Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a03bbe68cbcda43859f539eec2d91c13d%40thread.tacv2/conversations?groupId=f0c3c3d0-d369-4df5-adcd-695ac8221ffb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W06

PR_W07

PR_W08
Ćwiczenia

PR_K01

PR_K03

PR_K04

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U04

PR_U05

PR_U08

PR_U09

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia polskiego prawa pracy z elementami prawa międzynarodowego, europejskiego i UE oraz relacje prawa pracy z prawem cywilnym.

Pełny opis:

1. Geneza i systematyka prawa pracy

2. Związki prawa pracy z prawem cywilnym

3. Zatrudnienie pracownicze i inne rodzaje zatrudnienia

3. Źródła prawa pracy

4. Zasady i funkcje prawa pracy

6. Rodzaje stosunków pracy

7. Strony stosunku pracy

8. Nawiązanie stosunku pracy

9. Zmiana treści stosunku pracy

10. Ustanie stosunku pracy

11. Treść stosunku pracy (podstawowe prawa i obowiązki, wynagrodzenia, odpowiedzialność materialna, bhp, a w pozostałym zakresie na ćw.)

Literatura:

podręczniki:

L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, CH Beck, Warszawa 2021

T.Liszcz: Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

K.W. Baran (red.), Prawo pracy i system ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

J. Stelina, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2020

K.W. Baran, System prawa pracy tomy: I- II i IV-XI, Wolters Kluwer, Warszawa

komentarze:

L. Florek, Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019

K.Jaśkowski, E.Maniewska, Kodeks pracy, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021

kazusy:

M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Repetytoria Becka 2021

J. Czerniak-Swędzioł, M. Lekston, Prawo pracy w diagramach, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01

Student ma wiedzę nt. charakteru i znaczenia prawa pracy oraz jego relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

PR_W02

Student ma widzę nt. źródeł i charakteru norm prawa pracy w aspekcie historycznym i współczesnym

PR_W04

Student zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa pracy, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu

do ważniejszych gałęzi prawa

PR_W06

Student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne

i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat prawa pracy

PR_W07

Student zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

PR_W08

Student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod

i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Opis ECTS

udział w wykładzie 32 h

udział w ćwiczeniach 16 h

przygotowanie do ćwiczeń 50 h

konsultacje 2 h

przygotowanie do egzaminu 100 h

w sumie 200 h a więc liczba punktów ECTS: 8

Metody i kryteria oceniania:

PR_W01

ocena niedostateczna (2)

Student nie ma wiedzy nt charakteru i znaczenia prawa pracy oraz jego relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa.

ocena dostateczna (3)

Student ma dostateczną wiedzę nt. charakteru i znaczenia prawa pracy oraz jego relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

ocena dobra (4)

Student ma dobrą wiedzę nt. charakteru i znaczenia prawa pracy oraz jego relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

ocena bardzo dobra (5)

Student ma bardzo dobrą wiedzę nt. charakteru i znaczenia prawa pracy oraz jego relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

PR_W02

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia nauki prawa pracy oraz jego relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa pracy oraz jego relację do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa pracy oraz jego relację do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

ocena bardzo dobra (5)

PR_W04

Ocena niedostateczna (2)

Student pnie potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Ocena dostateczna (3)

Student potrafi w stopniu dostatecznym prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Ocena dobra (4)

Student potrafi stopniu dobrym prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Ocena bardzo dobra (5)

Student potrafi w stopniu bardzo dobrym prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_W06

ocena niedostateczna (2)

Student nie ma wiedzy na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz nie zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat.

ocena dostateczna (3)

Student ma dostateczną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz w stopniu dostatecznym zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat.

ocena dobra (4)

Student ma dobrą wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz w stopniu dobrym zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat.

ocena bardzo dobra (5)

Student ma bardzo dobrą wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz w stopniu bardzo dobrym zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat.

PR_W07

ocena niedostateczna (2)

Student nie zna metod i narzędzi, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

ocena dostateczna (3)

Student zna w stopniu dostatecznym metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

ocena dobra (4)

Student zna w stopniu dobrym metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

ocena bardzo dobra (5)

Student zna w stopniu dobrym metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

PR_W08

ocena niedostateczna (2)

Student nie zna zasad stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod

i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

ocena dostateczna (3)

Student zna dostatecznie zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

ocena dobra (4)

Student zna dobrze zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

ocena bardzo dobra (5)

Student zna bardzo dobrze zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących

Ocena będzie zależała od wyniku uzyskanego przez studenta z egzaminu końcowego w formie testu pisemnego wielokrotnego wyboru na platformie Moodle. Egzamin będzie obejmował 15 pytań z zakresu zagadnień omówionych na wykładzie i na ćwiczeniach oraz w literaturze podstawowej. Pytania będą ułożone tak aby były w stanie zweryfikować poziom osiągnięcia przez studenta wszystkich założonych efektów kształcenia. Obowiązywała będzie następująca skala ocen, uzależniona od liczby poprawnych odpowiedzi::

14-15 5,0

13 4,5

11-12 4,0

10. 3,5

8-9 3,0

poniżej 8 2,0

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a03bbe68cbcda43859f539eec2d91c13d%40thread.tacv2/conversations?groupId=f0c3c3d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje zagadnienia polskiego prawa pracy z elementami prawa międzynarodowego, europejskiego i UE oraz relacje prawa pracy z prawem cywilnym.

Pełny opis:

1. Geneza i systematyka prawa pracy

2. Związki prawa pracy z prawem cywilnym

3. Zatrudnienie pracownicze i inne rodzaje zatrudnienia

3. Źródła prawa pracy

4. Zasady i funkcje prawa pracy

6. Rodzaje stosunków pracy

7. Strony stosunku pracy

8. Nawiązanie stosunku pracy

9. Zmiana treści stosunku pracy

10. Ustanie stosunku pracy

11. Treść stosunku pracy (podstawowe prawa i obowiązki, wynagrodzenia, odpowiedzialność materialna, bhp, a w pozostałym zakresie na ćw.)

Literatura:

podręczniki:

L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, CH Beck, Warszawa 2019

T.Liszcz: Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

K.W. Baran (red.), Prawo pracy i system ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019

J. Stelina, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2020

K.W. Baran, System prawa pracy tomy: I- II i IV-XI, Wolters Kluwer, Warszawa

komentarze:

L. Florek, Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019

K.Jaśkowski, E.Maniewska, Kodeks pracy, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

kazusy:

M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2018

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.