Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-TIiPSW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie informacyjne i prawnicze systemy wyszukiwawcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wykład:

Wiedza:

PR_W06

PR_W07


Ćwiczenia:

Umiejętności:

PR_U04

PR_U09

Kompetencje społeczne:

PR_K03


Skrócony opis:

Wykłady:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami infrastruktury informacyjnej i komunikacji elektronicznej

Zagadnienia:

1. Informacja i informatyka

2. Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

3. Zasady przetwarzania danych

4. Kodowanie i agregacja danych

5. Infrastruktura informacyjna

5. Komunikacja elektroniczna

6. Prawnokarna regulacja zachowań w sieci

7. Zadania publiczne w zakresie informatyzacji

8. Wprowadzenie do informatyki prawniczej

Ćwiczenia:

Celem ćwiczeń jest prezentacja praktycznych zastosowań narzędzi informatycznych w przetwarzaniu informacji oraz komunikowaniu się na odległość. Podczas zajęć studenci nabywają umiejętności z zakresu obsługi systemów wyszukiwawczych: Eur-lex, Internetowego Systemu Aktów Prawnych (www.sejm.gov.pl), Lex Omega oraz zastosowań pakietów biurowych w przetwarzaniu i prezentacji informacji.

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Wymagania wstępne:

brak

Pełny opis:

Wykład:

1. Ewolucja pojmowania informacji. Społeczeństwo informacyjne; Definicje informatyki i technologii informacyjnych

2. Etapy jurydyzacji zagadnień informacyjnych; Informatyka w systemie prawa

3. Cechy prawa informatycznego; Podstawowe akty prawa informatycznego w Polsce

4.Strategie rozwoju społeczeństwa informacyjnego

5.Kodowanie i agregacja danych. Informatyczne nośniki danych

6.Dokumenty elektroniczne

7.Podpis elektroniczny

8.Świadczenie usług drogą elektroniczną

9.Multimedia

10.Prawnokarna regulacja zachowań w sieci

Ćwiczenia:

I. Wyszukiwanie informacji w systemach informacji prawnej takich jak:

1. LEX Omega

2. Internetowy System Aktów Prawnych i wyszukiwarki dostępne na www.sejm.gov.pl

3. Rządowe Centrum Legislacji

4. Eur-lex

5. Bazy orzeczeń (Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, sądów administracyjnych, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka)

6. Elektroniczne księgi wieczyste

II. Przetwarzanie informacji

1. Edytory tekstów (Word, OpenOffice Writer)

2. Arkusze kalkulacyjne (Excel i OpenOffice Calc)

3. Prezentacje multimedialne (PowerPoint, OpenOffice Impress)

Literatura:

1. G. Szpor, C. Martysz, K. Wojsyk, Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Warszawa 2007

2. J. Janowski, Elektroniczny obrót prawny, Warszawa 2008

3. M. Cieciura, Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006

4. A. Staranowicz, P. Duda, A. Orłowski, Technologie informacyjne, Warszawa 2007

5. W. R. Wiewiórowski, G. Wierczyński, Informatyka prawnicza: nowoczesne technologie informacyjne w pracy prawników i administracji publicznej, Warszawa 2012

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wykład:

Student:

EK 1: Posiada wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e- administracji

EK 2: Zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu technologii informacyjno – komunikacyjnych oraz jurydyzacji zagadnień informatycznych

EK 3: Potrafi samodzielnie formułować krytyczne uwagi na temat strategii i planów informatyzacji administracji publicznej

EK 4: Potrafi korzystać z dokumentów elektronicznych

EK 5: Jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

OPIS ECTS:

Udział w wykładach: 8h

Przygotowanie do wykładów i egzaminu: 22h

Suma godzin: 30h

Liczba ECTS: 30h/30=1

Ćwiczenia:

Student

EK 1: Określa i klasyfikuje prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze

EK 2: Potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi przy okazji rozwiązywania problemów zawodowych

EK 3: Potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych

EK 4: Potrafi korzystać z edytorów tekstów (takich jak Microsoft Office Word i OpenOffice Writer), arkuszy kalkulacyjnych (takich jak Excel i OpenOffice Calc) i prezentacji multimedialnych (takich jak PowerPoint i OpenOffice Impress) w zakresie przetwarzania i prezentowania informacji

EK 5: Jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych

OPIS ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30h

konsultacje z prowadzącym zajęcia: 10h

Przygotowanie do zajęć i kolokwiów: 20h

Suma godzin: 60h

Liczba ECTS: 60h/30=2

Metody i kryteria oceniania:

Metody dydatkyczne

Wykład

E-learning

Prezentacje

Typ oceniania:

Dyskusja

Prezentacje 0-20%

Egzamin testowy 80-100%

Ocena niedostateczna:

EK 1. Student nie posiada wiedzy na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e-administracji

Ocena dostateczna:

EK 1. Student posiada zadowalającą wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e-administracji

Ocena dobra

EK 1. Student posiada ogólną wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e- administracji

Ocena bardzo dobra

EK 1. Student posiada dużą wiedzę na temat rozwoju technologii informacyjnych oraz ich wpływu na kształtowanie się społeczeństwa informacyjnego i e –administracji

Ocena niedostateczna

EK 2. Student nie zna podstawowych pojęć i instytucji z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz jurydyzacji zagadnień informatycznych

Ocena dostateczna

EK 2. Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych

Ocena dobra

EK 2. Student zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz jurydyzacji zagadnień informatycznych

Ocena bardzo dobra

EK 2. Student doskonale zna podstawowe pojęcia i instytucje z zakresu technologii informacyjno–komunikacyjnych oraz jurydyzacji zagadnień informatycznych

Ocena niedostateczna

EK 3. Student nie potrafi formułować krytycznych uwag na temat strategii i planów informatyzacji administracji publicznej

Ocena dostateczna

EK 3. Student potrafi na poziomie podstawowym formułować krytyczne uwagi na temat strategii i planów informatyzacji administracji publicznej

Ocena dobra

EK 3. Student potrafi samodzielnie formułować krytyczne uwagi na temat strategii i planów informatyzacji administracji publicznej

Ocena bardzo dobra

EK 3. Student potrafi samodzielnie formułować krytyczne uwagi na temat strategii i planów informatyzacji administracji publicznej i przedstawiać propozycje zmian

Ocena niedostateczna

EK 4. Student nie potrafi korzystać z dokumentów elektronicznych

Ocena dostateczna

EK 4. Student potrafi na poziomie podstawowym korzystać z dokumentów elektronicznych

Ocena dobra

EK 4. Student potrafi na poziomie średniozaawansowanym korzystać z dokumentów elektronicznych

Ocena bardzo dobra

EK 4. Student potrafi sprawnie korzystać z dokumentów elektronicznych

cena niedostateczna:

EK 5. Student nie rozumie potrzeby dalszego pogłębiania wiedzy, przestrzegania norm etycznych i zawodowych, nie potrafi współdziałać w zespole

Ocena dostateczna:

EK 5. Student jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy i rozumie zalety współdziałania w ramach zespołu

Ocena dobra:

EK 5. Student w stopniu podstawowym jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy, przestrzegania norm etycznych i zawodowych, potrafi współdziałać w zespole

Ocena bardzo dobra:

EK 5. Student jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych, bardzo dobrze potrafi współdziałać w zespole

Ćwiczenia:

Metody dydaktyczne:

Wykład

Ćwiczenia

E-learning

Typ Oceniania:

Dyskusja

Prezentacja

Kolokwium

Ocena niedostateczna:

EK 1. Student nie potrafi określać ani klasyfikować prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych

Ocena dostateczna:

EK 1. Student w podstawowym zakresie potrafi określać prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze

Ocena dobra:

EK 1. Student w podstawowym zakresie potrafi określać i klasyfikować prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze

Ocena bardzo dobra:

EK 1. Student potrafi określać i klasyfikować prawnicze elektroniczne systemy wyszukiwawcze

Ocena niedostateczna:

EK 2. Student nie potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych

Ocena dostateczna:

EK 2. Student w podstawowym zakresie potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi

Ocena dobra:

EK 2. Student w sposób zadowalający potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi przy okazji rozwiązywania problemów zawodowych

Ocena bardzo dobra:

EK 2. Student bardzo dobrze potrafi korzystać z prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych i posługiwać się nimi przy okazji rozwiązywania problemów zawodowych

Ocena niedostateczna:

EK 3. Student nie potrafi samodzielnie analizować informacji uzyskanych za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych

Ocena dostateczna:

EK 3. Student potrafi w podstawowym zakresie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych

Ocena dobra:

EK 3. Student w podstawowym zakresie potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych

Ocena bardzo dobra:

EK 3. Student potrafi samodzielnie analizować informacje uzyskane za pośrednictwem prawniczych elektronicznych systemów wyszukiwawczych

Ocena niedostateczna:

EK 4. Student nie potrafi tworzyć i edytować informacji prezentowanych w postaci

edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych

Ocena dostateczna:

EK 4. Student w podstawowym zakresie korzysta z edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych

i prezentacji multimedialnych

Ocena dobra:

EK 4. Student potrafi w zadowalający sposób posługiwać się edytorami tekstu,

arkuszami kalkulacyjnymi i prezentacjami multimedialnymi w celu przetwarzania

posiadanych informacji

Ocena bardzo dobra:

EK 4. Student potrafi bardzo dobrze przetwarzać posiadane informacje, prezentując je

za pomocą edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych i prezentacji multimedialnych

cena niedostateczna:

EK 5. Student nie rozumie potrzeby dalszego pogłębiania wiedzy, przestrzegania norm etycznych i zawodowych, nie potrafi współdziałać w zespole

Ocena dostateczna:

EK 5. Student jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy i rozumie zalety współdziałania w ramach zespołu

Ocena dobra:

EK 5. Student w stopniu podstawowym jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy, przestrzegania norm etycznych i zawodowych, potrafi współdziałać w zespole

Ocena bardzo dobra:

EK 5. Student jest świadomy konieczności dalszego pogłębiania wiedzy oraz przestrzegania norm etycznych i zawodowych, bardzo dobrze potrafi współdziałać w zespole

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Kamil Czaplicki
Prowadzący grup: Kamil Czaplicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)