Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Postępowanie sądowoadministracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-psa
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie sądowoadministracyjne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku prawa niestacjonarnego
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

PR_W01;

PR_W02;

PR_W04;

PR_W05


Wymagania wstępne:

Zaliczony przedmiot postępowanie administracyjne

Skrócony opis:

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z istotą sądownictwa administracyjnego jako formy kontroli administracji, a także z przebiegiem postępowania przed sądami administracyjnymi.

Pełny opis:

Przedmiot ma na celu:

1. przekazanie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć dotyczących postępowania sądowoadministracyjnego oraz ustroju sądów administracyjnych

2. zapoznanie z genezą i rozwojem historycznym postępowania sądowoadministracyjnego;

3. przedstawienie przebiegu postępowania sądowoadministracyjnego

4. omówienie celu i zakresu postępowania prowadzonego przez sądy administracyjne, a także zasad i sposobów prowadzenia postępowania sądowoadministracyjnego

5. omówienie instytucji ochrony tymczasowej

6. omówienie rodzajów, struktury i skutków prawnych orzeczeń sadów administracyjnych

7. omówienie środków odwoławczych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

8. przedstawienie trybów nadzwyczajnych w postępowaniu sądowoadministracyjnym

9. omówienie kwestii kosztów w postępowaniu sądowoadministracyjnym

Literatura:

M.Jaśkowska, J. Jaworski, M. Wilbrandt-Gotowicz, K. Łuczak, D. Gut, Postępowanie sądowoadministracyjne, warszawa 2021

R. Hauser, A. Skoczylas (red.), Postępowania administracyjne i sądowoadministracyjne z kazusami, Warszawa 2018,

W. Chróścielewski, J. P. Tarno, P. Dańczak, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2018,

H. Knysiak-Sudyka (red.), Postępowanie sądowoadministracyjne. Zarys wykładu, Warszawa 2018,

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny zgodnie z harmonogramem (15 pytań testowych i 3 opisowe z których za każde można otrzymać max 4 pkt).

Ocena 3 - min. 14 pkt

Ocena 4 - min 19 pkt

Ocena 5 - min 24 pkt.

Dla chętnych dopuszczalny jest egzamin zerowy na platformie MS Teams.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ancvU2oCDQYjnFVCh80sMwyJleHiuI3oRLPAA-WSwXek1%40thread.tacv2/conversations?groupId=2e61455b-8037-49b4-9740-7a4f09a5ec4b&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska, Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska, Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 14h

Lektura literatury: 20h

Przygotowanie do egzaminu: 25h

Suma godzin: 59h

Liczba ECTS: 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Prowadzący grup: Małgorzata Jaśkowska, Martyna Wilbrandt-Gotowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 14h

Lektura literatury: 20h

Przygotowanie do egzaminu: 25h

Suma godzin: 59h

Liczba ECTS: 3 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Wymagania wstępne:

MS Teams kod zespołu: kt5qm1y

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)