Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

seminarium magisterskie V rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-KGB-V
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: seminarium magisterskie V rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 26.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

PR_W02, PR_U02, PR_U07, PR_U08, PR_U09,

PR_K01, PR_K02, PR_K03,


Skrócony opis:

- Przedstawienie oczekiwań wobec promotora

- Wstępne przedstawienie obszarów problemowych, którymi chce zająć się seminarzysta

- Propozycja konkretnych tematów, na piśmie dla promotora z krótkim opisem, co będzie zawierać praca, opatrzone datą oraz podpisem

- Akceptacja lub modyfikacja zaproponowanych tematów

- Omówienie dostępnych on-line baz z czasopismami oraz monografiami

- Przedstawienie 3 artykułów oraz 2 książek, które będą stanowiły podstawę do przygotowania pracy oraz min. 3 orzeczeń sądów krajowych lub ETPC dotyczących wybranego przez seminarzystę zagadnienia; analiza bibliografii danego tematu

- Omówienie aktualnych problemów związanych z przygotowaniem pracy

- Ostatni termin na ewentualne modyfikację tematu

- Przedstawienie na piśmie ramowego spisu treści pracy licencjackiej, opatrzone datą oraz podpisem

- stała weryfikacja projektu pracy dyplomowej

Pełny opis:

Stała współpraca

- Omówienie spisów treści przez promotora i wymogów edytorskich pracy lic.; rozpoczęcie pracy nad pierwszym wybranym rozdziałem pracy lic.

- Przedstawienie na piśmie poprawionych spisów treści, opatrzone datą oraz podpisem; Wizyta w czytelni WPiA UKSW w ramach seminarium – godzina do ustalenia

- Omówienie doświadczeń studentów w zakresie przygotowywania pierwszego wybranego rozdziału pracy

- Przedłożenie na piśmie wybranego rozdziału do akceptacji promotora, opatrzone datą

- sukcesywne przedkładanie kolejnego materiału do akceptacji promotora

- akceptacja całości pracy

- APD

Literatura:

Konstytucja RP

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Warszawa 2018

A. Bodnar, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, Warszawa 2018

M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, Toruń 2017

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa Człowieka i ich ochrona, Toruń 2010

T. Jasudowicz, J. Bartosiewicz, R. Fordoński, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, Olsztyn 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W02 - analiza źródeł; PR_U02 - wykorzystanie wiedzy teoretycznej; PR_U07 - przygotowanie pracy pisemnej; PR_U08 - umiejętności informatyczne, PR_U09 - wystąpienia publiczne; obrona

PR_K01 - doskonalenie umiejętności analitycznych, PR_K02 - identyfikacja zagadnień problemowych, PR_K03 - praca w grupie,

punkty ECTS - 8

udział w spotkaniach seminarium

praca własna studenta

analiza materiałów źródłowych

wyszukiwanie materiałów

Metody i kryteria oceniania:

stała analiza postępów studenta w zakresie przygotowania pracy dyplomowej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3Ameeting_M2I3OGE5MmEtMTEwYS00NDIyLWJmYTAtZTE3MWMxODJkOWY2%40thread.v2/0?context=%7B%22Tid%22%3A%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2C%22Oid%22%3A%221bf74233-1d49-477a-b2ef-85977d2d1c72%22%7D
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

- Przedstawienie oczekiwań wobec promotora

- Wstępne przedstawienie obszarów problemowych, którymi chce zająć się seminarzysta

- Propozycja konkretnych tematów, na piśmie dla promotora z krótkim opisem, co będzie zawierać praca, opatrzone datą oraz podpisem

- Akceptacja lub modyfikacja zaproponowanych tematów

- Omówienie dostępnych on-line baz z czasopismami oraz monografiami

- Przedstawienie 3 artykułów oraz 2 książek, które będą stanowiły podstawę do przygotowania pracy oraz min. 3 orzeczeń sądów krajowych lub ETPC dotyczących wybranego przez seminarzystę zagadnienia; analiza bibliografii danego tematu

- Omówienie aktualnych problemów związanych z przygotowaniem pracy

- Ostatni termin na ewentualne modyfikację tematu

- Przedstawienie na piśmie ramowego spisu treści pracy licencjackiej, opatrzone datą oraz podpisem

- Omówienie spisów treści przez promotora i wymogów edytorskich pracy lic.; rozpoczęcie pracy nad pierwszym wybranym rozdziałem pracy lic.

- Przedstawienie na piśmie poprawionych spisów treści, opatrzone datą oraz podpisem; Wizyta w czytelni WPiA UKSW w ramach seminarium – godzina do ustalenia

- Omówienie doświadczeń studentów w zakresie przygotowywania pierwszego wybranego rozdziału pracy

- Przedłożenie na piśmie wybranego rozdziału do akceptacji promotora, opatrzone datą

- sukcesywne przedkładanie kolejnego materiału do akceptacji promotora

- akceptacja całości pracy

- APD

Pełny opis:

Stała współpraca w zakresie przygotowania pracy dyplomowej, zgodnie zpostępami studenta

Literatura:

Konstytucja RP

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności

W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek: Prawa człowieka, Warszawa 2018

A. Bodnar, Wykonywanie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Polsce. Wymiar instytucjonalny, Warszawa 2018

M. Balcerzak, Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka. Zarys wykładu z materiałami źródłowymi, Toruń 2017

B. Gronowska, T. Jasudowicz, M. Balcerzak, M. Lubiszewski, R. Mizerski, Prawa Człowieka i ich ochrona, Toruń 2010

T. Jasudowicz, J. Bartosiewicz, R. Fordoński, Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawach polskich, Olsztyn 2012

Wymagania wstępne:

Zagadnienia związanie z międzynarodowym systemem ochrony praw człowieka oraz międzynarodowym prawem humanitarnym

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-01 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak-Bach
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak-Bach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)