Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie II semestr

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PR2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie II semestr
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01;

PR_W02;

PR_W03;

PR_W09

Skrócony opis:

Przedmiotem wykładów jest omówienie zagadnień z zakresu prawa rzymskiego rzeczowego, spadkowego, zobowiązań oraz elementy procesu rzymskiego z uwzględnieniem zmian, jakim był poddawany na przestrzeni czasu. Celem zajęć jest szczegółowe objaśnienie instytucji wymienionych gałęzi prawa rzymskiego oraz studium przypadku, co oznacza rozwiązywanie kazusów w grupie oraz indywidualnie przez studentów. Celem wykładów jest także wskazanie źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju.

Pełny opis:

W trakcie wykładów zostaną omówione zagadnienia dotyczące prawa rzeczowego, spadkowego, prawa zobowiązań oraz elementy procesu rzymskiego z uwzględnieniem zmian, jakim był poddawany na przestrzeni czasu. W ramach prawa rzeczowego szczegółowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące własności rzymskiej z uwzględnieniem jej rodzajów, sposobów nabywania i ochrony. W dalszej kolejności omówione zostanie posiadanie, również z uwzględnieniem jego rodzajów i sposobów nabywania i ochrony. Szczegółowo omówiona zostanie także problematyka praw na rzeczy cudzej.

Zagadnienia z zakresu prawa spadkowego zostaną podzielone na dwie części - dziedziczenie testamentowe i beztestamentowe. Zagadnienia z zakresu dziedziczenia testamentowego obejmą: ogólną terminologię (m.in. sukcesja uniwersalna, pojęcie hereditas, bonorum possessio), pojęcie i treść testamentu (ustanowienie dziedzica, wydziedziczanie, zapisy, tj. legaty i fideikomisy) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów jego ważności, zachowek. Zagadnienia z zakresu dziedziczenia beztestamentowego obejmą: zasady dziedziczenia według ustawy XII tablic, edyktu pretorskiego i nowel justyniańskich. Z zakresu prawa zobowiązań przedmiotem ćwiczeń będą zagadnienia wstępne (pojęcie, elementy i źródła obowiązań); zobowiązania z kontraktów - kontrakty realne, konsensualne, werbalne, literalne; zobowiązania z deliktów; zobowiązania z quasi kontraktów i z quasi deliktów. W ramach prawa procesowego omówione zostaną zagadnienia dotyczące ochrony praw prywatnych; legis actiones, tryb postępowania formułkowego; elementy procesu kognicyjnego oraz ochrona pozaprocesowa.

Literatura:

Teksty źródłowe: 'Leges regiae'. Tekst-tłumaczenie-komentarz,tłum. Anna Tarwacka, "Zeszyty Prawnicze" 4.1/2004, s. 233-260; M. i J. Zabłoccy, Ustawa XII Tablic. Tekst-tłumaczenie-objaśnienia, Warszawa 2013; Gaius, Instytucje, tłum. C. Kunderewicza (Warszawa 1982) lub W. Rozwadowskiego (Poznań 2003); Justynian, Instytucje, tłum. C. Kunderewicza, Warszawa 1986.

Literatura podstawowa: W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2009.

Literatura uzupełniająca: 1. A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego; 2. A. Kacprzak, J. Krzynówek, Repetytoria Becka. Prawo rzymskie; 3. E. Gintowt, Rzymskie prawo prywatne w epoce postępowania legisakcyjnego, Warszawa 2005; 4. H. Kupiszewski, Prawo rzymskie a współczesność, Warszawa 1988; 5. H. Kupiszewski, Rozważania o własności rzymskiej, "CPH" 36/1984 z. 2, s. 27-55; 6. J. Zabłocki, Rozważania o procesie rzymskim w 'Noctes Atticae' Aulusa Gelliusa, Warszawa 1999; 7. M. Kuryłowicz, Prawo i obyczaje w starożytnym Rzymie, Lublin 1994; 8. M. Kuryłowicz, Prawo rzymskie. Historia-tradycja-współczesność, Lublin 2003; 9. W. Wołodkiewicz, Rzymskie korzenie współczesnego prawa cywilnego, Warszawa 1978; 10. W. Wołodkiewicz, 'Obligationes ex variis causarum figuris', Warszawa 1968; 11. J. Zabłocki, 'Leges de plebiscitis', "PK" 35 (1992) nr 1-2, s.235-246, 12. W. Dajczak, Zwrot 'bona fides' w rozstrzygnięciach dotyczących kontraktów u prawników rzymskich okresu klasycznego, Toruń 1998; 13. E. Loska, Legat w prawie rzymskim, "Zeszyty Prawnicze" 3.1 (2003), s. 69-92; 14. F. Longchamps de Bérier. 'Summum ius summa iniuria'. O ideologicznych założeniach w interpretacji starożytnych tekstów źródłowych, "Zeszyty Prawnicze" 5.1, s. 51-68; 15. M. Talamanca, Istituzioni di diritto romano, Milano 1990; 18. M. Kaser, Das römische Privatrecht, München 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01 - zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

2 ECTS

wykład na platformie Teams kod oh4veqx - 15 h

praca własna w oparciu o przesyłane materiały - 30 h

konsultacje - 5 h

Metody i kryteria oceniania:

egzamin ustny na platformie Moodle

na ocenę 2

PR_W01 - nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia nauki prawa rzymskiego oraz jej relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - nie zna i nie rozumie źródeł i charakteru norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - nie zna i nie rozumie procesów kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - nie zna i nie rozumie procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

na ocenę 3

PR_W01 - zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego w stopniu podstawowym

PR_W02 - zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)w stopniu podstawowym

PR_W03 - zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji w stopniu podstawowym

PR_W09 - zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji) w stopniu podstawowym

na ocenę 4

PR_W01 - dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - dobrze zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - dobrze zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

na ocenę 5

PR_W01 - bardzo dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa rzymskiego oraz jej relację do innych nauk oraz sposób definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa rzymskiego

PR_W02 - bardzo dobrze zna i rozumie źródła i charakter norm prawa rzymskiego, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

PR_W03 - bardzo dobrze zna i rozumie proces kształtowania się norm i instytucji prawnych w prawie rzymskim i jego recepcji

PR_W09 - bardzo dobrze zna i rozumie proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych w prawie rzymskim, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym (w zakresie recepcji)

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Jan Zabłocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)