Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe prawo gospodarcze

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-MPG(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe prawo gospodarcze
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01,SM1_W02, SM1_W03; SM1_U01, SM1_U02, SM1_U03, SM1_U04, SM1_U05, SM1_K01, SM1_K02, SM1_K03, SM1_K04

Skrócony opis:

Przedmiot pozwalający studentom zapoznać się z międzynarodową regulacją: 1/ handlu; 2/ finansów; 3/inwestycji zagranicznych

Pełny opis:

W ramach międzynarodowego prawa gospodarczego dąży się (głównie w ramach perspektywy makroekonomicznej, biorąc za punkt wyjścia siatkę umów międzynarodowych) do maksymalnie holistycznego spojrzenia na przede wszystkim: 1/ handel międzynarodowy; 2/ finanse międzynarodowe; 3/ problematykę inwestycji zagranicznych. O międzynarodowym prawie gospodarczym / prawie międzynarodowym gospodarczym można mówić albo w węższym znaczeniu (normy publicznoprawne, cześć prawa międzynarodowego publicznego) albo w znaczeniu szerszym (wszystkie regulacje, które dotyczą działalności gospodarczej w kontekście międzynarodowym, nieważne czy publiczno- czy prywatnoprawne). Prywatnoprawna płaszczyzna nie jest objęta zakresem wykładu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016

M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011 (lub wydanie drugie)

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

SM1_W01 - student zna w zaawansowanym stopniu ‐ fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między normami MPG, a także różnorodne, złożone uwarunkowania prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

SM1_W02 - student zna w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

SM1_W03 - student zna fundamentalne dylematy prawnych aspektów stosunków międzynarodowych gospodarczych, w tym podstawowe pojęcia i zasady nimi rządzące

Umiejętności:

SM1_U01 - student potrafi rozwiązywać problemy związane z międzynarodowymi stosunkami międzynarodowymi i samodzielnie planować własne uczenie się, komunikować się z prowadzącym, uzasadniać swoje stanowisko

SM1_U02 - student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną; formułować i rozwiązywać problemy przez właściwy dobór źródeł oraz informacji, dokonywanie ich oceny, krytycznej analizy i syntezy

SM1_U03 - student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej, brać udział w debacie nt. optymalnego kształtu międzynarodowego prawa gospodarczego

SM1_U04 - student potrafi planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

SM1_U05 - student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Kompetencje społeczne:

SM1_K01 - student jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych

SM1_K02 - student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych i praktycznych z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

SM1_K03 - student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i działania w sposób przedsiębiorczy, np. w zakresie reformy międzynarodowego prawa inwestycyjnego

SM1_K04 - student rozumie i jest gotów do odpowiedzialnego postrzegania prawniczych (oraz administracyjnych) ról zawodowych w międzynarodowych sporach gospodarczych

Udział w wykładzie: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 30h

Konsultacje: 5h

SUMA GODZIN: 85 = około 4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza:

SM1_W01 - student zna w zaawansowanym stopniu ‐ fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między normami MPG, a także różnorodne, złożone uwarunkowania prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

Na ocenę 5: student zna w zaawansowanym stopniu ‐ fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między normami MPG, a także różnorodne, złożone uwarunkowania prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

Na ocenę 4: student zna w znacznym stopniu ‐ fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między normami MPG, a także różnorodne, złożone uwarunkowania prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

Na ocenę 3: student jedynie częściowo zna fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między normami MPG, a także różnorodne, złożone uwarunkowania prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

Na ocenę 2: student nie zna faktów, teorii, metod oraz złożonych zależności między normami MPG, a także różnorodnych, złożonych uwarunkowań prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

SM1_W02 - student zna w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

Na ocenę 5: student zna w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

Na ocenę 4: student zna w znacznym stopniu – wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

Na ocenę 3: student jedynie częściowo zna wybrane fakty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

Na ocenę 2: student nie zna faktów i zjawisk oraz dotyczących ich metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi, stanowiących podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów międzynarodowych stosunków gospodarczych

SM1_W03 - student zna fundamentalne dylematy prawnych aspektów stosunków międzynarodowych gospodarczych, w tym podstawowe pojęcia i zasady nimi rządzące

Na ocenę 5: student zna fundamentalne dylematy prawnych aspektów stosunków międzynarodowych gospodarczych, w tym podstawowe pojęcia i zasady nimi rządzące

Na ocenę 4: student w znacznym stopniu zna fundamentalne dylematy prawnych aspektów stosunków międzynarodowych gospodarczych, w tym podstawowe pojęcia i zasady nimi rządzące

Na ocenę 3: student jedynie częściowo zna fundamentalne dylematy prawnych aspektów stosunków międzynarodowych gospodarczych, w tym podstawowe pojęcia i zasady nimi rządzące

Na ocenę 2: student nie zna fundamentalnych dylematów prawnych aspektów stosunków międzynarodowych gospodarczych, w tym podstawowych pojęć i zasad nimi rządzących

Umiejętności:

SM1_U01 - student potrafi rozwiązywać problemy związane z międzynarodowymi stosunkami międzynarodowymi i samodzielnie planować własne uczenie się, komunikować się z prowadzącym, uzasadniać swoje stanowisko

Na ocenę 5: student w pełni potrafi rozwiązywać problemy związane z międzynarodowymi stosunkami międzynarodowymi i samodzielnie planować własne uczenie się, komunikować się z prowadzącym, uzasadniać swoje stanowisko

Na ocenę 4: student w zadowalającym stopniu potrafi rozwiązywać problemy związane z międzynarodowymi stosunkami międzynarodowymi i samodzielnie planować własne uczenie się, komunikować się z prowadzącym, uzasadniać swoje stanowisko

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi rozwiązywać problemy związane z międzynarodowymi stosunkami międzynarodowymi i samodzielnie planować własne uczenie się, komunikować się z prowadzącym, uzasadniać swoje stanowisko

Na ocenę 2: student nie potrafi rozwiązywać problemy związane z międzynarodowymi stosunkami międzynarodowymi i samodzielnie planować własne uczenie się, komunikować się z prowadzącym, uzasadniać swoje stanowisko

SM1_U02 - student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną; formułować i rozwiązywać problemy przez właściwy dobór źródeł oraz informacji, dokonywanie ich oceny, krytycznej analizy i syntezy

Na ocenę 5: student w pełni potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną; formułować i rozwiązywać problemy przez właściwy dobór źródeł oraz informacji, dokonywanie ich oceny, krytycznej analizy i syntezy

Na ocenę 4: student w znacznym stopniu potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną; formułować i rozwiązywać problemy przez właściwy dobór źródeł oraz informacji, dokonywanie ich oceny, krytycznej analizy i syntezy

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną; formułować i rozwiązywać problemy przez właściwy dobór źródeł oraz informacji, dokonywanie ich oceny, krytycznej analizy i syntezy

Na ocenę 2: student nie potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę prawną; formułować i rozwiązywać problemy przez właściwy dobór źródeł oraz informacji, dokonywanie ich oceny, krytycznej analizy i syntezy

SM1_U03 - student potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej, brać udział w debacie nt. optymalnego kształtu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 5: student w pełni potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej, brać udział w debacie nt. optymalnego kształtu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 4: student w znacznym stopniu potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej, brać udział w debacie nt. optymalnego kształtu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej, brać udział w debacie nt. optymalnego kształtu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 2: student nie potrafi komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej, brać udział w debacie nt. optymalnego kształtu międzynarodowego prawa gospodarczego

SM1_U04 - student potrafi planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 5: student potrafi w pełni planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 4: student potrafi w zadowalającym stopniu planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 2: student nie potrafi planować i organizować pracę nad zagadnieniami prawnymi z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

SM1_U05 - student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 5: student w pełni potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 4: student w zadowalającym stopniu potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 3: student jedynie częściowo potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 2: student nie potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Kompetencje społeczne:

SM1_K01 - student jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych

Na ocenę 5: student jest w pełni gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych

Na ocenę 4: student jest w znacznym stopniu gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych

Na ocenę 3: student jest jedynie częściowo gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych

Na ocenę 2: student nie jest gotów do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych

SM1_K02 - student jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych i praktycznych z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 5: student jest w pełni gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych i praktycznych z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 4: student jest w znacznym stopniu gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych i praktycznych z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 3: student jest jedynie częściowo gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych i praktycznych z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

Na ocenę 2: student nie jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych i praktycznych z zakresu międzynarodowego prawa gospodarczego

SM1_K03 - student jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i działania w sposób przedsiębiorczy, np. w zakresie reformy międzynarodowego prawa inwestycyjnego

Na ocenę 5: student jest w pełni gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i działania w sposób przedsiębiorczy, np. w zakresie reformy międzynarodowego prawa inwestycyjnego

Na ocenę 4: student jest w znacznym stopniu gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i działania w sposób przedsiębiorczy, np. w zakresie reformy międzynarodowego prawa inwestycyjnego

Na ocenę 3: student jest jedynie częściowo gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i działania w sposób przedsiębiorczy, np. w zakresie reformy międzynarodowego prawa inwestycyjnego

Na ocenę 2: student nie jest gotów do inicjowania działań na rzecz interesu publicznego i działania w sposób przedsiębiorczy, np. w zakresie reformy międzynarodowego prawa inwestycyjnego

SM1_K04 - student rozumie i jest gotów do odpowiedzialnego postrzegania prawniczych (oraz administracyjnych) ról zawodowych w międzynarodowych sporach gospodarczych

Na ocenę 5: student w pełni rozumie i jest gotów do odpowiedzialnego postrzegania prawniczych (oraz administracyjnych) ról zawodowych w międzynarodowych sporach gospodarczych

Na ocenę 4: student w znacznym stopniu rozumie i jest gotów do odpowiedzialnego postrzegania prawniczych (oraz administracyjnych) ról zawodowych w międzynarodowych sporach gospodarczych

Na ocenę 3: student jedynie po części rozumie i jest gotów do odpowiedzialnego postrzegania prawniczych (oraz administracyjnych) ról zawodowych w międzynarodowych sporach gospodarczych

Na ocenę 2: student nie rozumie i nie jest gotów do odpowiedzialnego postrzegania prawniczych (oraz administracyjnych) ról zawodowych w międzynarodowych sporach gospodarczych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Czech
Prowadzący grup: Konrad Czech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Przedmiot pozwalający studentom zapoznać się z międzynarodową regulacją: 1/ handlu; 2/ finansów; 3/inwestycji zagranicznych

Pełny opis:

W ramach międzynarodowego prawa gospodarczego dąży się (głównie w ramach perspektywy makroekonomicznej, biorąc za punkt wyjścia siatkę umów międzynarodowych) do maksymalnie holistycznego spojrzenia na przede wszystkim: 1/ handel międzynarodowy; 2/ finanse międzynarodowe; 3/ problematykę inwestycji zagranicznych. O międzynarodowym prawie gospodarczym / prawie międzynarodowym gospodarczym można mówić albo w węższym znaczeniu (normy publicznoprawne, cześć prawa międzynarodowego publicznego) albo w znaczeniu szerszym (wszystkie regulacje, które dotyczą działalności gospodarczej w kontekście międzynarodowym, nieważne czy publiczno- czy prywatnoprawne). Prywatnoprawna płaszczyzna nie jest objęta zakresem wykładu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Ł. Gruszczyński, M. Menkes, Ł. Nowak, Prawo międzynarodowe gospodarcze, Warszawa 2016

M. Jeżewski, Międzynarodowe prawo inwestycyjne, Warszawa 2011 (lub wydanie drugie)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Domagała
Prowadzący grup: Przemysław Domagała
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.