Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-ES-IV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16635
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W01, PR_W02, PR_W04, PR_W06, PR_W07, PR_W08, PR_W09, PR_W10, PR_U02,PR_U11, PR_K04 ,

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu:zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczestników seminarium z zakresu prawa handlowego oraz pomoc w przygotowaniu przez nich pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:ukończony III rok studiów

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAwMDBlMmMtZDhjNC00ZGE1LWEzOWQtNTQzNjc2ZmM5ZmU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%225ec86f00-9808-4fa8-a3fd-4d0f7812e85d%22%7d

Pełny opis:

Źródła prawa handlowego: ich przegląd i ewolucja historyczna

Zasady podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej

Prawo spółek handlowych: ogólna charakterystyka konstrukcji prawnych występujących na gruncie kodeksu spółek handlowych i ich zastosowanie

Międzynarodowe prawo handlowe

Literatura:

1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01, student zna charakter i znaczenie nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relację do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego,

PR_W02, student zna źródła i charakter norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów,

PR_W04, student zna strukturę, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

,PR_W06, student ma pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat, PR_W07, student zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego,

PR_W08, student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego,

PR_W09, student zna proces zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym,

PR_W10, student zna poglądy doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego,

PR_U02, posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych,

PR_U11, potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i integrować informację z wykorzystaniem różnych źródeł oraz formułować na tej podstawie krytyczne sądy,

PR_K04 , potrafi właściwie określić priorytety w konkretnym działaniu prawnym, podjętym samodzielnie lub w grupie.

Opis ECTS

6 ECTS*25=150 h

zajęcia z nauczycielem akademickim 60 h

przygotowanie do zajęć (lektura literatury, orzecznictwa, glos) 30 h

przygotowanie planu pracy magisterskiej 10 h

opracowywanie rozdziału pracy magisterskiej 50 h

Metody i kryteria oceniania:

PR_W01,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę2: student nie zna charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego,

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe cechy charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą znajomość podstawowych cech charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą znajomość podstawowych cechy charakteru i znaczenia nauk prawnych prawa handlowego oraz ich relacji do innych nauk, jak również potrafi definiować pojęcia i instytucje właściwych dla prawa handlowego

PR_W02,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna źródeł i charakter norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe źródła i charakter norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą znajomość źródeł i charakteru norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobra znajomość źródeł i charakter norm prawa handlowego, w aspekcie historycznym i współczesnym w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W04,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe elementy struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą znajomość struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą znajomość struktury, sposób powstawania oraz działania instytucji prawnych prawa handlowego, jak również relacje między tymi instytucjami w odniesieniu do ważniejszych gałęzi prawa w ramach prawa prywatnego w odniesieniu do przedmiotów znajdujących się w programie studiów

PR_W06,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie ma wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 3, 3 plus: student ma jedynie podstawową wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 4, 4 plus: student ma dobrą wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

Na ocenę 5: student ma wielce pogłębioną wiedzę na temat klasyfikowania systemów i stosunków prawnych w obrębie prawa handlowego, identyfikowania zależności pomiędzy nimi oraz zna technologie informacyjne i systemy wyszukiwawcze służące zdobywaniu informacji na ich temat

PR_W07,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę w zakresie metod i narzędzi, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę w zakresie metody i narzędzia, w tym technologie informacyjne, służące tworzeniu norm w zakresie prawa handlowego

PR_W08,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna zasad stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 3, 3 plus: student posiada jedynie podstawową wiedzę dotyczącą zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę dotyczącą student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą student zna zasady stanowienia oraz stosowania norm prawnych prawa handlowego jako metod i narzędzi modelowania wybranych struktur społecznych i procesów w nich zachodzących z zakresu prawa handlowego

PR_W09

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna procesu zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 3, 3 plus: student posiada jedynie podstawową wiedzę dotyczącą zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę dotyczącą procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą procesów zmian norm, instytucji oraz stosunków prawnych, w tym reguł nim rządzących, w aspekcie historycznym i współczesnym

PR_W10,

metoda oceny: egzamin pisemny (test)

Na ocenę 2: student nie zna poglądów doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 3, 3 plus: student zna jedynie podstawowe poglądy doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 4, 4 plus: student posiada dobrą wiedzę dotyczącą poglądów doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę dotyczącą poglądów doktryny, przede wszystkim dotyczących instytucji prawnych oraz ich historycznej ewolucji z zakresu prawa handlowego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczestników seminarium z zakresu prawa handlowego oraz pomoc w przygotowaniu przez nich pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:ukończony III rok studiów

Pełny opis:

Prawo spółek handlowych: charakterystyka konstrukcji prawnych występujących na gruncie kodeksu spółek handlowych i ich zastosowanie

Prawo umów gospodarczych

Prawo rynku kapitałowego

Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne

Międzynarodowe prawo handlowe

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2019; 2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 20; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 201; 4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca: 1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008; 2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2019; 5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa2 019 ; 7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

prawo: cywilne, podatkowe, gospodarcze publiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczestników seminarium z zakresu prawa handlowego oraz pomoc w przygotowaniu przez nich pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:ukończony III rok studiów

Pełny opis:

Prawo spółek handlowych: charakterystyka konstrukcji prawnych występujących na gruncie kodeksu spółek handlowych i ich zastosowanie

Prawo umów gospodarczych

Prawo rynku kapitałowego

Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne

Międzynarodowe prawo handlowe

Literatura:

Literatura podstawowa: 1. A. Kidyba, Prawo handlowe, Warszawa 2019; 2. Prawo gospodarcze prywatne, pod red. T. Mróz, M. Steca, Warszawa 20; 3.Prawo cywilne i handlowe w zarysie, pod red. W. J. Katnera, A. Kappesa, Warszawa 201; 4. Prawo spółek handlowych, pod red. A. Kocha, W. Napierały, Warszawa 2011

Literatura uzupełniająca: 1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008; 2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010; 3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012; 4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, t. III, pod red. A. Kidyba, Warszawa 2019; 5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013; 6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa2 019 ; 7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

prawo: cywilne, podatkowe, gospodarcze publiczne

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczestników seminarium z zakresu prawa handlowego oraz pomoc w przygotowaniu przez nich pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:ukończony III rok studiów

Pełny opis:

Prawo spółek handlowych: charakterystyka konstrukcji prawnych występujących na gruncie kodeksu spółek handlowych i ich zastosowanie

Prawo umów gospodarczych

Prawo rynku kapitałowego

Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne

Międzynarodowe prawo handlowe

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAwMDBlMmMtZDhjNC00ZGE1LWEzOWQtNTQzNjc2ZmM5ZmU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%225ec86f00-9808-4fa8-a3fd-4d0f7812e85d%22%7d

Literatura:

1.1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2012;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2013;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa ;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Wymagania wstępne:

prawo: cywilne, podatkowe, gospodarcze publiczne

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTAwMDBlMmMtZDhjNC00ZGE1LWEzOWQtNTQzNjc2ZmM5ZmU2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%225ec86f00-9808-4fa8-a3fd-4d0f7812e85d%22%7d

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska
Strona przedmiotu: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=16635
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczestników seminarium z zakresu prawa handlowego oraz pomoc w przygotowaniu przez nich pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:ukończony III rok studiów

Pełny opis:

Prawo spółek handlowych: charakterystyka konstrukcji prawnych występujących na gruncie kodeksu spółek handlowych i ich zastosowanie

Prawo umów gospodarczych

Prawo rynku kapitałowego

Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne

Międzynarodowe prawo handlowe

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams

Literatura:

1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2008;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2010;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2A i 2B, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2019;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2020;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa 201-2019;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

8. materiały zamieszczone przez prowadzącego

Wymagania wstępne:

prawo: cywilne, podatkowe, gospodarcze publiczne

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w ramach kontaktu synchronicznego przy pomocy aplikacji Microsoft Teams

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: zaawansowany

Cele przedmiotu: Celem zajęć jest pogłębienie wiedzy uczestników seminarium z zakresu prawa handlowego oraz pomoc w przygotowaniu przez nich pracy magisterskiej

Wymagania wstępne:ukończony III rok studiów

link do kanału MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3arcK7F6gDIFmMuws7P14oZzCJfpH4D-dfHRc3jH5Fc4w1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ca8694b7-e534-4d17-983f-7209efd84f39&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

oraz kod zespołu:

trrdg0l

Pełny opis:

Prawo spółek handlowych: charakterystyka konstrukcji prawnych występujących na gruncie kodeksu spółek handlowych i ich zastosowanie

Prawo umów gospodarczych

Prawo rynku kapitałowego

Prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty zagraniczne

Międzynarodowe prawo handlowe

Literatura:

1.System prawa prywatnego. Prawo spółek osobowych, t. 16 pod red. A. Szajkowskiego, Warszawa 2016;

2. System prawa prywatnego, Prawo spółek kapitałowych. System Prawa Prywatnego. Tom 17A i 17B, pod. red. S. Sołtysińskiego, Warszawa 2015-2016;

3. Prawo spółek handlowych, t. 2Ai 2B, pod red. S. Włodyki, Warszawa 2019;

4. M. Michalski, Spółka Akcyjna, Warszawa 2018

5. A. Kidyba, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-II, Warszawa 2019;

6. S. Sołtysiński, A. Szajkowski, A. Szumański, J. Szwaja, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, t. I-V oraz suplement, Warszawa 2012-2013;

7. A. Gawrysiak-Zabłocka, E. Skibińska, Prawo Unii Europejskiej. Orzecznictwo, Warszawa 2015.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Skibińska
Prowadzący grup: Ewa Skibińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.