Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo handlowe 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PRH-1-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo handlowe 1
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla IV roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbPR_U01, PR_U02, PR_U03, PR_U04, PR_U05, PR_U08, PR_U09, PR_K01, PR_K03, PR_K04, PR_K05ol/symbole efektów kształcenia

Wymagania wstępne:

prawo cywilne, prawo gospodarcze publiczne

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną postępowania rejestrowego

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie gospodarczym

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie prawa.

2. Pojęcie spółki, przedsiębiorcy i konsumenta.

3. Firma – pojęcie, zasady prawa firmowego.

4. Firmy poszczególnych podmiotów.

5. Reprezentacja przedsiębiorcy.

6. Prokura

7. Przedsiębiorstwo.

8. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

9. Krajowy Rejestr Sądowy.

10. Postępowanie rejestrowe.

11. Przedsiębiorstwo w spadku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2020;

2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011;

4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_U01, Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych,

PR_U02;Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych,

PR_U03, Student umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk obrotu profesjonalnego, PR_U04 Student umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze,

PR_U05, Student umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych, PR_U08 Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi,

PR_U09,Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego,

PR_K01 Student uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym,

PR_K03, Student posiada kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów,

PR_K04 Student posiada kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania dla poszczególnych efektów:

PR_U01,

Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 2: Student nie umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 3, 3 plus: Student student posiada jedynie podstawowe umiejętności posługiwania się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie posługiwać się regułami logicznego rozumowania oraz interpretowania współczesnych tekstów prawniczych z zakresu prawa handlowego, przede wszystkim źródeł prawa, także w kontekście konkretnych zdarzeń prawnych

PR_U02;

Na ocenę 2: Student nie potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę 5: Student bardzo dobrzez potrafi wykorzystywać wiedzę teoretycznej z zakresu prawa handlowego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U03,

Na ocenę 2: Student nie umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawowe umiejętności posługiwania się normami prawnymi prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie analizować rolę norm prawnych prawa handlowego w kształtowaniu przyczyn i przebiegu zjawisk orotu profesjonalnego

PR_U04

Na ocenę 2: Student nie umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową umiejętność prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie prognozować i modelować złożone procesy społeczne z zakresu prawa handlowego, wykorzystując w tym celu właściwe metody tworzenia, interpretacji i stosowania norm prawnych oraz nowoczesne technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze

PR_U05,

Na ocenę 2: Student nie umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową umiejętność wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

Na ocenę 4, 4 plus: Student umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze umie wiązać zdobytą wiedzę teoretyczną z zakresu prawa handlowego z opisywaniem, wyjaśnianiem lub oceną współczesnych oraz historycznych zjawisk gospodarczych,

PR_U08

Na ocenę 2: Student nie potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie umiejętność sporządzenia podstawowego projektu aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego i aktu stosowania prawa, dotyczącego prawa publicznego/prywatnego/ międzynarodowego, w zakresie przedmiotów znajdujących się w programie studiów, posługując się w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

PR_U09,

Na ocenę 2:

Student nie potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 3, 3 plus: Student potrafi projektować i tworzyć jedynie podstawowe wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: Student potrafi projektować i tworzyć wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 5: Student potrafi projektować i tworzyć bardzo dobre wystąpienia ustne w języku polskim w zakresie prawa handlowego

PR_K01

Na ocenę 2: Student nie uzupełniania i nie doskonali swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

Na ocenę 3, 3 plus: Student jedynie w podstawowym zakresie uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

Na ocenę 4, 4 plus: Student uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze uzupełniania i doskonaleni swoją wiedzę na temat instytucji i norm z zakresu prawa handlowego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sadowym

PR_K03,

Na ocenę 2: Student nie posiada kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

Na ocenę 4, 4 plus: Student posiada kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobrą kompetencję pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów

PR_K04

Na ocenę 2: Student nie posiada kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 4, 4 plus: Student posiada kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobrą kompetencję określania priorytetów w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie

PR_K05

Na ocenę 2: Student nie posiada umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 3, 3 plus: Student posiada jedynie podstawową umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 4, 4 plus: Student posiada umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Na ocenę 5: Student posiada bardzo dobrą umiejętność łączenia myślenia i działania prawniczego z kreatywnością w razie potrzeby nowoczesnymi technologiami informacyjnymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka, Ewa Skibińska, Tomasz Szczurowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

udział w wykładzie 16

udział w ćwiczeniach 16

przygotowanie do ćwiczeń 68

konsultacje 15

czas na napisanie referatu/eseju/pracy 31

przygotowanie do egzaminu 84


SUMA GODZIN 230

LICZBA ECTS 230 godz./30 (25) godz. ≈ 9

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną postępowania rejestrowego

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie gospodarczym

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie prawa.

2. Pojęcie spółki, przedsiębiorcy i konsumenta.

3. Firma – pojęcie, zasady prawa firmowego.

4. Firmy poszczególnych podmiotów.

5. Reprezentacja przedsiębiorcy.

6. Prokura

7. Przedsiębiorstwo.

8. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

9. Krajowy Rejestr Sądowy.

10. Postępowanie rejestrowe.

11. Przedsiębiorstwo w spadku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2023;

2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011;

4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Mariusz Stanik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 16 godz

Przygotowanie do ćwiczeń: 55 godz

Przygotowanie do zaliczenia 49 godz.

Łączenie około 120 godz. – 4 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele

(ogólne): Celem zajęć jest zapoznanie studentów z podstawowymi instytucjami prawa gospodarczego prywatnego

Założenia i cele

(szczegółowe):

- przedstawienie podstawowych pojęć prawa gospodarczego prywatnego

- zapoznanie z regulacją prawną postępowania rejestrowego

- umiejętność zastosowania poznanej problematyki w obrocie gospodarczym

Pełny opis:

1. Pojęcie prawa handlowego i jego miejsce w systemie prawa.

2. Pojęcie spółki, przedsiębiorcy i konsumenta.

3. Firma – pojęcie, zasady prawa firmowego.

4. Firmy poszczególnych podmiotów.

5. Reprezentacja przedsiębiorcy.

6. Prokura

7. Przedsiębiorstwo.

8. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej.

9. Krajowy Rejestr Sądowy.

10. Postępowanie rejestrowe.

11. Przedsiębiorstwo w spadku.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2023;

2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 2018; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 2011;

4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2016

Literatura uzupełniająca:

1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Aleksandra Gawrysiak-Zabłocka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)