Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

seminarium magisterskie IV rok

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-PRZ-sem-KR-IV Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: seminarium magisterskie IV rok
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c818534c78f42f5905eab2ba2779184%40thread.tacv2/conversations?groupId=1adbd038-bd00-4f7e-a624-6f72bdb1c080&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: PR_W02


Umiejętności: PR_U02, PR_U08, PR_U09


Kompetencje: PR_K01, PR_K02, PR_K03

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z prawa pracy dla studentów IV roku prawa.

Pełny opis:

1. Omówienie celu zajęć. Wskazówki organizacyjne (dostęp do systemów prawniczych, czasopism na otwartej licencji, wskazówki dot. korzystania z bibliotek w czasie pandemii etc.)

2. Propozycje i wybór tematów prac magisterskich

3.Omówienie zasad sporządzania pracy magisterskiej (cz. I tekst

podstawowy, styl, cytaty itp.)

5. Omówienie zasad sporządzania pracy magisterskiej (cz. II przypisy

bibliografia, źródła prawa, wykaz orzecznictwa, skróty itp.)

6. Analiza poszczególnych fragmentów prac na kolejnych seminariach w formie prezentacji

7. Bieżąca analiza zmian w prawie pracy i aktualnych orzeczeń SN i TK

8. Omawianie zagadnień obejmujących relacje prawa pracy z innymi dziedzinami prawa ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów obowiązujących w I i II semestrze studentów IV roku.

Literatura:

podręczniki:

L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, CH Beck, Warszawa 2021

T.Liszcz: Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

K.W. Baran (red.), Prawo pracy i system ubezpieczeń społecznych, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

J. Stelina, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2020

K.W. Baran, System prawa pracy tomy: I- II i IV-XI, Wolters Kluwer, Warszawa

komentarze:

L. Florek, Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019

K.Jaśkowski, E.Maniewska, Kodeks pracy, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2021

kazusy:

M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Prawo pracy. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy, Repetytoria Becka 2021

J. Czerniak-Swędzioł, M. Lekston, Prawo pracy w diagramach, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza: PR_W02

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat źródeł prawa pracy w ujęciu historycznym i współczesnym.

Umiejętności: PR_U02, PR_U08, PR_U09

Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych, potrafi przygotować różne prace pisemne w dziedzinie prawa pracy, w tym proste pisma procesowe oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym, potrafi sporządzić podstawowy projekt aktu normatywnego dotyczący prawa pracy, posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym.

Kompetencje: PR_K01, PR_K02, PR_K03

Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych, potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

OPIS ECTS (8 pkt)

Udział w zajęciach: 30h

Samodzielna praca (czytanie literatury, orzeczeń, aktów normatywnych, itp): 80 h

Przygotowanie pracy domowej 30 h

Praca w grupach poza zajęciami: 30h

Konsultacje: 30 h

SUMA: 200

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania

Wiedza: PR_W02

Student ma rozszerzoną wiedzę na temat źródeł prawa pracy w ujęciu historycznym i współczesnym.

Umiejętności:

PR_U02

Student posiada umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

PR_U08

Student potrafi przygotować różne prace pisemne w dziedzinie prawa pracy, w tym proste pisma procesowe oraz dokonywać analizy i interpretacji określonych zagadnień prawnych w ujęciu dogmatycznym, porównawczym lub historycznym.

PR_U09

Student posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym

Kompetencje:

PR_K01

Student rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

PR_K02

Student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych.

PR_K03

Student potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

Kryteria oceniania

PR_W02

Ocena niedostateczna (2)

Student nie zna i nie rozumie charakteru i znaczenia nauki prawa pracy oraz jego relacji do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa pracy oraz jego relację do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

ocena dobra (4)

Student dobrze zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa pracy oraz jego relację do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo zna i rozumie charakter i znaczenie nauki prawa pracy oraz jego relację do innych nauk oraz sposobu definiowania pojęć i instytucji właściwych dla prawa pracy

PR_U02

ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

ocena dostateczna (3)

Student posiada dostateczną umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

ocena dobra (4)

Student posiada dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

ocena bardzo dobra (5)

Student posiada wysoką umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu prawa pracy do opisu, analizy i rozwiązywania konkretnych spraw prawnych.

PR_U08

ocena niedostateczna (2)

Student nie potrafi sporządzić podstawowych projektów aktu normatywnego dotyczących prawa pracy

ocena dostateczna (3)

Student w podstawowym zakresie potrafi sporządzić podstawowe projekty aktów normatywnych dotyczących prawa pracy

ocena dobra (4)

Student dobrze radzi sobie ze sporządzaniem podstawowych projektów aktów normatywnych dotyczących prawa pracy

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze radzi sobie ze sporządzaniem podstawowych projektów aktów normatywnych dotyczących prawa pracy

PR_U09

ocena niedostateczna (2)

Student nie posiada umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym

ocena dostateczna (3)

Student posiada dostateczne umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym.

ocena dobra (4)

Student posiada dobre umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym.

cena bardzo dobra (5)

Student posiada wysokie umiejętności przygotowania wystąpień ustnych z zakresu prawa pracy aspekcie dogmatycznym, porównawczym i historycznym.

PR_K01

ocena niedostateczna (2)

Student nie rozumie potrzeby stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

ocena dostateczna (3)

Student w dostatecznym stopniu rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

ocena dobra (4)

Student dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze rozumie potrzebę stałego uzupełniania i doskonalenia swojej wiedzy na temat instytucji i norm z zakresu prawa pracy, z uwzględnieniem zmian w aktach normatywnych, orzecznictwie sądowym i doktrynie.

PR_K02

ocena niedostateczna (2)

Student nieprawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych.

ocena dostateczna (3)

Student w dostateczny sposób identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych.

ocena dobra (4)

Student dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych.

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodów prawniczych.

PR_K03

ocena niedostateczna (2)

Student nie potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

ocena dostateczna (3)

Student w dostatecznym stopniu potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

ocena dobra (4)

Student dobrze potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

ocena bardzo dobra (5)

Student bardzo dobrze potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role oraz uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych, uwzględniając aspekty prawne z zakresu prawa pracy, ekonomiczne i polityczne.

Ocena z seminarium uwzględnia również aktywność studenta, zaangażowanie w przygotowanie pracy i jest niezależna od oceny pracy magisterskiej.

Magistrant powinien przedłożyć zarys pracy i bibliografię do 31.11.2020, następnie jeden rozdział pracy do 20.12.2020, zaś kolejne w terminach 14.03 i 18.04 2021. Kolejne fragmenty prac należy składać on line na platformie moodle.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a2c818534c78f42f5905eab2ba2779184%40thread.tacv2/conversations?groupId=1adbd038-bd00-4f7e-a624-6f72bdb1c080&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Seminarium magisterskie z prawa pracy dla studentów IV roku prawa.

Pełny opis:

1. Omówienie celu zajęć. Wskazówki organizacyjne (dostęp do systemów prawniczych, czasopism na otwartej licencji, wskazówki dot. korzystania z bibliotek w czasie pandemii etc.)

2. Propozycje i wybór tematów prac magisterskich

3.Omówienie zasad sporządzania pracy magisterskiej (cz. I tekst

podstawowy, styl, cytaty itp.)

5. Omówienie zasad sporządzania pracy magisterskiej (cz. II przypisy

bibliografia, źródła prawa, wykaz orzecznictwa, skróty itp.)

6. Analiza poszczególnych fragmentów prac na kolejnych seminariach w formie prezentacji

7. Bieżąca analiza zmian w prawie pracy i aktualnych orzeczeń SN i TK

8. Omawianie zagadnień obejmujących relacje prawa pracy z innymi dziedzinami prawa ze szczególnym uwzględnieniem przedmiotów obowiązujących w I i II semestrze studentów IV roku.

Literatura:

podręczniki:

L. Florek, Ł. Pisarczyk, Prawo pracy, CH Beck, Warszawa 2019

T.Liszcz: Prawo pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2020

K.W. Baran (red.), Prawo pracy i system ubezpieczeń społecznych, Warszawa 2019

J. Stelina, Prawo pracy, C.H. Beck, Warszawa 2020

K.W. Baran, System prawa pracy tomy: I- II i IV-XI, Wolters Kluwer, Warszawa

komentarze:

L. Florek, Kodeks pracy. Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2017

W. Muszalski, Kodeks pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019

K.Jaśkowski, E.Maniewska, Kodeks pracy, Komentarz, Wolters Kluwer, Warszawa 2019

kazusy:

M. Gersdorf, K. Rączka, E. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Warszawa 2018

Wymagania wstępne:

Student ma zdany egzamin z prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 16 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Roszewska
Prowadzący grup: Katarzyna Roszewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.