Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo rzymskie II sem.

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PR2-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo rzymskie II sem.
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01;


PR_U02;


PR_U05;


PR_U09;


PR_K01;


PR_K03;


PR_K04

Skrócony opis:

Przedmiotem zajęć jest omówienie zagadnień z zakresu prawa rzymskiego rzeczowego, spadkowego, zobowiązań oraz elementy procesu rzymskiego z uwzględnieniem zmian, jakim był poddawany na przestrzeni czasu. Celem zajęć jest szczegółowe objaśnienie instytucji wymienionych gałęzi prawa rzymskiego oraz studium przypadku, co oznacza rozwiązywanie kazusów w grupie oraz indywidualnie przez studentów. Celem zajęć jest wskazanie źródeł współczesnych instytucji prawa cywilnego w ich historycznym rozwoju oraz ćwiczenie umiejętności praktycznych – kazusy; ćwiczenie umiejętności analizowania źródeł.

Pełny opis:

Podczas zajęć zostaną omówione zagadnienia dotyczące prawa rzeczowego, spadkowego, prawa zobowiązań oraz elementy procesu rzymskiego z uwzględnieniem zmian, jakim był poddawany na przestrzeni czasu. W ramach prawa rzeczowego szczegółowo zostaną omówione zagadnienia dotyczące własności rzymskiej z uwzględnieniem jej rodzajów, sposobów nabywania i ochrony. W dalszej kolejności omówione zostanie posiadanie, również z uwzględnieniem jego rodzajów i sposobów nabywania i ochrony. Szczegółowo omówiona zostanie także problematyka praw na rzeczy cudzej.

Zagadnienia z zakresu prawa spadkowego zostaną podzielone na dwie części - dziedziczenie testamentowe i beztestamentowe. Zagadnienia z zakresu dziedziczenia testamentowego obejmą: ogólną terminologię (m.in. sukcesja uniwersalna, pojęcie hereditas, bonorum possessio), pojęcie i treść testamentu (ustanowienie dziedzica, wydziedziczanie, zapisy, tj. legaty i fideikomisy) ze szczególnym uwzględnieniem wymogów jego ważności, zachowek. Zagadnienia z zakresu dziedziczenia beztestamentowego obejmą: zasady dziedziczenia według ustawy XII tablic, edyktu pretorskiego i nowel justyniańskich. Z zakresu prawa zobowiązań przedmiotem ćwiczeń będą zagadnienia wstępne (pojęcie, elementy i źródła obowiązań); zobowiązania z kontraktów - kontrakty realne, konsensualne, werbalne, literalne; zobowiązania z deliktów; zobowiązania z quasi kontraktów i z quasi deliktów. W ramach prawa procesowego omówione zostaną zagadnienia dotyczące ochrony praw prywatnych; legis actiones, tryb postępowania formułkowego; elementy procesu kognicyjnego oraz ochrona pozaprocesowa.

Literatura:

Literatura podstawowa:

W. Wołodkiewicz, M. Zabłocka, Prawo rzymskie. Instytucje, Warszawa 2014.

A. Kacprzak, J. Krzynówek, F. Longchamps de Berier, J. Urbanik, 565 zagadek z prawa rzymskiego, Warszawa 2001.

W. Rozwadowski, Gai Institutiones. Tekst i przekład, Poznań 2003.

Dodatkowa literatura/teksty źródłowe będą podawane na bieżąco.

Tłumaczenia dostępne są na stronie www.wpia.uksw.edu.pl/zeszytyprawnicze

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Umiejętności

PR_U01 - student potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02 - student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

PR_U05 - student zna i potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa osobowego i rodzinnego oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian.

PR_U09 - student posiada umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa osobowego i rodzinnego

Kompetencje społeczne

PR_K01 - student rozumie potrzebę i korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych.

PR_K03 - student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

PR_K04 - student ma świadomość priorytetów i potrafi określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie lub w grupie.

Godziny zajęć (udział w zajęciach) - 16 h

praca własna - 30 h

konsultacje - 4 h

Suma godzin - 50 = suma punktów ECTS 2

Metody i kryteria oceniania:

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności osiągane są metodami: praca w grupach, dyskusja, samodzielne rozwiązywanie kazusów.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych osiągane są metodami: praca w grupach, ćwiczenia praktyczne - studium przypadku (wspólne rozwiązywanie kazusów).

Efekty kształcenia z zakresu umiejętności oceniane są w sposób ciągły oraz poprzez kolokwium pisemne na koniec semestru.

Efekty kształcenia z zakresu kompetencji społecznych oceniane są w sposób ciągły.

Umiejętności

Efekt kształcenia PR_U01

Na ocenę 2: student nie potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 3: student w dostatecznym stopniu potrafi posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4: student potrafi dobrze posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: student potrafi swobodnie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania rzymskich źródeł prawniczych i rozumienia występujących w nich terminów technicznych, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Efekt kształcenia PR_U02

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Na ocenę 3: student posiada podstawową umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa rzymskiego do przeprowadzania samodzielnej analizy i rozwiązywania kazusów

Efekt kształcenia PR_U05

Na ocenę 2: student nie zna i nie potrafi sklasyfikować instytucji prawa rzymskiego z zakresu prawa osobowego i rodzinnego, ani opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzących na tej płaszczyźnie zjawiska, a także nie potrafi opisać i wyjaśnić mechanizmu zachodzących zmian.

Nas ocenę 3: student dostatecznie zna i w stopniu podstawowym potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian.

Na ocenę 4: student dobrze zna i potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian

Na ocenę 5: student bardzo dobrze student zna i potrafi sklasyfikować instytucje prawa rzymskiego z zakresu prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań oraz opisać, wyjaśnić i ocenić zachodzące na tej płaszczyźnie zjawiska, a także opisać i wyjaśnić mechanizm zachodzących zmian.

Efekt kształcenia PR_U09

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań.

Na ocenę 3: student posiada podstawową umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań.

Na ocenę 4: student posiada dobrą umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność projektowania i tworzenia w języku polskim wystąpień ustnych dotyczących istoty źródeł oraz podstawowej terminologii z zakresu prawa rzymskiego, jak również problematyki z zakresu rzymskiego prawa rzeczowego, spadkowego i zobowiązań.

Kompetencje społeczne

Efekt kształcenia PR_K01

Na ocenę 2: student nie rozumie potrzeby ani i korzyści płynących ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, nie rozumie potrzeby sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych

Na ocenę 3: student w stopniu podstawowym rozumie potrzebę i korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych.

Na ocenę 4: student w stopniu wyróżniającym się rozumie potrzebę i korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych

Na ocenę 5: student w stopniu wyróżniającym się rozumie potrzebę i doskonale widzi korzyści płynące ze stałego pogłębiania wiedzy na temat instytucji prawa rzymskiego, bardzo dobrze rozumie potrzebę sięgania do jego wartości w celu oparcia współczesnego prawa na odpowiednim fundamencie etycznym oraz doskonalenia swoich umiejętności w zakresie przeprowadzania analizy prostych tekstów źródłowych

Efekt kształcenia PR_K03

Na ocenę 2: student nie potrafi współdziałać ani pracować w grupie, przyjmować w niej żadnych ról ani uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Na ocenę 3: student w stopniu dostatecznym potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmować w niej jedynie podstawowe role oraz na poziomie podstawowym uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Na ocenę 4: student potrafi dobrze współdziałać i pracować w grupie, chętnie przyjmować w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Na ocenę 5: student potrafi bardzo dobrze współdziałać i pracować w grupie, chętnie przyjmować w niej różne role oraz swobodnie uczestniczyć w przygotowywaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne.

Efekt kształcenia PR_K04

Na ocenę 2: student nie ma świadomości priorytetów i nie potrafi określić ich w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie bądź w grupie

Na ocenę 3: student ma podstawową świadomość priorytetów i potrafi dostatecznie dobrze określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym samodzielnie lub w grupie.

Na ocenę 4: student ma dużą świadomość priorytetów i potrafi dobrze określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym zarówno samodzielnie, jak też w grupie.

Na ocenę 5: student ma bardzo dużą świadomość priorytetów i bardzo dobrze potrafi określić je w konkretnym działaniu prawnym podjętym zarówno samodzielnie, jak też w grupie.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Elżbieta Loska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Renata Kamińska, Elżbieta Loska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Zabłocki
Prowadzący grup: Renata Kamińska, Elżbieta Loska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)