Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo handlowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PRH-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_U01, PR_U02, PR_U03, PR_U04, PR_U05, PR_U08, PR_U09, PR_K01, PR_K03, PR_K04, PR_K05

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego, a zwłaszcza prawa umów gospodarczych

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną poszczególnych rodzajów umów gospodarczych

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie gospodarczym

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego prywatnego: przedsiębiorca, konsument, przedsiębiorstwo, spółka, działalność gospodarcza, firma,siedziba, prokura, Krajowy Rejestr Sądowy

2. Pojęcie umowy gospodarczej i jej charakter prawny. Klasyfikacja umów gospodarczych.

3. Prawo umów gospodarczych – zagadnienia ogólne: tryb zawarcia umowy, forma umowy, dodatkowe zastrzeżenia umowne, wykonanie umowy, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

4. Umowy z obszaru stosunków bankowych: umowa rachunku bankowego, umowa kredytu z uwzględnieniem specyfiki kredytu konsumenckiego, umowa pożyczki bankowej

5. Umowy o korzystanie rzeczy i praw: umowa leasingu

6. Umowy o pośrednictwo w obrocie gospodarczym: umowa agencyjna, umowa factoringu, umowa forfaitingu

7. Umowa przewozu.

8. Umowa spółki cywilnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020;

2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011;

4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

8. materiały zamieszczone przez prowadzącego na platformie Moodle

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01, Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych,

PR_U02;Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych,

PR_U03, Student umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk obrotu profesjonalnego, PR_U04 Student umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze,

PR_U05, Student umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, PR_U08 Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,

PR_U09,Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego,

PR_K01 Student uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym,

PR_K03, Student posiada kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów,

PR_K04 Student posiada kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Punkty ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 32 godz

Przygotowanie do ćwiczeń: 47 godz

Przygotowanie do zaliczenia 41 godz.

Łączenie około 120 godz. – 4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK2: metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK3: metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK4: metoda dydaktyczna: wykład informacyjny, ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

EK5: metoda dydaktyczna: ćwiczenia praktyczne, weryfikacja efektów kształcenia: ocenianie ciągłe, kolokwia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska, Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego, a zwłaszcza prawa umów gospodarczych

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną poszczególnych rodzajów umów gospodarczych

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie gospodarczym

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego prywatnego: przedsiębiorca, konsument, przedsiębiorstwo, spółka, działalność gospodarcza, firma,siedziba, prokura, Krajowy Rejestr Sądowy

2. Prawo umów gospodarczych – zagadnienia ogólne: tryb zawarcia umowy, forma umowy, dodatkowe zastrzeżenia umowne, wykonanie umowy, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

3. Umowy z obszaru stosunków bankowych: umowa rachunku bankowego, umowa kredytu z uwzględnieniem specyfiki kredytu konsumenckiego, umowa pożyczki bankowej

4. Umowy o korzystanie rzeczy i praw: umowa leasingu

5. Umowy o pośrednictwo w obrocie gospodarczym: umowa agencyjna

6. Umowa przewozu.

7. Umowa spółki cywilnej.

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2018; 2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2012; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011; 4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca: 1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008; 2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2010; 5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ; 7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

prawo cywilne, prawo gospodarcze publiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska, Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego, a zwłaszcza prawa umów gospodarczych.

W tym:

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną dotyczącą poszczególnych rodzajów umów gospodarczych

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie gospodarczym.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego prywatnego: przedsiębiorca, konsument, przedsiębiorstwo, spółka,

działalność gospodarcza, firma,siedziba, prokura, Krajowy Rejestr Sądowy

2. Prawo umów gospodarczych – zagadnienia ogólne: tryb zawarcia umowy, forma umowy, dodatkowe zastrzeżenia

umowne, wykonanie umowy, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

3. Umowy z obszaru stosunków bankowych: umowa rachunku bankowego, umowa kredytu z uwzględnieniem specyfiki

kredytu konsumenckiego, umowa pożyczki bankowej

4. Umowy o korzystanie rzeczy i praw: umowa leasingu

5. Umowy o pośrednictwo w obrocie gospodarczym: umowa agencyjna

6. Umowa przewozu.

7. Umowa spółki cywilnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020;

2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011;

4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

8. materiały zamieszczone przez prowadzącego na platformie Moodle

Wymagania wstępne:

prawo cywilne, prawo gospodarcze publiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 32 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska, Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego, a zwłaszcza prawa umów gospodarczych.

W tym:

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną dotyczącą poszczególnych rodzajów umów gospodarczych

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie gospodarczym.

Pełny opis:

1. Podstawowe pojęcia prawa gospodarczego prywatnego: przedsiębiorca, konsument, przedsiębiorstwo, spółka,

działalność gospodarcza, firma,siedziba, prokura, Krajowy Rejestr Sądowy

2. Prawo umów gospodarczych – zagadnienia ogólne: tryb zawarcia umowy, forma umowy, dodatkowe zastrzeżenia

umowne, wykonanie umowy, odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy.

3. Umowy z obszaru stosunków bankowych: umowa rachunku bankowego, umowa kredytu z uwzględnieniem specyfiki

kredytu konsumenckiego, umowa pożyczki bankowej

4. Umowy o korzystanie rzeczy i praw: umowa leasingu

5. Umowy o pośrednictwo w obrocie gospodarczym: umowa agencyjna

6. Umowa przewozu.

7. Umowa spółki cywilnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020;

2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011;

4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

8. materiały zamieszczone przez prowadzącego na platformie Moodle

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.