Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-SEM-MSZ-IV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: PR_W02

Umiejętności: PR_U02 PR_U07, PR_U08 PR_U09

Kompetencje społeczne: PR_K01 PR_K02, PR_K03


Skrócony opis:

Przedmiot służy opanowaniu wiedzy niezbędnej do przygotowania rozprawy magisterskiej na wybrany temat z zakresu prawa karnego.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Zakłada się, że student po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne - seminarium magisterskie IV rok" będzie:

1) posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania prostszych zagadnień z zakresu prawa karnego;

2) przygotowany do tego, by względnie samodzielnie dokonać wyboru tematu rozprawy magisterskiej z zakresu prawa karnego;

3) posiadał umiejętności i wiedzę niezbędne do przygotowania rozprawy magisterskiej na wybrany temat z zakresu prawa karnego.

Literatura:

System prawa karnego (wyd. CH Beck)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny

Umiejętności:

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej

Kompetencje społeczne:

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm

z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym

Opis ECTS

8 ECTS * 25= 200 h (za 1 semestr)

16 h - zajęcia seminaryjne

184 h - przygotowanie do zajęć (lektura literatury podstawowej i uzupełniającej, przygotowanie pracy pisemnej, przygotowanie się do wygłoszenia tez wymienionej pracy w formie referatu).

Metody i kryteria oceniania:

Metodami oceniania efektów kształcenia z zakresu wiedzy (PR_W02) są ocena aktywności na seminarium, udział w dyskusji, analiza przygotowanych fragmentów planu pracy magisterskiej i poszczególnych rozdziałów

Metodami oceniania efektów kształcenia z zakresu umiejętności (PR_U02 PR_U07, PR_U08, PR_U09) są ocena aktywności na seminarium, udział w dyskusji, ocena wypowiedzi ustnej nt. projektowanej pracy magisterskiej, analiza przygotowanych fragmentów planu pracy magisterskiej i poszczególnych rozdziałów

Metodami oceniania efektów kształcenia z zakresu kompetencji społecznych (PR_K01 PR_K02, PR_K03) są ocena aktywności na seminarium, udział w dyskusji.

Ocenianie następuje poprzez platformę MS Teams. Fragmenty planów i prac są wysyłane na adres e-mail.

Kryteria oceniania

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny w odniesieniu do aktów normatywnych, orzecznictwa i doktryny prawnej

Na ocenę dobrą (4)

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny w odniesieniu do aktów normatywnych, i doktryny prawnej

Na ocenę dostateczną (3)

PR_W02: ma pogłębioną wiedzę o źródłach i charakterze norm prawa karnego; zna ich kontekst historyczny i współczesny w odniesieniu do aktów normatywnych

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_W02: nie ma wiedzy o źródłach i charakterze norm prawa karnego; nie zna ich kontekstu historycznego ani współczesnego

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych posługując się aktami normatywnymi, orzecznictwem, literaturą z zakresu prawa karnego

Na ocenę dobrą (4)

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych posługując się aktami normatywnymi i literaturą z zakresu prawa karnego

Na ocenę dostateczną (3)

PR_U02 potrafi wykorzystywać wiedzę teoretyczną z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych posługując się aktami normatywnymi

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_U02 nie potrafi wykorzystywać wiedzy teoretycznej z zakresu prawa karnego do opisu, analizy i rozwiazywania konkretnych spraw prawnych

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego; wykorzystuje przy tym akty normatywne, orzecznictwo i literaturę z zakresu prawa karnego

Na ocenę dobrą (4)

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego; wykorzystuje przy tym akty normatywne i literaturę z zakresu prawa karnego

Na ocenę dostateczną (3)

PR_U07 potrafi projektować i tworzyć prace pisemne dotyczące prawa karnego, w szczególności potrafi stworzyć plan pracy magisterskiej i tekst pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego; wykorzystuje przy tym akty normatywne

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_U07 nie potrafi projektować i tworzyć prac pisemnych dotyczących prawa karnego; nie umie stworzyć planu pracy magisterskiej i tekstu pracy magisterskiej o tematyce dotyczącej prawa karnego

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych opierając się na aktach normatywnych, orzecznictwie i literaturze z prawa karnego.

Na ocenę dobrą (4)

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych opierając się na aktach normatywnych i literaturze z prawa karnego.

Na ocenę dostateczną (3)

PR_U08 potrafi sformułować dokumenty prawne przydatne na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych opierając się na aktach normatywnych,

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_U08 nie potrafi sformułować dokumentów prawnych przydatnych na potrzeby prawa karnego przy pomocy dostępnych narzędzi informatycznych

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej; posługuje się przy tym aktami normatywnymi, orzecznictwem i literaturą przedmiotu

Na ocenę dobrą (4)

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej; posługuje się przy tym aktami normatywnymi i literaturą przedmiotu

Na ocenę dostateczną (3)

PR_U09 potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedź ustną na temat prawa karnego, w szczególności zawierający się w tematyce pracy magisterskiej; posługuje się przy tym aktami normatywnymi

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_U09 nie potrafi zaprojektować i zaprezentować wypowiedzi ustnej na temat prawa karnego, w szczególności zawierającego się w tematyce pracy magisterskiej

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie; biegle posługuje się posiadaną wiedzą

Na ocenę dobrą (4)

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie; posługuje się posiadaną wiedzą w sposób dobry

Na ocenę dostateczną (3)

PR_K01 jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie; korzysta z posiadanej wiedzą dostatecznie; doskonali wiedzę przy wsparciu nauczyciela

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_K01 nie jest gotowy do uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa karnego, w tym śledzenia zmian w aktach normatywnych, zwłaszcza ustaw karnych, orzecznictwie i doktrynie

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym; odnosi się przy tym do wiedzy z zakresu treści aktów normatywnych, kodeksów etyki zawodowej, orzecznictwa i wypowiedzi doktryny

Na ocenę dobrą (4)

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym; odnosi się przy tym do wiedzy z zakresu treści aktów normatywnych, orzecznictwa i wypowiedzi doktryny

Na ocenę dostateczną (3)

PR_K02 jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym; odnosi się przy tym do wiedzy z zakresu treści aktów normatywnych i wypowiedzi doktryny

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_K02 nie jest gotowy do prawidłowego identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodów prawniczych w obszarze związanym z prawem karnym

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego

Na ocenę bardzo dobrą (5)

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego; wykorzystuje w pracy w grupie znajomość prawa karnego w oparciu o treści aktów normatywnych, orzecznictwa i wypowiedzi doktryny

Na ocenę dobrą (4)

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego; wykorzystuje w pracy w grupie znajomość prawa karnego w oparciu o treści aktów normatywnych i wypowiedzi doktryny

Na ocenę dostateczną (3)

PR_K03 jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego; wykorzystuje w pracy w grupie znajomość prawa karnego w oparciu o treści aktów normatywnych

Na ocenę niedostateczną (2)

PR_K03 nie jest gotowy do pracy w grupie, współdziałania i przyjmowania w niej różnych ról oraz uczestnictwa w przygotowaniu projektów społecznych, z uwzględnieniem aspektów prawnych, ekonomicznych i politycznych w sprawach należących do prawa karnego

Weryfikacja zdalna - MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Szczepaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Szczepaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student umie krytycznie i wszechstronnie analizować proste i średnio złożone zagadnienia z zakresu prawa karnego; umie zajmować własne stanowisko w prostszych kwestiach spornych z zakresu prawa karnego.

Umie samodzielnie wybrać temat pracy magisterskiej z zakresu prawa karnego.

Ma wystarczającą wiedzę z prawa karnego do przygotowania pracy magisterskiej.

Zna technikę sporządzania prac pisemnych.

Zna metody poszukiwania źródeł do pracy naukowej oraz umie z nich korzystać.

Literatura:

Uzależniona od tematu pracy.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Szczepaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot służy opanowaniu wiedzy niezbędnej do przygotowania rozprawy magisterskiej na wybrany temat z zakresu prawa karnego.

Pełny opis:

Cele przedmiotu:

Zakłada się, że student po zaliczeniu przedmiotu "Prawo karne - seminarium magisterskie IV rok" będzie:

1) posiadał umiejętność krytycznego i wszechstronnego analizowania prostszych zagadnień z zakresu prawa karnego;

2) przygotowany do tego, by względnie samodzielnie dokonać wyboru tematu rozprawy magisterskiej z zakresu prawa karnego;

3) posiadał umiejętności i wiedzę niezbędne do przygotowania rozprawy magisterskiej na wybrany temat z zakresu prawa karnego.

Literatura:

System prawa karnego (wyd. CH Beck)

Wymagania wstępne:

Zakłada się, że student rozpoczynający swój udział w seminarium magisterskim z zakresu prawa karnego będzie:

1) znał i rozumiał zasady polskiego prawa karnego, w szczególności przesłanki i podstawy odpowiedzialności karnej za przestępstwo oraz dyrektywy wymiaru kar i środków karnych, jak również zasady stosowania środków zabezpieczających;

2) znał "język prawa karnego" (język prawny i język prawniczy w zakresie odnoszącym się do prawa karnego) i w miarę swobodnie posługiwał się siatką terminologiczną tego języka;

Przed rozpoczęciem seminarium magisterskiego z prawa karnego student powinien zaliczyć przedmioty: "Prawo konstytucyjne", "Wstęp do prawoznawstwa" oraz "Prawo karne".

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Szczepaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Szczepaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Szczepaniec
Prowadzący grup: Maria Szczepaniec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.