Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do prawoznawstwa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-W
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do prawoznawstwa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku prawa niestacjonarnego
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a7a570ae75dce463786c92685b1fe65b6%40thread.tacv2/conversations?groupId=3879d7e5-437f-4262-aa3a-3e75d534b212&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): PR_W01; PR_W02;


Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu jest przekazanie studentom wiedzy niezbędnej na dalszych etapach kształcenia prawniczego. W ramach wykładu studenci poznają podstawową terminologię prawniczą, główne kategorii nauki o państwie i prawie, filozofii prawa oraz prawa prywatnego i publicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) podstawowych problemy teorii prawa;

2) zagadnienia teorii normy prawnej;

3) problematyka tworzenia prawa;

4) system prawa;

5) obowiązywanie prawa;

6) stosowanie prawa;

7) wykładnia prawa.

Literatura:

Podstawowa:

1. Artur Kotowski (red.), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. 1, Difin,

2. materiały przekazywane przez prowadzącego (aplikacja MS Teams).

Uzupełniająca:

1. Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

2. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

3. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

4. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

PR_W01: student posiada pogłębioną wiedzę odnośnie charakteru i znaczenia nauk prawnych oraz ich relacji do innych nauk oraz sposobów definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa

PR_W02: student posiada pogłębioną wiedzę w zakresie źródła i charakteru norm prawa publicznego/prywatnego/międzynarodowego.

Opis ECTS:

udział w wykładzie - 16h

konsultacje: 24 h

przygotowanie do egzaminu - 35 h

Łącznie: 75 h (3 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego.

Kod do zajęć został przesłany w sylabusie.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane za pomocą egzaminu końcowego.

-------------------

Kryteria oceniania

na ocenę 2:

PR_W01 - Student nie potrafi wyróżnić teorii (filozofii) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i jej zdefiniować. Nie rozumie roli filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacji do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student nie zna źródeł, charakteru, genezy i funkcjonowania teorii prawa. Ponadto nie zna norm i reguł prawnych prawoznawstwa.

PR_W02 - Student nie zna podstawowej terminologii z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Nie potrafi wymienić zasadniczych procedur charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student nie zna problematyki definicji prawa, relacji prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematyki języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Student nie rozumie procesów tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienia społecznego działania i skuteczności prawa

na ocenę 3:

PR_W01 - Student potrafi wyróżnić teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować. W podstawowym zakresie rozumie rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student zna w podstawowym zakresie źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto na zadowalającym poziomie zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

PR_W02 - Student zna w podstawowym zakresie terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Potrafi wymienić podstawowe procedury charakterystyczne dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w podstawowym zakresie zna problematykę definicji prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Rozumie w zadowalającym zakresie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

na ocenę 4:

PR_W01 – Student potrafi wyróżnić teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować w szerokim zakresie. Rozumie, na dobrym poziomie, rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student dobrze zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto dobrze zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

PR_W02 - Student dobrze zna terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Dobrze porusza się w podstawowych procedurach charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w dobrym zakresie zna problematykę definicję prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Rozumie na dobrym poziomie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

na ocenę 5:

PR_W01 - Student potrafi wyróżnić i zdefiniować teorię (filozofię) prawa spośród pozostałych nauk prawnych i ją zdefiniować wieloaspektowo. Na bardzo dobrym poziomie rozumie rolę filozofii prawa w systemie nauk oraz jej relacje do nauk dogmatyczno-prawnych i historyczno-prawnych. Student bardzo dobrze zna źródła, charakter, genezę i funkcjonowanie teorii prawa. Ponadto bardzo dobrze zna normy i reguły prawne prawoznawstwa.

PR_W02 - Student bardzo dobrze zna terminologię z zakresu teorii prawa i prawoznawstwa. Płynnie porusza się w podstawowych procedurach charakterystycznych dla działań podejmowanych w obszarze prawoznawstwa. W szczególności student w bardzo dobrym zakresie zna problematykę definicję prawa, relację prawa do innych systemów normatywnych (moralności, obyczajów, religii), problematykę języka prawa, w szczególności języka prawnego i pojęć prawnych. Student biegle rozumie procesy tworzenia, stosowania i wykładni prawa oraz zagadnienie społecznego działania i skuteczności prawa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burczaniuk
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady nakierowane są na zapoznanie studentów z najistotniejszymi pojęciami z zakresu prawoznawstwa celem przygotowania studenta do dalszych studiów przedmiotów dogmatycznoprawnych. W tym zakresie student uzyska dostęp do podstawowych informacji w zakresie aparatu pojęciowego prawoznawstwa i wiedzy o podstawowych instytucjach prawnych oraz nabędzie podstawowa umiejętnością w zakresie tworzenia prawa, jego interpretacji oraz stosowania.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) podstawowych problemy teorii prawa;

2) zagadnienia teorii normy prawnej;

3) problematyka tworzenia prawa;

4) system prawa;

5) obowiązywanie prawa;

6) stosowanie prawa;

7) wykładnia prawa.

Literatura:

Podstawowa:

1) Artur Kotowski (red.), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. 1, Difin,

2) materiały przekazywane przez prowadzącego (aplikacja MS Teams).

Uzupełniająca:

1. Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

2. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

3. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

4. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burczaniuk
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady nakierowane są na zapoznanie studentów z najistotniejszymi pojęciami z zakresu prawoznawstwa celem przygotowania studenta do dalszych studiów przedmiotów dogmatycznoprawnych. W tym zakresie student uzyska dostęp do podstawowych informacji w zakresie aparatu pojęciowego prawoznawstwa i wiedzy o podstawowych instytucjach prawnych oraz nabędzie podstawowa umiejętnością w zakresie tworzenia prawa, jego interpretacji oraz stosowania.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) podstawowych problemy teorii prawa;

2) zagadnienia teorii normy prawnej;

3) problematyka tworzenia prawa;

4) system prawa;

5) obowiązywanie prawa;

6) stosowanie prawa;

7) wykładnia prawa.

Literatura:

Podstawowa:

1. Artur Kotowski (red.), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. 1, Difin,

2. materiały przekazywane przez prowadzącego (aplikacja MS Teams).

Uzupełniająca:

1. Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

2. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

3. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

4. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burczaniuk
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wykłady nakierowane są na zapoznanie studentów z najistotniejszymi pojęciami z zakresu prawoznawstwa celem przygotowania studenta do dalszych studiów przedmiotów dogmatycznoprawnych. W tym zakresie student uzyska dostęp do podstawowych informacji w zakresie aparatu pojęciowego prawoznawstwa i wiedzy o podstawowych instytucjach prawnych oraz nabędzie podstawowa umiejętnością w zakresie tworzenia prawa, jego interpretacji oraz stosowania.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1) podstawowych problemy teorii prawa;

2) zagadnienia teorii normy prawnej;

3) problematyka tworzenia prawa;

4) system prawa;

5) obowiązywanie prawa;

6) stosowanie prawa;

7) wykładnia prawa.

Literatura:

Podstawowa:

1. Artur Kotowski (red.), Wybrane zagadnienia teorii i filozofii prawa, wyd. 1, Difin,

2. materiały przekazywane przez prowadzącego (aplikacja MS Teams).

Uzupełniająca:

1. Krzysztof J. Kaleta, Artur Kotowski, Podstawy prawoznawstwa, wyd. 2, wyd. Difin;

2. L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Wyd. XV, Toruń 2014, wyd. Dom organizatora;

3. Tatiana Chauvin, Tomasz Stawecki, Piotr Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, wyd. C.H. Beck;

4. L. Morawski, Zasady wykładni prawa, Wyd. 3, Toruń 2014.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Burczaniuk
Prowadzący grup: Piotr Burczaniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)