Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalizacja we współczesnym świecie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-GWŚ(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Globalizacja we współczesnym świecie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

K_W02 K_W07 K_W07 K_U09 K_U10

Skrócony opis:

Przedmiot dotyczy zjawiska globalizacji we współczesnym świecie. Omawiane są polityczne, ekonomiczne, społeczne i kulturowe aspekty globalizacji. Szanse, wyzwania i zagrożenia związane z globalizacją. Przedstawiane są także regionalne aspekty globalizacji w Europie, Azji, Afryce i obu Amerykach.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1.Geneza i istota procesów globalizacji i regionalizmu jako przedmiot badań naukowych w stosunkach międzynarodowych

Globalizm i regionalizm jako tendencje rozwojowe w stosunkach międzynarodowych. Objaśnienia terminologiczne i instytucjonalizacja. Dziedziny globalizacji. Ewolucja procesów globalizacyjnych.

2. Polityczne i ekonomiczne teorie regionalizmu

Założenia klasycznej analizy regionalnej. Uwarunkowania współczesnych procesów integracyjnych. Cechy i właściwości regionalizmu współczesnego. Charakterystyka poszczególnych teorii.

3. Polityczne implikacje globalizacji

Polityczna istota ładu międzynarodowego. Porządek międzynarodowy a globalizacja.. Geopolityka a globalizacja. Zmiany w globalnym systemie stosunków międzynarodowych. Problemy struktury i spoistości porządku międzynarodowego w dobie globalizacji. Modele zmian w realizmie politycznym. ONZ wobec procesów globalizacji i regionalizmu

4. Globalizacja ekonomiczna

Przemiany we współczesnej gospodarce światowej. Czynnik ekonomiczny w stosunkach międzynarodowych. Pojęcie i istota ekonomii politycznej stosunków międzynarodowych. Charakter i rola globalizacji ekonomicznej. Relacje polityki i ekonomii w procesie globalizacji. Rola i znaczenie Washington Consensus. Liberalny ład w gospodarce światowej. Nowy globalny porządek ekonomiczny w XXI w. – globalny system handlowy i architektura finansów międzynarodowych. Paradygmat liberalny – możliwości eksplanacyjne.

5. Społeczne i kulturowe przejawy globalizacji

Miejsce kultury w stosunkach międzynarodowych. Uniwersalizm i relatywizm kulturowy. Kultura a cywilizacja. Zderzenia cywilizacji i kultur w dobie globalizacji. Uwarunkowania społeczne w procesie globalizacji. Specyfika i formy stosunków międzyspołecznych. Między globalnością a lokalnością (glokalizacja). Komunikacja w globalizacji kulturowej. Globalizacja a procesy homogenizacji/heterogenizacji. Konstruktywizm – międzycywilizacyjne znaczenie. Alterglobaliści.

6. Wpływ globalizacji i regionalizmu na miejsce i rolę państwa w stosunkach międzynarodowych

Funkcjonowanie i zadania państwa a procesy globalizacji. Globalizacja a suwerenność państwa. Suwerenność a procesy integracyjne. Implikacje prymatu państw w stosunkach międzynawowych. Istota wspólnotowych uzależnień. Wpływ globalizmu i regionalizmu na politykę wewnętrzną i zagraniczną państwa. Zmniejszenie się roli granic w wyniku procesów globalizacji

7. Wyzwania związane ze zjawiskiem globalizacji

Wyzwania dla bezpieczeństwa międzynarodowego (wymiar polityczny) – globalne, regionalne i międzyregionalne. Wyzwania społeczno-ekonomiczne współczesnego świata – globalne, regionalne i międzyregionalne Rola instytucji w rozwiązywaniu globalnych problemów gospodarczych

- międzynarodowa ekonomia polityczna

- znaczenie KTN i BIZ w gospodarce światowej i stosunkach politycznych

8. Europa i Ameryka Łacińska a procesy globalizacji i regionalizmu

Unia Europejska wobec problemów rozwojowych współczesnego świata – perspektywa globalna i regionalna

9. Azja a procesy globalizacji i regionalizmu

10. Afryka i Bliski Wschód a procesy globalizacji i regionalizmu

Literatura:

Literatura podstawowa

S. Wierzbicki, Rola globalizacji we współczesnym świecie. Polityka. Ekonomia.Bezpieczeństwo. Społeczeństwo. Kultura, Katowice 2016

1. E.Haliżak, R.Kuźniar, J.Symonides (red.), Globalizacja a stosunki międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza BRANTA, Bydgoszcz-Warszawa 2004.

2. A. Cieślik, J.J. Michałek (red.), Niedoskonała globalizacja. Czy światowy system gospodarczy wymaga gruntownych reform?, Warszawa 2014

3. E.Stadtmüller, Regionalizacja w stosunkach międzynarodowych. Aspekty polityczno-gospodarcze, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.

4. J.Baylis, S.Smith (red.), Globalizacja polityki światowej. Wprowadzanie do stosunków międzynarodowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008.

5. A. Mania, M.Grabowski, J. Mormul, Problemy regionalne Azji, Afryki i Bliskiego Wschodu u progu XXI wieku, Warszawa 2018

6. E. Haliżak, Stosunki międzynarodowe w regionie Azji i Pacyfiku, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1999.

7. J. J. Milewski, W Lizak (red.), Stosunki międzynarodowe w Afryce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2002.

8. K. Górak-Sosnowska, Świat arabski wobec globalizacji, Difin, Warszawa 2007.

Literatura uzupełniająca

1.E. Haliżak, Polityka i strategia Chin w kształtowaniu międzynarodowego bezpieczeństwa, seria Żurawia Papers, zeszyt nr 10, Warszawa 2008.

2. K. Tomala (red.), Chiny. Przemiany państwa i społeczeństwa w okresie reform 1978-2000, Warszawa 2003.

3. D. Milczarek, Unia Europejska we współczesnym świecie, Warszawa 2005.

4. J. Zajączkowski, Indie w stosunkach międzynarodowych, Warszawa 2008.

5. K. Kłosiński (red.), Chiny-Indie. Ekonomiczne skutki rozwoju, Lublin 2008.

6. K. Zajączkowski, Unia Europejska jako aktor globalny – aspekty polityczno-obronne, „Studia Europejskie” 2009, nr 1.

7. R. Piasecki, Rozwój gospodarczy a globalizacja, Warszawa 2003.

8. M. W. Solarz (red.), Północ wobec Południa. Południe wobec Północy, Warszawa 2005.

9. J. Zdanowski J. (red.), Kultury pozaeuropejskie i globalizacja, Warszawa 2000.

10. J. Zdanowski J., Mrozek-Dumanowska A., Islam a globalizacja, Warszawa 2005.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P75_WK Student ma wiedzę na temat relacje stosunków międzynarodowych do procesów globalizacji i regionalizacji we współczesnym świecie

P75_WG Student zna i rozumie różne rodzaje więzi politycznych, ekonomicznych, społecznych i kulturowych występujących i pogłębiających się wraz procesami globalizacji i regionalizacji we współczesnym świecie

P75_UW Student potrafi analizować wybrane zjawiska i procesy polityczne i społeczne w zakresie stosunków międzynarodowych w szczególności w odniesieniu do zjawiska globalizacji we współczesnym świecie.

P75_UK Student potrafi przygotować pracę pisemną na temat zdarzeń i procesów związanych z globalizacją w świecie współczesnym

Metody i kryteria oceniania:

Praca na platformie e-learningowej

Kod zespołu: q446e40

Punktów ETCS: 4 = 100 godz., w tym:

udział w wykładzie: 30 godz.

lektura zadanej literatury: 40 godz.

przygotowanie pracy pisemnej: 40 godz.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu efektów kształcenia są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu ocenianie indywidualnej aktywności w trakcie zajęć oraz napisanie pracy pisemnej

Na ocenę 2 student:

nie ma wiedzy o stosunkach międzynarodowych

nie ma wiedzy dot. procesów globalizacji i regionalizacji oraz międzynarodowej polityki społecznej.

nie ma wiedzy o różnych rodzajach więzi występujących w stosunkach

międzynarodowych.

nie ma wiedzy w zakresie regionalnych organizacji integracyjnych.

nie ma wiedzy dot. globalizacji i regionalizacji.

Na ocenę 3 student:

student ma dostateczną wiedzę o stosunkach międzynarodowych

student ma dostateczną wiedzę dot. procesów globalizacji i regionalizacji oraz międzynarodowej polityki społecznej.

ma dostateczną wiedzę o różnych rodzajach więzi występujących w stosunkach międzynarodowych.

student ma dostateczną wiedzę w zakresie regionalnych organizacji integracyjnych.

student ma dostateczną wiedzę dot. globalizacji i regionalizacji.

Na ocenę 4 student:

student ma dobrą wiedzę o stosunkach międzynarodowych

student ma dobrą wiedzę dot. procesów globalizacji i regionalizacji oraz międzynarodowej polityki społecznej.

ma dobrą wiedzę o różnych rodzajach więzi występujących w stosunkach

międzynarodowych.

student ma dobra wiedzę w zakresie regionalnych organizacji integracyjnych.

student ma dobrą wiedzę dot. globalizacji i regionalizacji.

Na ocenę 5 student:

student ma rozszerzoną wiedzę o stosunkach międzynarodowych

student ma rozszerzoną wiedzę dot. procesów globalizacji i regionalizacji oraz międzynarodowej polityki społecznej.

ma wiedzę o różnych rodzajach więzi występujących w stosunkach

międzynarodowych.

student ma pogłębioną wiedzę w zakresie regionalnych

organizacji integracyjnych.

student ma rozszerzoną wiedzę dot. globalizacji i regionalizacji

Zajęcia w cyklu "Trymestr pierwszy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2019-12-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Trymestr pierwszy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2020-12-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.