Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PRA-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo administracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku prawa niestcjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01; PR_U02; PR_U03; PR_U04; PR_U05; PR_U08; PR_U09; PR_K01; PR_K03; PR_K04;

Skrócony opis:

Zakres tematów:

I. Pojęcie administracji publicznej

II. Charakterystyka prawa administracyjnego

III. Źródła prawa administracyjnego

IV. Pojęcia teoretyczne z zakresu prawa administracyjnego

V. Podmioty administracji publicznej

VI. Prawne formy działania administracji publicznej

VII. Ustrój administracji rządowej

VIII. Samorząd terytorialny

VIII. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego materialnego

Pełny opis:

Zakres tematów:

I. Pojęcie administracji publicznej

II. Charakterystyka prawa administracyjnego

III. Źródła prawa administracyjnego

IV. Pojęcia teoretyczne z zakresu prawa administracyjnego

V. Podmioty administracji publicznej

VI. Prawne formy działania administracji publicznej

VII. Ustrój administracji rządowej

VIII. Samorząd terytorialny

VIII. Wybrane zagadnienia prawa administracyjnego materialnego

Literatura:

Literatura podstawowa: (1.Prawo administracyjne, red Z. Niewiadomski, Warszawa 2013; 2. J. Zimmermann, Prawo administracyjne, Warszawa 2014; 3. J. Boć, Jak pisać pracę magisterską?, Wrocław 2009)

Literatura uzupełniająca: (1.Prawo administracyjne w pytaniach i odpowiedziach, red. I. Lipowicz, Warszawa 2010; 2. Z. Duniewska, B. Jaworska-Dębska, R. Michalska-Badziak, E. Olejniczak-Szałowska, M. Stahl (red.), Prawo administracyjne - pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa 2009; 3. System prawa administracyjnego Tom 1-12, red. R. Hauser, Z. Niewiadomski, A. Andrzej Wróbel, Warszawa 2011)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: posiada umiejętność samodzielnego posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych lub historycznych tekstów prawniczych, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

EK2: posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego do opisu, analizy i rozwiązywania

konkretnych spraw prawnych

EK3: posiada umiejętności właściwego analizowania roli norm prawnych prawa administracyjnego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk społecznych

EK4: posiada umiejętność prognozowania i modelowania złożonych procesów społecznych obejmujących zróżnicowane zjawiska z rozmaitych obszarów życia społecznego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

EK5: posiada umiejętność powiązywania zdobytej wiedzy teoretycznej z zakresu prawa administracyjnego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, kulturowych i społecznych zachodzących w Polsce i na świecie

EK6: potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa administracyjnego, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

EK7: posiada umiejętności projektowania i tworzenia wystąpień ustnych w języku polskim i języku obcym stosowanym w różnych dziedzinach prawa administracyjnego, w aspekcie dogmatycznym, porównawczym lub historycznym

EK8: rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa administracyjnego,

w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie oraz jest przygotowany do podjęcia

studiów trzeciego stopnia (doktoranckich)

EK9: potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych,uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

EK10: potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

OPIS ECTS:

Liczba pkt ECTS 3 (90)

Udział w zajęciach: 16h

Lektura zalecanej literatury: 20h

Prace domowe: 10h

Przygotowanie do zaliczenia ćwiczeń: 34

Metody i kryteria oceniania:

Zgodnie z informacjami podanymi przez poszczególnych prowadzących

Praktyki zawodowe:

---

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Maciej Szmigiero, Mariusz Szyrski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Sebastian Sikorski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Karolina Chról, Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Piskorz-Ryń
Prowadzący grup: Karolina Chról, Irena Lipowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)