni chronią swoje prawa, Wolters Kluwer, Warszawa 2018

2. Prawo autorskie - czego dotyczy prawo autorskie, pojęcie utworu, rodzaje utworów, prawa pokrewne, komu przysługują prawa autorskie, pojęcie autorskich praw osobistych i autorskich praw majątkowych, okres ochrony utworu, pojęcie domeny publicznej, dozwolony użytek prywatny i dozwolony użytek publiczny

Literatura:

a) M. Wilkowski, J. Lipszyc, P. Czerniawski, Utwór. Twórca. Prawa pokrewne. Autorskie prawa osobiste. Autorskie prawa majątkowe (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 24-39

b) K. Siewicz, M. Wilkowski, J. Lipszyc, Okres ochrony utworu. Domena Publiczna. Dozwolony użytek prywatny. Dozwolony użytek publiczny. Prawo cytatu. Plagiat. Odpowiedzialność

za naruszenie prawa (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 42-58

c) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 64-189

d) Portal Legalna kultura, https://www.legalnakultura.pl/pl/prawo-w-kulturze/b-przewodnik-b-po-prawie-autorskim

e) Strona MKiDN: http://www.prawoautorskie.gov.pl/

f) M. Wołek, Prawo do bycia artystą - sztuka i prawo autorskie, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2016 (artykuł dostępny na Moodle)

g) G. Tylec, Prawo autorskie w działalności religijnej, Studia z Prawa Wyznaniowego, t. 19, 2016 (artykuł dostępny na Moodle)

h) G. Sacha, Sztuczna inteligencja a prawo autorskie, Przegląd Prawno-Ekonomiczny, kwiecień-maj-czerwiec, nr 47, 2/2019, s. 63 - 78 (artykuł dostępny na Moodle)

i) R. Markiewicz, Zabawy z prawem autorskim, Wolters Kluwer, Warszawa 2015

3. Prawo autorskie - prawo cytatu, plagiat, odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich, umowy o przekazaniu prawa, umowy licencyjne, licencje Creative Commons, organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

Literatura:

a) K. Siewicz, M. Wilkowski, J. Lipszyc, Okres ochrony utworu. Domena Publiczna. Dozwolony użytek prywatny. Dozwolony użytek publiczny. Prawo cytatu. Plagiat. Odpowiedzialność

za naruszenie prawa (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 59-69

b) M. Wilkowski, R. Czajka, P. Czerniakowski, Umowy o przekazaniu praw autorskich. Umowy licencyjne. Creative Commons. Organizacje Zbiorowego Zarządzania (OZZ) (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 72-97

c) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 189-204, s. 335-345

d) J. Koćwin, Własność intelektualna a piractwo medialne, (w:) Własność w prawie i gospodarce, red. U. Kalina-Prasznic, Wrocław 2017, s. 193-221 (artykuł dostępny na Moodle)

4. Prawo znaków towarowych, oznaczenia geograficzne – źródła prawa, pojęcie znaku towarowego, cechy znaku towarowego, pojęcie unijnego znaku towarowego, funkcje znaków towarowych, rodzaje znaków towarowych, EUIPO, treść prawa ochronnego na znak towarowy, rodzaj oznaczeń geograficznych, ochrona oznaczeń geograficznych w Polsce, ochrona geograficznych oznaczeń pochodzenia w Unii Europejskiej

Literatura:

a) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 189-204, s. 444-514, s. 520-557

b) M. Świerczyński, Własność przemysłowa. Ograniczenia dotyczące p.w.p. Rejestracja p.w.p. Międzynarodowa ochrona. Umowa o przeniesienie praw. Umowa licencyjna. Naruszenie praw (w:) K. Siewicz, M. Wilkowski, R. Czajka, J. Lipszyc, P. Czerniawski, M. Świerczyński, Krótki kurs własności intelektualnej, Kraków 2018, s. 100-117

c) M. Konopka, Niekonwencjonalne znaki towarowe w zarządzaniu własnością intelektualną przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2016 (artykuł dostępny na Moodle)

d) M. Konopka, Ukryte funkcje znaków towarowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2017 (artykuł dostępny na Moodle)

5. Prawo patentowe – pojęcie wynalazku, kategorie wynalazków, przesłanki zdolności patentowej (nowość, poziom wynalazczy, przemysłowa stosowalność), podmioty praw do wynalazku, treść patentu, patent europejski, patent europejski o jednolitym skutku

Literatura:

a) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 189-204, s. 561-623

b) M. Niklewicz-Pijaczyńska, Własność przemysłowa w prawie i ekonomii oraz praktyce gospodarczej (w:) Własność w prawie i gospodarce, red. U. Kalina-Prasznic, Wrocław 2017, s. 85-99 (artykuł dostępny na Moodle)

c) M. Wojtczak, Wpływ sztucznej inteligencji na postępowanie w przedmiocie udzielenia patentu na wynalazek, Zeszyty Prawnicze, t. 20 nr 2, 2020, (artykuł dostępny na Moodle)

d) E. Krupska, Czy opatentujesz sposób diagnostyki oparty na sztucznej inteligencji? Kwartalnik Urzędu Patentowego, s. 44-47, (artykuł dostępny na Moodle)

6. Prawo wzorów przemysłowych, wzory użytkowe – pojęcie wzoru przemysłowego, przesłanki zdolności rejestrowej wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego (zakres i ograniczenia), europejskie prawo wzorów przemysłowych, pojęcie wzoru użytkowego, wzór użytkowy jako przedmiot ochrony, wzór użytkowy a wynalazek

Literatura:

a) Prawo własności intelektualnej, red. J. Sieńczyło-Chlabicz, Wolters Kluwer, Warszawa 2018, s. 189-204, s. 628-664, s. 668-684

b) M. Konopka, M. Kozerska, Znak towarowy, czy wzór przemysłowy - dylemat współczesnych strategii przedsiębiorstw, Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, 2017 (artykuł dostępny na Moodle)

c) P. Brylski, Silna pozycja Polski w obszarze wzorów przemysłowych, Kwartalnik Urzędu Patentowego, s. 24-26 (artykuł dostępny na Moodle)

7. Ochrona patentowa leków – ogólne informacje o specyfice przemysłu farmaceutycznego (innowacyjny, generyczny), historyczny rozwój ochrony patentowej produktów leczniczych, TRIPS, przedmiot i czas trwania ochrony, dodatkowe świadectwo ochronne (SPC), wyjątek Roche-Bolar, wyłączność danych, pojęcie „klifu patentowego”

Literatura:

a) Ż. Pacud, Ochrona patentowa produktów leczniczych, Wolters Kluwer, Warszawa 2013

b) E. Traple, Zagadnienia ochrony własności intelektualnej pozostające w związku z prawem farmaceutycznym (w:) Prawo farmaceutyczne, M. Krekora, M. Świerczyński, E. Traple, Wolters Kluwer, Warszawa 2020, s. 583 – 669

c) Ż. Pacud, Ochrona patentowa zastosowań medycznych (w:) Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, red. M. Kępiński, C.H. Beck, Warszaw 2013, s. 1-36

d) K. Klafkowska – Waśniowska, R. Sikorski, Przedmiotowe granice ochrony przyznanej dodatkowym świadectwem ochronnym (SPC) (w:) Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, red. M. Kępiński, C.H. Beck, Warszaw 2013, s. 37-76

e) M. Kondrat, Wyłączność danych rejestracyjnych i wyłączność rynkowa. Leki sieroce i pediatryczne (w:) Rynek farmaceutyczny a prawo własności intelektualnej, red. M. Kępiński, C.H. Beck, Warszaw 2013, s. 147-162

f) A. Nowicka, Wyłączność danych i wyłączność rynkowa (w:) System Prawa Medycznego, Prawo farmaceutyczne, t. 4, red. J. Haberko, C.H. Beck, Warszawa 2019, s. 567-616

g) M. Świerczyński, Definicje leków biologicznych oraz kluczowe problemy prawne (w:) Biologiczne produkty lecznicze. Aspekty prawne, red. M. Świerczyński, Wolters Kluwer, Warszawa 2016, s. 21-59

h) J. Uchańska, Supplementary Protection Certificate Manufacturing Waiver – analiza Rozporządzenia 2019/933 zmieniającego rozporządzenie 469/2009 regulujące zasady dotyczące dodatkowego prawa ochronnego (w:) Model prawny leków biopodobnych, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, s. 145-171

8. Egzamin

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

"Prawo własnosci przemysłowej" (U. Promińska red.) A. Nowicka,

M. Poźniak-Niedzielska, U. Promińska, M. Żakowska-Henzler Wyd. Difiin,

aktualne wydanie

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

M. du Vall i inni "Prawo patentowe", Wolters Kluwer, Warszawa, aktualne wydanie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Więckowski
Prowadzący grup: Zbigniew Więckowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

PR_W11 - student zna podstawowe zasady i pojęcia prawa własności przemysłowej i intelektualnej przez pryzmat regulacji międzynarodowych

PR_U01- student rozróżnia i objaśnia źródła prawa własności intelektualnej i własności przemysłowej

PR_U02 - student definiuje i prezentuje charakterystykę instytucji prawa własności intelektualnej i wykorzystuje wiedzę teoretyczną do rozwiązywania konkretnych spraw

PR_U03 - student opisuje instrumenty ochrony własności intelektualnej i własności przemysłowej i analizuje rolę norm prawnych w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych.

PR_U07 - student potrafi projektować i tworzyć rożne prace pisemne, analizy i interpretacje z określonych zagadnień prawa własności przemysłowej i intelektualnej

PR_U09 - student potrafi projektować i tworzyć rożne wystąpienia ustne z określonych zagadnień prawa własności przemysłowej i intelektualnej

PR_K01 – student uzupełnia i doskonali wiedzę z określonych zagadnień prawa własności przemysłowej i intelektualnej

PR_K03 – student uczy się pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

PR_K04 – student uczy się określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupieOpis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Lektura literatury: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 40h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h / 25 = 4 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest nabycie usystematyzowanej wiedzy z zakresu prawa własności intelektualnej.

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej. Student ma poznać

sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania praw własności intelektualnej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać problemy z dziedziny prawa własności intelektualnej. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ochronnego. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowania orzecznictwa sądowego z zakresu własności

intelektualnej.

Pełny opis:

Celem zajęć jest nauczenie studenta analizy podstawowych instytucji prawa własności intelektualnej. Student ma poznać sposób kreacji, skład i zasady funkcjonowania praw własności intelektualnej. W szczególności powinien nabyć umiejętność analizy przepisów prawnych, tak, by mógł rozwiązywać problemy z dziedziny prawa własności intelektualnej. Student ma poznać reguły dotyczące procesu ochronnego. Zajęcia mają nauczyć studenta analizowania orzecznictwa sądowego z zakresu własności intelektualnej.

Zakres tematyczny obejmuje:

1. Pojęcie własności intelektualnej

2. Źródła prawa własności intelektualnej

3. Umowy międzynarodowe w dziedzinie własności intelektualnej

4. Podział na prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, a także relacja do prawa konkurencji

5. Podmiot i przedmiot praw autorskich

6. Prawa majątkowe i osobiste

7. Podstawowe wiadomości o umowach prawnoautorskich

8. Podstawowe wiadomości o prawach pokrewnych

9. Ochrona baz danych

10. Przepisy o nieuczciwej konkurencji i prawa ochrony konkurencji

11. Znaki towarowe, przedmiot ochrony i podmioty uprawnione do

zgłaszania

12. Pojęcie wynalazku i patentu, podmioty uprawnione do zgłoszenia

wynalazku do ochrony; patent europejski

13. Podstawowe wiadomości dotyczące rejestracji i ochrony wynalazków

14. Egzamin.

Literatura:

1. Wykaz literatury podstawowej:

J. Barta, R. Markiewicz „Prawo autorskie” Wolters Kluwer, Warszawa aktualne wydanie

M. Poźniak-Niedzielska, J. Szczotka, M. Mozgawa „Prawo autorskie i prawa pokrewne zarys wykładu”, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz, Warszawa, Lublin 2007

J.Banasiuk, J.Sieńczyło-Chlabicz, Z.Zawadzka „Prawo własności intelektualnej”, Wolter Kluwer, Warszawa 2016

E.Nowińska, U.Promińska, K.Szczepanowska- Kozłowska, „Prawo własności przemysłowej”, LexisNexis, Warszawa 2021

2. Wykaz literatury uzupełniającej:

System prawa prywatnego t. XIII prawo autorskie (J. Barta red.) Warszawa

2017

M. du Vall "Prawo patentowe", Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Świerczyński
Prowadzący grup: Marek Świerczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)