Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo wyznaniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-PW-ćw Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo wyznaniowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 1.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Umiejętności:

PR_U01

PR_U02

PR_U03

PR_U05

PR_U07

PR_U08

PR_U09


Kompetencje społeczne:

PR_K01

PR_K03

PR_K04

Skrócony opis:

Celem kształcenia jest przekazanie specjalistycznej wiedzy na temat aktualnie obowiązujących unormowań polskiego prawa wyznaniowego oraz przedstawienie podstawowych problemów natury teoretycznej i praktycznej związanych z wolnością religijną jednostki oraz sytuację prawną grup religijnych.

Literatura:

Literatura podstawowa (1. J. Krukowski, Polskie prawo wyznaniowe, Warszawa 2008; 2. A. Mezglewski, H. Misztal, P. Stanisz, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2012)

Literatura uzupełniająca (1. M. Pietrzak, Prawo wyznaniowe, Warszawa 2010; 2. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 ze zm.); 3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 318); 4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach wolności sumienia i wyznania (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 26, poz. 319); 5. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, z późn zm.); 6. Ustawa z dnia 4 lipca 1991 r. o stosunku Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287); 7. Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 324); 8. Ustawa z dnia 13 maja 1994 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 73, poz. 323); 9. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 479); 10. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 253); 11. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego Mariawitów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 252); 12. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 marca 1928 r. o stosunku Państwa do Wschodniego Kościoła Staroobrzędowego, nie posiadającego hierarchji duchownej (Dz. U. Nr 38, poz. 363 z 1928 r.); 13. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz. 240 z 1936 r.); 14. Ustawa z dnia 21 kwietnia 1936 r. o stosunku Państwa do Karaimskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 30, poz. 241 z 1936 r.); 15. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Polskokatolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 482); 16. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 481); 17. Ustawa z dnia 30 czerwca 1995 r. o stosunku Państwa do Kościoła Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 97, poz. 480); 18. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do gmin wyznaniowych żydowskich w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 251); 19. Ustawa z dnia 20 lutego 1997 r. o stosunku Państwa do Kościoła Zielonoświątkowego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 41, poz. 254))

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

EK7: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 8 h

Czytanie zadanej literatury na ćwiczenia: 10 h

Analiza aktów prawnych na ćwiczenia: 20 h

Przygotowanie pracy zaliczeniowej: 22 h

Suma godzin: 60

Liczba ECTS: 60 h/30 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

EK1: wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna podstawowych pojęć z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenia i charakteru źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu podstawowych pojęć prawa wyznaniowego oraz pochodzenia i charakteru źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego oraz o pochodzeniu i charakterze źródeł prawa wyznaniowego

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna podstawowe pojęcia z zakresu prawa wyznaniowego oraz pochodzenie i charakter źródeł prawa wyznaniowego

EK2: rozróżnia systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów

Na ocenę 2 (ndst.) - nie rozróżnia systemów relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz nie potrafi omówić stosunku Unii Europejskiej do religii i kościołów

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu systemów relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym, potrafi omówić stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów na poziomie dostatecznym

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu systemów relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym, potrafi omówić stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów na poziomie dobrym

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna systemy relacji państwo-związek wyznaniowy, w ujęciu historycznym i współczesnym oraz omawia stosunek Unii Europejskiej do religii i kościołów na poziomie bardzo dobrym

EK3: wyjaśnia historię relacji państwo-kościół w Polsce

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu relacji państwo-kościół w Polsce w ujęciu historycznym

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna, potrafi wyjaśnić i powiązać z innymi faktami historycznymi relacje państwo-kościół w

Polsce w ujęciu historycznym

EK4: prezentuje konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii ani naczelnych zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii oraz

naczelnych zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu konstytucyjnych gwarancji wolności sumienia i religii oraz naczelnych zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i potrafi zaprezentować konstytucyjne gwarancje wolności sumienia i religii oraz naczelne zasady instytucjonalnych relacji państwo-kościół

EK5: wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 2 (ndst.) - nie umie wykorzystać teoretycznej wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - umie w stopniu dostatecznym wykorzystać teoretyczną wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego

problemu

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) – potrafi w stopniu dobrym wykorzystać teoretyczną wiedzy z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze wykorzystuje teoretyczną wiedzę z zakresu prawa wyznaniowego do opisania i analizy stanu faktycznego w określonej sytuacji oraz wskazania rozstrzygnięcia prostego problemu

EK6: wymienia i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna funkcji publicznych związków wyznaniowych i nie odróżnia ich od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu funkcji publicznych związków wyznaniowych i odróżnia je

od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu funkcji publicznych związków wyznaniowych i odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna i opisuje funkcje publiczne związków wyznaniowych oraz odróżnia je od działalności własnej kościołów i innych związków wyznaniowych

EK7: ma świadomość pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 2 (ndst.) - nie zna pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 3, 3,5 (dst., dst. +) - ma zadowalającą wiedzę z zakresu pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 4, 4,5 (db., db. +) - posiada dobrą wiedzę z zakresu pozycji jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Na ocenę 5 (bdb.) - bardzo dobrze zna pozycję jednostki wobec gwarancji przysługujących jej w zakresie wolności sumienia i religii

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Brak.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa instytucjonalnego UE, prawa międzynarodowego publicznego, prawa cywilnego, prawa karnego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Osuchowska
Prowadzący grup: Marta Osuchowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.