Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-EwSM(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza:

SM1_W04, SM1_W05, SM1_W06,

Umiejętności:

SM1_U06, SM1_U07, SM1_U08, SM1_U09, SM1_U10,

Kompetencje:

SM1_K05, SM1_K06, SM1_K07, SM1_K08

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii w stosunkach międzynarodowych ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych w płaszczyźnie międzynarodowej.

Wymagania wstępne: Brak.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii w stosunkach międzynarodowych ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych w płaszczyźnie międzynarodowej.

Wymagania wstępne: Brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) Ekonomia międzynarodowa, A. Budnikowski, Warszawa 2017 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

SM1_W04 Student zna ekonomiczne fakty, teorie, metody oraz złożone zależności

między nimi

SM1_W05 Student zna w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi

SM1_W06 Student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

Umiejętności:

SM1_U06 Student potrafi wykonywać zadania ekonomiczne

SM1_U07 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną z obszaru stosunków międzynarodowych

SM1_U08 Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

SM1_U09 Student potrafi planować i organizować pracę nad zagadnieniami ekonomicznymi z obszaru stosunków międzynarodowych

SM1_U10 Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień ekonomicznych z obszaru stosunków międzynarodowych

Kompetencje:

SM1_K05 Student jest gotów do upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów międzynarodowych

SM1_K06 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych

SM1_K07 Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

SM1_K08 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym)

Opis ECTS Aktywność studenta Nakład pracy studenta

Udział w zajęciach 30

Przygotowanie do zajęć 15

Konsultacje 15

Przygotowanie do zaliczenia zajęć 40

Suma godzin 100

Liczba ECTS 4

Metody i kryteria oceniania:

Metoda dydaktyczna:

W semestrze letnim 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie.

Stosowana jest aplikacja MS Teams oraz Umail.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82cf4cd2351c452ba09e6eec65c24c33%40thread.tacv2/conversations?groupId=079ff5ad-ca42-4020-8ad5-1f69ba326e08&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Kryteria oceniania:

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, trzy pytania otwarte.

EK z zakresu umiejętności weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, trzy pytania otwarte.

EK z zakresu kompetencji weryfikowane w sposób: ocenianie ciągłe, egzamin pisemny, trzy pytania otwarte.

Wiedza:

SM1_W04 Student zna ekonomiczne fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi

ndst Student nie zna ekonomicznych faktów, teorii, metod oraz złożonych zależności między nimi

dst Student w stopniu podstawowym zna ekonomiczne fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi

db Student zna ekonomiczne fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi

bdb Student bardzo dobrze zna ekonomiczne fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi

SM1_W05 Student zna w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi

ndst Student nie zna w zaawansowanym stopniu wybranych faktów i zjawisk oraz dotyczących ich metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi

dst Student w stopniu podstawowym zna wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi

db Student zna w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi

bdb Student bardzo dobrze zna w zaawansowanym stopniu wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi

SM1_W06 Student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

ndst Student nie zna fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji

dst Student w stopniu podstawowym zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

db Student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

bdb Student bardzo dobrze zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji

Umiejętności:

SM1_U06 Student potrafi wykonywać zadania ekonomiczne

ndst Student nie potrafi wykonywać zadań ekonomicznych

dst Student w stopniu podstawowym potrafi wykonywać zadania ekonomiczne

db Student potrafi wykonywać zadania ekonomiczne

bdb Student bardzo dobrze wykonuje zadania ekonomiczne

SM1_U07 Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną z obszaru stosunków międzynarodowych

ndst Student nie potrafi wykorzystywać posiadanej wiedzy ekonomicznej z obszaru stosunków międzynarodowych

dst Student potrafi w stopniu podstawowym wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną z obszaru stosunków międzynarodowych

db Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną z obszaru stosunków międzynarodowych

bdb Student bardzo dobrze potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę ekonomiczną z obszaru stosunków międzynarodowych

SM1_U08 Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

ndst Student nie potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

dst Student w stopniu podstawowym potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

db Student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

bdb Student potrafi bardzo dobrze komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

SM1_U09 Student potrafi planować i organizować pracę nad zagadnieniami ekonomicznymi z obszaru stosunków międzynarodowych

ndst Student nie potrafi planować i organizować prac nad zagadnieniami ekonomicznymi z obszaru stosunków międzynarodowych

dst Student potrafi w stopniu podstawowym planować i organizować pracę nad zagadnieniami ekonomicznymi z obszaru stosunków międzynarodowych

db Student potrafi planować i organizować pracę nad zagadnieniami ekonomicznymi z obszaru stosunków międzynarodowych

bdb Student potrafi bardzo dobrze planować i organizować pracę nad zagadnieniami ekonomicznymi z obszaru stosunków międzynarodowych

SM1_U10 Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień ekonomicznych z obszaru stosunków międzynarodowych

ndst Student nie potrafi samodzielnie planować i realizować własnego uczenia się zagadnień ekonomicznych z obszaru stosunków międzynarodowych

dst Student potrafi w stopniu podstawowym samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień ekonomicznych z obszaru stosunków międzynarodowych

db Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień ekonomicznych z obszaru stosunków międzynarodowych

bdb Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień ekonomicznych z obszaru stosunków międzynarodowych

Kompetencje:

SM1_K05 Student jest gotów do upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów międzynarodowych

ndst Student nie jest gotów do upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów międzynarodowych

dst Student w stopniu podstawowym jest gotów do upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów międzynarodowych

db Student jest gotów do upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów międzynarodowych

bdb Student jest gotów do bardzo dobrego upowszechniania wzorów właściwego postępowania w środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów międzynarodowych

SM1_K06 Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych

ndst Student nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych

dst Student jest gotów w stopniu podstawowym do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych

db Student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych

bdb Student jest gotów w najwyższym stopniu do krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów ekonomicznych

SM1_K07 Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

ndst Student nie jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

dst Student jest gotów w stopniu podstawowym do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

db Student jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

bdb Student jest gotów do wzorowego wypełniania zobowiązań społecznych oraz współorganizowania działalności na rzecz środowiska społecznego

SM1_K08 Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym)

ndst Student nie jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym)

dst Student jest gotów w stopniu podstawowym do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym)

db Student jest gotów do odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym)

bdb Student jest gotów do wzorowego i odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa o zasięgu międzynarodowym)

Zaliczenie przedmiotu:

Praca pisemna (grupy 3-osobowe). Trzy pytania otwarte. Objętość łączna wszystkich odpowiedzi ok. 16 str. A4 z bibliografią.

1 pytanie = 6 pkt

0-8 pkt ndst

9-10 pkt dst

11-12 pkt dst+

13-14 pkt db

15-16 pkt db+

17-18 pkt bdb

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Założenia i cele (ogólne):

Udział w zajęciach z ekonomii ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu mikro- i makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się zasad implikacji teorii ekonomii na grunt praktyczny, umiejętności przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych.

Założenia i cele (szczegółowe):

Szczegółowy wykaz zagadnień zawartych w podstawowym kursie ekonomii na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dobra i ich rzadkość, przedmiot ekonomii, teoria niewidzialnej ręki rynku, krótka historia ekonomii (Keynes, Smith), ekonomia pozytywna i normatywna, mikro- i makroekonomia, zasada racjonalności zachowań, czynniki produkcji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii w stosunkach międzynarodowych ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych w płaszczyźnie międzynarodowej.

Wymagania wstępne: Brak.

Pełny opis:

Poziom przedmiotu: Podstawowy.

Cele przedmiotu:

Udział w zajęciach z ekonomii w stosunkach międzynarodowych ma na celu ułatwienie studentom opanowania materiału z zakresu makroekonomii, sprawnego posługiwania się definicjami, rozumienia procesów zachodzących w gospodarce, znajomości podstaw myślenia ekonomicznego. Ponadto studenci mają za zadanie nauczyć się przewidywania prawidłowości ekonomicznych na przykładach zjawisk wziętych z rzeczywistości ekonomicznej, analizowania i prognozowania ogólnych praw gospodarczych w płaszczyźnie międzynarodowej.

Wymagania wstępne: Brak.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1) Makroekonomia, N. Gregory Mankiw, Mark P.Taylor, Warszawa 2016 r.

2) Ekonomia międzynarodowa, A. Budnikowski, Warszawa 2017 r.

Literatura uzupełniająca:

1) Podstawy ekonomii, R. Milewski, E. Kwiatkowski, Warszawa 2021 r.

2) System rynkowy, M. Nasiłowski, M. Garbicz, (red.), Warszawa 2016 r.

Wymagania wstępne:

Brak.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.