Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Spory i konflikty międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-SKM(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Spory i konflikty międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01,SM1_W02, SM1_W03, SM1_U01, SM1_U02, SM1_U03, SM1_U04, SM1_U05, SM1_K01, SM1_K02, SM1_K03, SM1_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: wprowadzenie do zagadnień związanych z pojęciem sporu i konfliktu międzynarodowego oraz metod ich rozstrzygania.

Wymagania wstępne: podstawy prawa międzynarodowego publicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcie i przyczyny sporów międzynarodowych i konfliktów międzynarodowych.

2. Geografia sporów i konfliktów międzynarodowych: Europa, Afryka, Ameryki, Azja, Australia i Oceania.

3. Pokojowe rozwiązywanie sporów: zasada, metody: rokowania, dobre usługi, komisje badań, mediacja, koncyliacja, arbitraż, sądownictwo międzynarodowe, rola organów organizacji międzynarodowych w pokojowym rozwiązywaniu sporów, rozwiązywanie sporów wewnatrz organizacji międzynarodowych.

4. Konflikty zbrojne i inne.

5. Konflikty miedzynarodowe i niemiędzynarodowe.

6. Zakaz agresji.

7. Międzynarodowe konflikty zbrojne i standardy prawne ich dotyczące: prawo konfliktów zbrojnych (haskie, genewskie), w szczególności prawo humanitarne, ochrona praw człowieka w trakcie konfliktów zbrojnych, prawo międzynarodowe karne.

8. Przebieg konfliktów zbrojnych: od rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich, przez zasady prowadzenia walki, po sposoby jej zakończenia.

9. Okupacja wojskowa.

10. Operacje pokojowe i misje interwencyjne.

11. Działania jednostronne i zorganizowane.

..................................................................................

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 20

Przygotowanie pracy zaliczeniowej (referatu): 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20h

Konsultacje 10h

SUMA GODZIN 100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 (100h)

Literatura:

Literatura Podstawowa:

R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

J.Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005

J.Barcik, T.Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

M.Matyasik, P.Domagała, Międzynarodowe Trybunały Karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

R.Łoś, J.Regini-Zacharski,Konflikty i spory międzynarodowe. T. 2,, Łódź 2010;

J.S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i profesjaonalne, Warszawa 2009;

M. Iwanejko, Spory międzynarodowe, Warszawa 1976;

R. Bierzanek, Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973, Warszawa 1974;

W. Malendowski, Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis EK:

SM1_W01 - student posiada wiedzę na temat faktów, teorii, metody rozstrzygania oraz uwarunkowań prawnych związanych ze sporami i konfliktami międzynarodowymi;

SM1_W02 - student posiada wiedzę na temat faktów, zjawisk oraz dotyczące metod i teorii wyjaśniających specyfikę prawnomiędzynarodową współczesnych sporów i konfliktów międzynarodowych

SM1_W03 - student posiada wiedzę na temat fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji związanej z prawnymi aspektami sporów i konfliktów międzynarodowych

SM1_U01 - student posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej do rozwiązywania problemów prawnych dotyczących specyfiki współczesnych sporów i konfliktów międzynarodowych

SM1_U02 - student posiada umiejętności formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowe problemów prawnych dotyczących pokojowych sposobów rozwiązywania sporów i konfliktów międzynarodowych

SM1_U03 - student potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej obejmującej zakres prawa międzynarodowego publicznego w zakresie konfliktów zbrojnych ipokojowych sposobów rozwiązywania sporów

SM1_U04 - student posiada umiejętności planowania i organizowania pracy nad zagadnieniami prawnymi z zakresu sporów i konfliktów międzynarodowych

SM1_U05 - student posiada umiejętności planowania i organizowania pracy nad zagadnieniami prawnymi z zakresu sporów i konfliktów międzynarodowych

SM1_K01 - Student rozumie konieczność kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w obszarze podejmowanej działalności oraz w rozwiązywaniu sporów międzynarodowych oraz związanych z nimi problemów prawnych

SM1_K02 - student rozumie specyfikę oraz dynamikę sporów i konfliktów międzynarodowych, przez co rozumie również konieczność krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej i odbieranych treści oraz uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych

i praktycznych.

SM1_K03 - student rozumie potrzebę współorganizowania działalności na rzecz

środowiska prawniczego oraz inicjowania działań na rzecz interesu publicznego w związku z problematyką sporów i konfliktów międzynarodowych

SM1_K04 - student rozumie potrzebę przestrzegania zasad prawniczej etyki zawodowej i wymagania tego od innych. Posiada tę świadomość w kontekście specyfiki toczących się sporów międzynarodowych

..................................................................................

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 20

Przygotowanie pracy zaliczeniowej (referatu): 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20h

Konsultacje 10h

SUMA GODZIN 100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 (100h)

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w formie pracy pisemnej przedstawionej (wygłoszonej) lub też w formie referatu

na ocenę niedostateczną (2,0):

brak przedłożenia pracy (lub referatu); praca nie spełniająca wymogów merytorycznych, bez dbałości o styl i wykorzystanie właściwych źródeł i materiałów

na ocenę dostateczną (3,0)

student przedstawił pracę (referat) o niskiej wartości merytorycznej pod względem problematyki dotyczącej sporów i konfliktów międzynarodowych, za to jest ona poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i materiałów

na ocenę dobrą (4,0))

praca posiada walory merytoryczne dotyczące analizy podstaw i konsekwencji danego sporu lub konfliktu oraz jego konsekwencji prawnych w prawie międzynarodowym

Prawidłowy dobór literatury i problematyki dotyczącej sporów i konfliktów międzynarodowych; poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i aktów prawnych.

na ocenę bardzo dobry (5,0)

Praca wartościowa merytorycznie i dobrze przemyślana. Bardzo dobra analiza podstaw i konsekwencji danego sporu lub konfliktu oraz jego konsekwencji prawnych w prawie międzynarodowym

Prawidłowy dobór literatury i problematyki dotyczącej sporów i konfliktów międzynarodowych; poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i aktów prawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: wprowadzenie do zagadnień związanych z pojęciem sporu i konfliktu międzynarodowego oraz metod ich rozstrzygania.

Wymagania wstępne: podstawy prawa międzynarodowego publicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcie i przyczyny sporów międzynarodowych i konfliktów międzynarodowych.

2. Geografia sporów i konfliktów międzynarodowych: Europa, Afryka, Ameryki, Azja, Australia i Oceania.

3. Pokojowe rozwiązywanie sporów: zasada, metody: rokowania, dobre usługi, komisje badań, mediacja, koncyliacja, arbitraż, sądownictwo międzynarodowe, rola organów organizacji międzynarodowych w pokojowym rozwiązywaniu sporów, rozwiązywanie sporów wewnatrz organizacji międzynarodowych.

4. Konflikty zbrojne i inne.

5. Konflikty miedzynarodowe i niemiędzynarodowe.

6. Zakaz agresji.

7. Międzynarodowe konflikty zbrojne i standardy prawne ich dotyczące: prawo konfliktów zbrojnych (haskie, genewskie), w szczególności prawo humanitarne, ochrona praw człowieka w trakcie konfliktów zbrojnych, prawo międzynarodowe karne.

8. Przebieg konfliktów zbrojnych: od rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich, przez zasady prowadzenia walki, po sposoby jej zakończenia.

9. Okupacja wojskowa.

10. Operacje pokojowe i misje interwencyjne.

11. Działania jednostronne i zorganizowane.

..................................................................................

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 20

Przygotowanie pracy zaliczeniowej (referatu): 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20h

Konsultacje 10h

SUMA GODZIN 100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 (100h)

Literatura:

Literatura Podstawowa:

R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

J.Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005

J.Barcik, T.Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

M.Matyasik, P.Domagała, Międzynarodowe Trybunały Karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

R.Łoś, J.Regini-Zacharski,Konflikty i spory międzynarodowe. T. 2,, Łódź 2010;

J.S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i profesjaonalne, Warszawa 2009;

M. Iwanejko, Spory międzynarodowe, Warszawa 1976;

R. Bierzanek, Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973, Warszawa 1974;

W. Malendowski, Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000.

Wymagania wstępne:

podstawy prawa międzynarodowego publicznego.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek, Katarzyna Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: wprowadzenie do zagadnień związanych z pojęciem sporu i konfliktu międzynarodowego oraz metod ich rozstrzygania.

Wymagania wstępne: podstawy prawa międzynarodowego publicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Pojęcie i przyczyny sporów międzynarodowych i konfliktów międzynarodowych.

2. Geografia sporów i konfliktów międzynarodowych: Europa, Afryka, Ameryki, Azja, Australia i Oceania.

3. Pokojowe rozwiązywanie sporów: zasada, metody: rokowania, dobre usługi, komisje badań, mediacja, koncyliacja, arbitraż, sądownictwo międzynarodowe, rola organów organizacji międzynarodowych w pokojowym rozwiązywaniu sporów, rozwiązywanie sporów wewnatrz organizacji międzynarodowych.

4. Konflikty zbrojne i inne.

5. Konflikty miedzynarodowe i niemiędzynarodowe.

6. Zakaz agresji.

7. Międzynarodowe konflikty zbrojne i standardy prawne ich dotyczące: prawo konfliktów zbrojnych (haskie, genewskie), w szczególności prawo humanitarne, ochrona praw człowieka w trakcie konfliktów zbrojnych, prawo międzynarodowe karne.

8. Przebieg konfliktów zbrojnych: od rozpoczęcia kroków nieprzyjacielskich, przez zasady prowadzenia walki, po sposoby jej zakończenia.

9. Okupacja wojskowa.

10. Operacje pokojowe i misje interwencyjne.

11. Działania jednostronne i zorganizowane.

..................................................................................

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 20

Przygotowanie pracy zaliczeniowej (referatu): 20h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 20h

Konsultacje 10h

SUMA GODZIN 100

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 4 (100h)

Literatura:

Literatura Podstawowa:

R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

J.Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005

J.Barcik, T.Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

M.Matyasik, P.Domagała, Międzynarodowe Trybunały Karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

R.Łoś, J.Regini-Zacharski,Konflikty i spory międzynarodowe. T. 2,, Łódź 2010;

J.S. Nye jr., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Wydawnictwa Akademickie i profesjaonalne, Warszawa 2009;

M. Iwanejko, Spory międzynarodowe, Warszawa 1976;

R. Bierzanek, Załatwianie sporów międzynarodowych 1945-1973, Warszawa 1974;

W. Malendowski, Spory i konflikty międzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocław 2000.

Wymagania wstępne:

podstawy prawa międzynarodowego publicznego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.