Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PRA Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku prawa niestcjonarnego
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA2ODU3MzYtZGI5MS00MGUwLWJjMGQtZjY1OGE0YWJjNGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%226cf8ae8c-3626-48ea-a21c-6bc45bf8f00a%22%7d
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład

PR_W02,

PR_W04

PR_W05,

PR_W06,

PR_W07

PR_W08,

PR_W09


Skrócony opis:

Prezentacja podstawowych pojęć doktryny prawa administracyjnego na tle regulacji prawnej oraz orzecznictwa sądów i organów administracyjnych. W ramach wykładów przedstawione zostaną podstawowe instytucje i zasady prawa administracyjnego oraz ukazany zostanie ich związek z regulacjami szczegółowymi. Szczególna uwaga poświęcona zostanie, z jednej strony, problematyce źródeł prawa administracyjnego i form działania administracji publicznej oraz, z drugiej strony, kontroli administracji publicznej. Ponadto omówione zostaną podstawowe założenia prawne ustroju administracji publicznej, a także najpoważniejsze konsekwencje członkostwa Polski w Unii Europejskiej, które ujawniają się w sferze publicznego administrowania. Podstawową perspektywę prezentacji określają konstytucyjne wymogi sprawowania władzy publicznej w Polsce.

Pełny opis:

Wykład składa się z jest ośmiu bloków tematycznych. Pierwsze pięć dotyczy części ogólnej prawa administracyjnego. W ramach pierwszego podejmowane są rozważania wokół definicji administracji publicznej i prawa administracyjnego, w tym pojęcie administracji publicznej; jej cechy, podziałów oraz definicji prawa administracyjnego. W ramach kolejnego bloku omawiane są zasady prawa administracyjnego oraz ich znaczenie dla interpretacji norm prawa, jak i zrozumienia samego prawa administracyjnego. Kolejna grupa tematów prezentowana na wykładzie dotyczy źródeł prawa administracyjnego. W jej ramach na wykładzie omawiane jest samo pojęcie źródeł prawa administracyjnego, podział tych źródeł oraz poszczególne źródła z perspektywy prawa administracyjnego. Kolejna grupa zagadnień dotyczy pojęć teoretycznych z zakresu prawa administracyjnego. W tym zakresie prezentowane są pojęcia interesu, podział interesów w prawie administracyjnym, pojęcie publicznych praw podmiotowych, pojęcie władztwa administracyjnego, pojęcie stosunku administracyjnoprawnego, rodzaje stosunków administracyjnoprawnych, pojęcie kontroli i nadzoru, znaczenie pojęć teoretycznych dla praktyki prawa administracyjnego. W ramach tego modułu student poznaje nie tylko charakterystykę tych pojęć, ale również w jakim zakresie należą one do warsztatu prawnika i mogą być przez niego wykorzystywane. Następna grupa zagadnień podejmowana na wykładzie dotyczy podmiotów administrujących. W jej ramach jest omawiane pojęcie podmiotów administrujących oraz prezentowane następujące podmioty takie jak organy administracyjne, ich podziały, zakłady administracyjne, rodzaje i charakter prawny, a także wykonywanie zadań publicznych przez podmioty spoza administracji, zasady współdziałania administracji publicznej z organizacjami pożytku publicznego oraz prywatyzacja zadań publicznych. Następna grupa zagadnień dotyczy prawnych form działania administracji. W tym zakresie w ramach wykładu są omawiane następujące zagadnienia pojęcie prawnych form działania administracji, akt normatywny, czynności bezpośrednio zobowiązujące, akt administracyjny i podziały tych aktów, porozumienie administracyjne, czynności cywilnoprawne, ugoda administracyjna, przyrzeczenie administracyjne, czynności faktyczne, na zakończenie analizowane są problemy z katalogiem prawnych form działania administracji i jego ewentualna rozbudową. Druga część wykładu dotyczy kwestii ustrojowych. W jej ramach omawiany jest ustrój administracji publicznej na poziomie centralnym i terenowym, w tym pojęcie administracji centralnej i naczelnej, zasady funkcjonowania i organizację RM, pojęcie działu administracji, zasady tworzenia Rady Ministrów w oparciu o ustawę o działach administracji publicznej, kreowania kompetencji ministrów, pozycja ustrojowa i kompetencje Prezesa RM, urzędy centralne i zasady ich funkcjonowania, inne podmioty administrujące na poziomie centralnym. W ramach wykładu prezentowane są również zagadnienia ustroju administracji rządowej w terenie, w tym pojęcie organu o właściwości ogólnej i administracji zespolonej, rodzaje zespolenia, status prawny wojewody, kompetencje wojewody, aparat wykonawczy wojewody oraz pojęcie administracji specjalnej organy województwa, sposób kreowania i zakres kompetencji oraz nadzór nad funkcjonowaniem samorządu terytorialnego). Ostatni rozbudowany moduł prezentowany na wykładzie dotyczy funkcjonowania samorządu terytorialnego. W jego ramach omawiane jest pojęcie samorządu terytorialnego, pojęcie podziału terytorialnego kraju, ustrój gminy, w tym pojęcie gminy, zadania własne i zlecone, organy, sposób kreowania i zakres kompetencji. W dalszej kolejności prezentowany jest ustrój powiatu, w tym pojęcie powiatu, podział i charakter zadań, organy, sposób kreowania i zakres kompetencji, status prawny starosty, zespolenie na poziomie powiatu. Na zakończenie wykładu omawiany jest ustrój województwa samorządowego, w tym zadania, ich podział i charakter oraz organy województwa.

Literatura:

Literatura dodatkowa: 1.Z. Niewiadomski (red.), Prawo administracyjne, Warszawa 2013; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2018.

Literatura dodatkowa: 1. Prawo administracyjne : pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, red. Małgorzata Stahl ; Zofia Duniewska, Barbara Jaworska-Dębska, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Warszawa 2019; 2. Prawo administracyjne, red. Jacek Jagielski, Marek Wierzbowski Warszawa, 2019, 3. Jan Zimmermann, Aksjomaty prawa administracyjnego, Warszawa 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02, student ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym

PR_W04 student zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do prawa administracyjnego

PR_W05 student zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi,

PR_W06 student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego identyfikowania zależności pomiędzy nimi

PR_W07 student ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego

PR_W08 ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego

PR_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Punkty ECTS: 3 (90 h)

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 40 h

Samodzielna analiza aktów prawnych i zalecanej literatury: 20 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Metody i kryteria oceniania:

Student jest oceniany w zakresie stopnia realizacji efektów kształcenia. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest uprzednie zaliczenie ćwiczeń.

Zasady oceniania:

PR_W02, student ma rozszerzoną wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 2: student nie posiada wiedzy na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 4, 4,5: student posiada wiedzę na poziomie dobrym na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów. Potrafi dobrze je zaprezentować i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada wiedzę na poziomie bardzo dobrym na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów. Potrafi dobrze je zaprezentować i wyciągać wnioski.

PR_W04 student zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu prawa administracyjnego.

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie struktury, sposobu powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również nie zna i nie rozumie relacji między tymi instytucjami w odniesieniu do prawa administracyjnego.

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do prawa administracyjnego na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawa administracyjnego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do prawa administracyjnego na poziomie dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia i wyciągać samodzielne wnioski.

Na ocenę 5: student posiada wiedzę na poziomie bardzo dobrym na temat pochodzenia i charakteru norm prawa administracyjnego w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do prawa administracyjnego.Potrafi dobrze je zaprezentować i wyciągać wnioski.

PR_W05 student zna i rozumie system oraz sposób działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi.

Na ocenę 2: student nie zna i nie rozumie systemu oraz sposobów działania organów władzy publicznej w Polsce oraz nie umie określać ich kompetencji jak również wzajemnych relacji między nimi.

Na ocenę 3, 3,5: student zna i rozumie system oraz sposoby działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student zna i rozumie system oraz sposoby działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi na poziomie dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

Na ocenę 5: student zna i rozumie system oraz sposoby działania organów władzy publicznej w Polsce oraz umie określać ich kompetencje jak również wzajemne relacje między nimi na poziomie bardzo dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

PR_W06 student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi.

Na ocenę 2: student nie ma wiedzy na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi.

Na ocenę 3, 3,5: student ma wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student ma wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi na poziomie dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

Na ocenę 5: student ma wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa administracyjnego i identyfikowania zależności pomiędzy nimi na poziomie bardzo dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

PR_W07 student ma pogłębioną wiedzę na temat metod i narzędzi, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego.

Na ocenę 2: student nie ma wiedzy na temat metod i narzędzi, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego.

Na ocenę 3, 3,5: student ma wiedzę na temat metod i narzędzi, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student ma wiedze na temat metod i narzędzi, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego na poziomie dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

Na ocenę 5: student ma wiedzę na temat metod i narzędzi, służących tworzeniu norm prawa administracyjnego na poziomie bardzo dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

PR_W08 ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego

Na ocenę 2: student nie ma wiedzy na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego.

Na ocenę 3, 3,5: student ma wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego na poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego na poziomie dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

Na ocenę 5: student ma rozszerzoną wiedzę na temat stanowienia oraz stosowania norm prawa administracyjnego na poziomie bardzo dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

PR_W09 ma pogłębioną wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących.

Na ocenę 2: student nie ma wiedzy na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym.

Na ocenę 3, 3,5: student ma wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących poziomie podstawowym.

Na ocenę 4, 4,5: student ma rozszerzoną wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych na poziomie dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

Na ocenę 5: student ma rozszerzoną wiedzę na temat procesu zmian norm prawa administracyjnego, instytucji oraz stosunków prawnych na poziomie bardzo dobrym. Potrafi dobrze je zaprezentować omawiając konkretne zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego i wyciągać samodzielne wnioski.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjA2ODU3MzYtZGI5MS00MGUwLWJjMGQtZjY1OGE0YWJjNGE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%226cf8ae8c-3626-48ea-a21c-6bc45bf8f00a%22%7d
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Agnieszka Piskorz-Ryń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.