Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo ubezpieczeń społecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PUS-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo ubezpieczeń społecznych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01

PR_W02

PR_W04

PR_W05

PR_W06

PR_W07

PR_W08

PR_W09

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U04

PR_U05

PR_U08

PR_U09

PR_K01

PR_K03

PR_K04


Skrócony opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Pełny opis:

W trakcie zajęć zostaną omówione podstawowe zagadnienia z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności:

ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. 2014 r. poz. 159 ze zm.)

i ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. 2009 Nr 167 poz. 1322 ze zm.)

Literatura:

Literatura podstawowa

red. G. Szpor, System ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2013

Literatura uzupełniająca

K. Antonów, Sprawy z zakresu zabezpieczenia społecznego, Warszawa 2011,

T. Bińczycka-Majewska, Zasiłek chorobowy i ochrona trwałości stosunku pracy w razie choroby w dobie ograniczania wydatków publicznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2005, nr 1,

D. Dzienisuk, Zabezpieczenie społeczne w UE – koordynacja świadczeń, Warszawa 2004,

D. Dzienisiuk, Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego. Świadczenia rodzinne po zmianach, Warszawa 2004,

M.Gersdorf, Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy PUSiG nr 4/1997 r.

M. Gersdorf, Odpowiedzialność cywilnoprawna pracodawcy za wypadki przy pracy PiZS nr 6/2003 r.

M. Gersdorf, B. Gudowska, (red.) Ustawa o świadczeniach pieniężnych w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, Warszawa 2011.

M. Gersdorf, B. Gudowska, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, Warszawa 2012.

D.E. Lach, S. Samol, K. Ślebzak, Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Komentarz, Warszawa 2010,

J. Jończyk, Prawo zabezpieczenia społecznego, Kraków 2006

I. Jędrasik-Jankowska, Pojęcia i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa 2007,

I. Jędrasik-Jankowska, Ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, Warszawa 2002,

I. Jędrasik-Jankowska, Wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2003, nr 4,

Z. Salwa, Pojęcie wypadku przy pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2003, nr 3,

H. Szewczyk, Stres jako przyczyna wypadku przy pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2003, nr 6,

H. Szewczyk, Prawne problemy chorób zawodowych, Polityka Społeczna 2007, nr 7,

B. Wagner, Prawo pracowników do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2000, nr 5,

A.Wypych-Żywicka, (red.) Leksykon prawa ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2009.

Akty prawne

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz.U. z 2014, poz. 159 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tj. Dz.U. z 2009 Nr 167 poz. 1322 ze zm.)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Wykazuje zainteresowanie prawem ubezpieczeń społecznych, czyta publikacje z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych.

EK2 Definiuje i klasyfikuje zasady, podstawowe pojęcia i instytucje systemu prawa ubezpieczeń społecznych w Polsce.

EK3 Potrafi krytycznie analizować przepisy prawa ubezpieczeń społecznych w oparciu o orzecznictwo sądów i TK oraz doktryny.

EK4 Posługuje się przepisami i instytucjami prawa ubezpieczeń społecznych w praktyce

EK5 Jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych.

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydaktyczne służące realizacji kompetencji i umiejętności społecznych są realizowane przez wykład konwersatoryjny, dyskusję, metodę sytuacyjną.

Sposobami weryfikacji umiejętności i kompetencji społecznych są:

ocenianie ciągłe (przygotowanie do zajęć, aktywność),

pisemne kolokwium końcowe (2 pytania otwarte, 30 min).

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Barbara Surdykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Barbara Surdykowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Sylwia Karbowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.