Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PP-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9b4476290394463097794a01a8c301b2%40thread.tacv2/conversations?groupId=e989127d-754a-41ca-9882-c8c76ba493d7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza PR_W02 PR_W03 PR_W04 PR_W06 PR_W07


Umiejętności PR_01 PR_U02 PR_U03 PR_U04 PR_U05 PR_U08 PR_U09


Kompetencje PR_K01 PR_K03 PR_K04


Skrócony opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń z prawa pracy

Pełny opis:

1. Międzynarodowe prawo pracy - zagadnienia podstawowe

2. Europejskie prawo pracy - zagadnienia podstawowe

3. Prawo pracy UE - zagadnienia podstawowe

4. Zbiorowe prawo pracy

5. Czas pracy

6. Urlopy pracownicze

7. Ustanie stosunku pracy

8. Ochrona szczególna

Literatura:

J. Stelina, Prawo pracy, Studia prawnicze, Warszawa 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza

PR_W02

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat źródeł prawa pracy w ujęciu historycznym i współczesnym.

PR_W03

Student zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych prawa pracy w historii Polski i świata

PR_W04

Student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne

i systemy wyszukiwawcze

PR_W06

Student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

PR_W07

Student zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

Umiejętności:

PR_U01

Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu prawa pracy, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02

Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

PR_U03

Student potrafi analizować rolę norm prawnych prawa pracy w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04

Student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych z zakresu prawa pracy oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05

Student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08

Student potrafi przygotować różne prace pisemne w dziedzinie prawa pracy, w tym proste pisma procesowe oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym.

PR_U09

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym

PR_U09

Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa pracy w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Kompetencje:

PR_K01

Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

PR_K03

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

PR_K04

Student ma kompetencje do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu prawa pracy, podjętym samodzielnie lub w grupie.

Opis ETCS - 3 pkt.

Udział w ćwiczeniach: 16 h

Przygotowanie do zaliczenia:

-przygotowanie prezentacji: 20 h

- samodzielna nauka 20 h

- samodzielna analiza materiałów źródłowych 20 h

- konsultacje 5 h

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wiedza:

PR_W02

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat źródeł prawa pracy w ujęciu historycznym i współczesnym.

PR_W03

Student zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych prawa pracy w historii Polski i świata

PR_W04

Student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne

i systemy wyszukiwawcze

PR_W06

Student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów

i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat.

PR_W07

Student zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

Umiejętności:

PR_U01

Student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu prawa pracy, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02

Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

PR_U03

Student potrafi analizować rolę norm prawnych prawa pracy w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04

Student potrafi prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych z zakresu prawa pracy oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05

Student potrafi wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08

Student potrafi przygotować różne prace pisemne w dziedzinie prawa pracy, w tym proste pisma procesowe oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym.

PR_U09

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym

PR_U09

Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa pracy w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

Kompetencje:

PR_K01

Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

PR_K03

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

PR_K04

Student ma kompetencje do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu prawa pracy, podjętym samodzielnie lub w grupie.

Kryteria oceniania

PR_W02

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia nauki prawa pracy oraz jego relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa pracy oraz jego relację do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa pracy oraz jego relację do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa pracy oraz jego relację do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

PR_W03

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych prawa pracy w historii Polski i świata

Ocena dostateczna (3)

Student zna i rozumie w stopniu dostatecznym proces kształtowania się norm i instytucji prawnych prawa pracy w historii Polski i świata

Ocena dobra (4)

Student zna i rozumie w stopniu dobrym proces kształtowania się norm i instytucji prawnych prawa pracy w historii Polski i świata

Ocena bardzo dobra (5)

Student zna i rozumie w stopniu bardzo dobrym proces kształtowania się norm i instytucji prawnych prawa pracy w historii Polski i świata

PR_W04

Ocena niedostateczna (2)

Student pnie potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Ocena dostateczna (3)

Student potrafi w stopniu dostatecznym prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Ocena dobra (4)

Student potrafi stopniu dobrym prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Ocena bardzo dobra (5)

Student potrafi w stopniu bardzo dobrym prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_W06

ocena niedostateczna (2)

Student nie ma wiedzy na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz nie zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat.

ocena dostateczna (3)

Student ma dostateczną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz w stopniu dostatecznym zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat.

ocena dobra (4)

Student ma dobrą wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz w stopniu dobrym zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat.

ocena bardzo dobra (5)

Student ma bardzo dobrą wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa pracy, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz w stopniu bardzo dobrym zna technologii informacyjnych i systemów wyszukiwawczych służących zdobywaniu informacji na ich temat.

PR_W07

ocena niedostateczna (2)

Student nie zna metod i narzędzi, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

ocena dostateczna (3)

Student zna w stopniu dostatecznym metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

ocena dobra (4)

Student zna w stopniu dobrym metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

ocena bardzo dobra (5)

Student zna w stopniu dobrym metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa pracy

PR_U01

ocena niedostateczna (2)

Student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu prawa pracy, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

ocena dostateczna (3)

Student potrafi dostatecznie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu prawa pracy, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

ocena dobra (4)

Student potrafi dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu prawa pracy, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

ocena bardzo dobra (5)

Student potrafi bardzo dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych z zakresu prawa pracy, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02

ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

ocena dostateczna (3)

Student posiada dostateczną umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

ocena dobra (4)

Student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

ocena bardzo dobra (5)

Student posiada wysoką umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

PR_U03

ocena niedostateczna (2)

Student nie potrafi analizować roli norm prawnych prawa pracy w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

ocena dostateczna (3)

Student potrafi w stopniu dostatecznym analizować rolę norm prawnych prawa pracy w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

ocena dobra (4)

Student potrafi w stopniu dobrym analizować rolę norm prawnych prawa pracy w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

ocena bardzo dobra (5)

Student potrafi w stopniu bardzo dobrym analizować rolę norm prawnych prawa pracy w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

PR_U04

ocena niedostateczna (2)

Student nie potrafi prognozować i modelować złożonych procesów społecznych, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych z zakresu prawa pracy oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

ocena dostateczna (3)

Student potrafi dostatecznie prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych z zakresu prawa pracy oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

ocena dobra (4)

Student potrafi dobrze prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych z zakresu prawa pracy oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

ocena bardzo dobra (5)

Student potrafi bardzo dobrze prognozować i modelować złożone procesy społeczne, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych z zakresu prawa pracy oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05

ocena niedostateczna (2)

Student nie potrafi wiązać zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

ocena dostateczna (3)

Student potrafi dostatecznie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

ocena dobra (4)

Student potrafi dobrze wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

ocena bardzo dobra (5)

Student potrafi bardzo dobrze wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa pracy z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

PR_U08

ocena niedostateczna (2)

Student nie potrafi sporządzić podstawowych projektów aktu normatywnego dotyczących prawa pracy

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie potrafi sporządzić podstawowe projekty aktów normatywnych dotyczących prawa pracy

ocena dobra (4)

Student dobrze radzi sobie ze sporządzaniem podstawowych projektów aktów normatywnych dotyczących prawa pracy

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze radzi sobie ze sporządzaniem podstawowych projektów aktów normatywnych dotyczących prawa pracy

PR_U09

ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym

ocena dostateczna (3)

Student posiada dostateczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym.

ocena dobra (4)

Student posiada dobre umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym.

cena bardzo dobra (5)

Student posiada wysokie umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym

PR_K01

ocena niedostateczna (2)

Student nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

ocena dostateczna (3)

Student w dostatecznym stopniu rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

ocena dobra (4)

Student dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

PR_K03

ocena niedostateczna (2)

Student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

ocena dostateczna (3)

Student w dostatecznym stopniu potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

ocena dobra (4)

Student dobrze potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

PR_K04

ocena niedostateczna (2)

Student nie ma kompetencji do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu prawa pracy, podjętym samodzielnie lub w grupie.

ocena dostateczna (3)

Student ma dostateczne kompetencje do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu prawa pracy, podjętym samodzielnie lub w grupie.

ocena dobra (4)

Student ma dobre kompetencje do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu prawa pracy, podjętym samodzielnie lub w grupie.

ocena bardzo dobra (5)

Student ma bardzo dobre kompetencje do określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym z zakresu prawa pracy, podjętym samodzielnie lub w grupie.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams) ze wsparciem kontaktu asynchronicznego (z wykorzystaniem Platformy Moodle).

Przygotowanie i przedstawienie 10 minutowej prezentacji

Odpowiedź ustna na 3 pytania

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Barbara Surdykowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9b4476290394463097794a01a8c301b2%40thread.tacv2/conversations?groupId=e989127d-754a-41ca-9882-c8c76ba493d7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Literatura:

Literatura wskazana do wykładu oraz przez prowadzącego ćwiczenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Barbara Surdykowska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9b4476290394463097794a01a8c301b2%40thread.tacv2/conversations?groupId=e989127d-754a-41ca-9882-c8c76ba493d7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia w formie ćwiczeń z prawa pracy.

Pełny opis:

1. Międzynarodowe prawo pracy - zagadnienia podstawowe

2. Europejskie prawo pracy - zagadnienia podstawowe

3. Prawo pracy UE - zagadnienia podstawowe

4. Zbiorowe prawo pracy

5. Czas pracy

6. Urlopy pracownicze

7. Ustanie stosunku pracy

8. Ochrona szczególna

Literatura:

J. Stelina, Prawo pracy, Studia prawnicze, Warszawa 2020

Wymagania wstępne:

brak wymagań wstępnych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Sylwia Karbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.