Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sądownictwo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-SM(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sądownictwo międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Wykłady monograficzne i konwersatoria dla Stosunków międzynarodowych
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W07 SM1_W09 SM1_W10 SM1_U04 SM1_U09 SM1_U10 SM1_U13 SM1_K03 SM1_K07

Skrócony opis:

Zakres wykładu monograficznego obejmuje a) zagadnienia ogólne dotyczące sądownictwa międzynarodowego, w tym: założeń i podstawowych pojęć; historii; struktury sądownictwa międzynarodowego oraz zjawiska jego multiplikacji oraz koncepcji międzynarodowej funkcji sądowej; b) zagadnienia instytucjonalno-proceduralne związane z poszczególnymi sądami międzynarodowymi; c) zagadnienia dotyczące znaczenia sądownictwa międzynarodowego dla współczesnych stosunków międzynarodowych oraz oddziaływania sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego

Pełny opis:

Zakres wykładu obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

I. Sądownictwo międzynarodowe: podstawowe pojęcia i założenia

II. Historia sądownictwa międzynarodowego: idee, koncepcje, realizacja

III. Multiplikacja sądów międzynarodowych. Struktura współczesnego sądownictwa międzynarodowego

IV. Pojęcie międzynarodowej funkcji sądowej. Główne rodzaje funkcji szczegółowych wykonywanych przez sądy międzynarodowe

V. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: zagadnienia instytucjonalne

VI. Międzynarodowy Trybunał Prawa Morza: zagadnienia instytucjonalne

VII. Międzynarodowe trybunały praw człowieka: zagadnienia instytucjonalne

VIII. Międzynarodowe trybunały karne: zagadnienia instytucjonalne

IX. Trybunał Sprawiedliwości UE i inne międzynarodowe organy sądowe powołane do kontroli przestrzegania zobowiązań w organizacjach międzynarodowych

X. Inne wybrane sądy międzynarodowe

XI. Sądownictwo międzynarodowe a współczesne stosunki międzynarodowe: wybrane problemy

XII. Oddziaływanie sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

‒ Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Zagadnienia instytucjonalne, red. Jan Kolasa, tom 1, Wydawnictwo UWr 2009

‒ Współczesne sądownictwo międzynarodowe. Wybrane zagadnienia prawne, red. Jan Kolasa, tom 2, Wydawnictwo UWr 2009

- W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne. Zagadnienia systemowe, C.H. Beck

Literatura uzupełniająca (wybrana):

‒ The Oxford Handbook of International Adjudication, Edited by Cesare P. R. Romano, Karen J. Alter, and Chrisanthi Avgerou, OUP 2013 (wybrane rozdziały)

‒ A. von Bogdandy, I. Venzke, In whose name? A public law theory of international adjudication, UOP 2014

‒ W. Czapliński, Multiplikacja sądów międzynarodowych - szansa czy zagrożenie dla jedności prawa międzynarodowego, [w:] Rozwój prawa międzynarodowego - jedność czy fragmentacja?, Jan Kolasa, Artur Kozłowski (red.), UWr 2007

‒ Ch. Giorgetti, The Rules, Practice, and Jurisprudence of International Courts and Tribunals, Martinus Nijhoff Publishers 2012

‒ K. J. Alter, The New Terrain of International Law: Courts, Politics, Rights, 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1 Student definiuje kluczowe pojęcia oraz wyjaśnia najważniejsze założenia dotyczące sądownictwa międzynarodowego

EK2 Student opisuje rozwój sądownictwa międzynarodowego

EK3 Student opisuje strukturę współczesnego sądownictwa międzynarodowego oraz wyjaśnia zjawisko multiplikacji sądownictwa międzynarodowego, a także poddaje ocenie korzyści i zagrożenia wynikające z tego zjawiska

EK4 Student prezentuje poszczególne międzynarodowe organy sądowe objęte programem w perspektywie instytucjonalnej i proceduralnej oraz porównuje je, a także potrafi zaproponować właściwą sądową procedurę międzynarodową dla przedstawionego problemu prawnego i uzasadnić swój wybór

EK5 Student, w oparciu o zdobytą wiedzę, ma świadomość znaczenia sądownictwa międzynarodowego dla współczesnych stosunków międzynarodowych i potrafi je ocenić

EK6 Student analizuje oddziaływanie sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego

Opis ECTS

Udział w wykładzie monograficznym: 30 h

Zapoznanie się i analiza zalecanych źródeł : 20 h

Przygotowanie prezentacji (referatu): 20 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Suma godzin: 100h

Liczba ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

4 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzymuje ocenę niedostateczną, gdy:

- nie umie przedstawić podstawowych pojęć i założeń związanych z sądownictwem międzynarodowym

- nie umie wskazać najważniejszych elementów rozwoju sądownictwa międzynarodowego

- nie umie ogólnie opisać struktury współczesnego sądownictwa międzynarodowego i nie zna pojęcia multiplikacji

sądownictwa międzynarodowego

- nie potrafi opisać w perspektywie instytucjonalnej i proceduralnej sądów międzynarodowych objętych programem wykładu

- nie potrafi dostrzec znaczenia sądownictwa międzynarodowego dla współczesnych stosunków międzynarodowych

- nie potrafi dokonać analizy oddziaływania sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego

Na ocenę dostateczną student:

- potrafi zdefiniować podstawowe pojęcia i opisać kluczowe założenia związane z sądownictwem międzynarodowym

- potrafi wskazać i opisać najważniejsze elementy rozwoju sądownictwa międzynarodowego

- umie ogólnie opisać strukturę współczesnego sądownictwa międzynarodowego i ogólnie scharakteryzować zjawisko multiplikacji sądownictwa międzynarodowego

- potrafi opisać w perspektywie instytucjonalnej i proceduralnej znaczną część sądów międzynarodowych objętych

programem wykładu

- dostrzega znaczenie sądownictwa międzynarodowego dla współczesnych stosunków międzynarodowych w podstawowym zakresie potrafi je ocenić

- potrafi w sposób ogólny opisać oddziaływanie sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego

Na ocenę dobrą student:

- potrafi dobrze zdefiniować podstawowe pojęcia i opisać kluczowe założenia związane z sądownictwem międzynarodowym, w tym porównuje sądownictwo międzynarodowe z innymi metodami rozwiązywania sporów międzynarodowych

- potrafi wskazać i opisać większość elementów rozwoju sądownictwa międzynarodowego

- umie opisać strukturę współczesnego sądownictwa międzynarodowego oraz scharakteryzować zjawisko multiplikacji sądownictwa międzynarodowego, w tym także wskazać samodzielnie korzyści i zagrożenia z nim związane

- potrafi dobrze opisać w perspektywie instytucjonalnej i proceduralnej większość sądów międzynarodowych objętych programem wykładu oraz zaproponować właściwą sądową procedurę międzynarodową dla przedstawionego problemu prawnego i uzasadnić swój wybór

- dostrzega i ocenia znaczenie sądownictwa międzynarodowego dla współczesnych stosunków międzynarodowych przez prawidłowe formułowanie wniosków na podstawie twierdzeń

- potrafi dobrze opisać oddziaływanie sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego

Na ocenę bardzo dobrą student:

- bardzo dobrze zna pojęcie sądownictwa międzynarodowego, jego założenia oraz prawidłowo porównuje sądownictwo międzynarodowe z innymi metodami rozwiązywania sporów międzynarodowych

- zna i potrafi szczegółowo opisać rozwój sądownictwa międzynarodowego, oceniając wpływ poszczególnych jego elementów

- potrafi szczegółowo opisać strukturę współczesnego sądownictwa międzynarodowego oraz scharakteryzować w sposób krytyczny zjawisko multiplikacji sądownictwa międzynarodowego, w tym także wskazać samodzielnie korzyści i zagrożenia z

nim związane oraz ich przykłady

- potrafi dogłębnie scharakteryzować wszystkie międzynarodowe organy sądowe objęte programem w perspektywie instytucjonalnej i proceduralnej oraz porównać je, a także potrafi zaproponować właściwą sądową procedurę

międzynarodową dla przedstawionego problemu prawnego i logicznie i szczegółowo uzasadnić swój wybór

- jest świadomy znaczenia sądownictwa międzynarodowego dla współczesnych stosunków międzynarodowych, ocenia je oraz potrafi logicznie i szczegółowo uzasadnić swoją ocenę, podając odpowiednie przykłady

- potrafi dokonać samodzielnej analizy i bardzo dobrze opisać oddziaływanie sądownictwa międzynarodowego na rozwój prawa międzynarodowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbrowski
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbrowski
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Dąbrowski
Prowadzący grup: Łukasz Dąbrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład monograficzny - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.