Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ustrój konstytucyjny Federacji Rosyjskiej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MON-UKFR(p)
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ustrój konstytucyjny Federacji Rosyjskiej
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza (W): SM2_W04,S M2_W05; SM2_W06.


Umiejętności (U): SM2_U07; SM2_U08; SM2_U09; SM2_U10; SM2_U11; SM2_U12.


Kompetencje społeczne (K): SM2_K05; SM2_K06; SM2_K07; SM2_K08.Skrócony opis:

Przedmiotem wykładu monograficznego jest przekazanie studentom wiedzy oraz umożliwienie im zdobycia umiejętności i kompetencji społecznych pozwalających na analizę i ocenę ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej z użyciem podstawowych pojęć obecnych w ustrojoznawstwie oraz zwiększenie ich zainteresowania zagadnieniami polityczno-ustrojowymi tego państwa. Celem jest wzmocnienie ich wiedzy/umiejętności i kompetencji społecznych w obszarze zrozumienia relacji między prawem a politykom w przestrzeni ustrojowej, umiejętności identyfikowania i oceny zmian politycznych w Federacji Rosyjskiej, znajomość zasad oraz praktyki stosowania i interpretacji zasad ustroju politycznego w tym państwie.

Literatura:

Podstawowa:

1. Югов А. А., Государственное устройство России, Казань 2020.

2. Никулин В. В., Пчелинцев А.В. Конституционное право России, Тамбол 2019.

3. Астафичев П. А. Конституционное право России, Москва 2018.

4. Багмет А. М., Бычкова Е. И. Сунцова Е. А., Конституционное право России. Схемы и определения, Москва 2017.

5. Богданова Н. А. Конституционное право. Общая часть, Москва 2017.

6. Быкова А. Г., Быков А. В., Дорофеев А. В., Органы законодательной и исполнительной власти, Омска 2017.

7. Шахрай С. М., Конституционное право Российской Федерации, Москва 2017.

Uzupełniająca:

1. Баренбойм П. Д., Принцип сдержек и противовесов (баланс ветвей власти) как неотъемлемая часть доктрины разделения властей и его применение в рамках Конституции России, Москва 2020.

2. Бондарь Н. С., Конституция России в современную эпоху глобальных перемен: от политических иллюзий к юридическому реализму, Москва 2018.

3. Вохмянин Д. В., Конституционно-правовые универсализации, Пермь 2016.

4.Глотов С. А., Матвеев В.Ю., Федоров В.В. Актуальные вопросы конституционного права. Часть 1, Москва 2017.

5. Глотов С. А., Матвеев В.Ю., Федоров В.В. Актуальные вопросы конституционного права. Часть 2, Москва 2017.

6. Писарев А. Н., Актуальные проблемы конституционного права Российской Федерации, Москва 2016.

7. Загидулин Р. А., Конституционное право России, Хабаровск 2015.

8. Шахрай С. М., О Конституции, Москва 2013.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

SM2_W04: Student w pogłębiony sposób zna wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane z ustrojem konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej, złożone uwarunkowania aksjologiczne tych ustroju.

SM2_W05: Student zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę w obszarze ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z tego zakresu, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe.

SM2_W06: Student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

Umiejętności:

SM2_U07: Student potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy o ustroju konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska.

SM2_U08: Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych, − przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.

SM2_U09: Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej by formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej w obszarze stosunków międzynarodowych; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi.

SM2_U10: Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z ustrojem konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę posługując się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.

SM2_U11: Student potrafi kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.

SM2_U12: Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się w obszarze ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne:

SM2_K05: Student potrafi tworzyć i rozwijać wzorce właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

SM2_K06: Student potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedzę i odbierane treści, uznaje znaczenie wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

SM2_K07: Student potrafi wypełniać zobowiązania społeczne, inspirować i organizować działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjować działania na rzecz interesu publicznego, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

SM2_K08: Student potrafi odpowiedzialnie pełnić politologiczne role zawodowe z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijać dorobek zawodowy, - podtrzymywać etos zawodu, - przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej oraz działać na rzecz przestrzegania tych zasad.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie monograficznym (MT): 30 h.

Przygotowanie referatu (prezentacji): 15 h.

Przygotowanie do kolokwium (testu): 15 h.

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 25 h.

Konsultacje: 15 h.

SUMA GODZIN: 100 h (4 pkt ECTS)

Metody i kryteria oceniania:

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 zajęcia prowadzone są w formie kontaktu synchronicznego (z wykorzystaniem narzędzia MS Teams).

Kod do zajęć został przesłany z wykorzystaniem USOSweb na pocztę elektroniczną wszystkich studentów.

EK z zakresu wiedzy są weryfikowane za pomocą: ocieniania ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

EK z zakresu umiejętności są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

EK z zakresu kompetencji społecznych są weryfikowane za pomocą: ocenienia ciągłego, referatu (prezentacji), kolokwium zaliczeniowego (testu).

-------------------

Kryteria oceniania

Wiedza:

SM2_W04: Student w pogłębiony sposób zna wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane z ustrojem konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej, złożone uwarunkowania aksjologiczne tych ustroju.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na ustrój konstytucyjny Federacji Rosyjskiej.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z przedmiotowego zakresu i w podstawowym stopniu potrafi ocenić z jej użyciem ustrój konstytucyjny Federacji Rosyjskiej.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z przedmiotowego zakresu i rozumie jej znaczenia dla badań ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej.

SM2_W05: Student zna w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę w obszarze ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej, uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z tego zakresu, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na analizę ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z przedmiotowego zakresu i w podstawowym stopniu potrafi ocenić z jej użyciem ustrój konstytucyjny Federacji Rosyjskiej.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z przedmiotowego zakresu i rozumie jej znaczenia dla badania ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej.

SM2_W06: Student zna fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów.

(2) Student nie posiada wiedzy w przedmiotowym zakresie.

(3) Student posiada zadowalającą wiedzę w przedmiotowym zakresie, jednak nie potrafi jej „przełożyć” na ustrój konstytucyjny Federacji Rosyjskiej.

(4) Student posiada zadowalającą wiedzę z przedmiotowego zakresu i w podstawowym stopniu potrafi ocenić z jej użyciem ustrój konstytucyjny Federacji Rosyjskiej.

(5) Student posiada pogłębioną wiedzę z przedmiotowego zakresu oraz rozumie potrzebę poszanowania odmienności ustrojowej Federacji Rosyjskiej i jej prawa do własnej drogi rozwoju politycznego.

Umiejętności:

SM2_U07: Student potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy o ustroju konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy o systemach politycznych państw wschodu, samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska.

SM2_U08: Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych, − przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez: − właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji, − dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych, − przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi.

SM2_U09: Student potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej by formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej w obszarze stosunków międzynarodowych; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę z zakresu ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej by formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej w obszarze stosunków międzynarodowych; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi.

SM2_U10: Student potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z ustrojem konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę posługując się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi komunikować się na tematy specjalistyczne związane z ustrojem konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców oraz prowadzić debatę posługując się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią.

SM2_U11: Student potrafi kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach.

SM2_U12: Student potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się w obszarze ustroju konstytucyjnego Federacji Rosyjskiej przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

(2) Student nie posiada umiejętności w przedmiotowym zakresie.

(3) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Umiejętności studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, swobodnie potrafi samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z o ustroju konstytucyjnym Federacji Rosyjskiej przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie.

Kompetencje społeczne:

SM2_K05: Student potrafi tworzyć i rozwijać wzorce właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalną swobodą potrafi tworzyć i rozwijać wzorce właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią.

SM2_K06: Student potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedze i odbierane treści, uznaje znaczenie wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalnym znawstwem potrafi krytycznie oceniać posiadaną wiedze i odbierane treści, uznaje znaczenie wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

SM2_K07: Student potrafi wypełniać zobowiązania społeczne, inspirować i organizować działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjować działania na rzecz interesu publicznego, myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalnym zaangażowaniem podejmuje się wypełnienia zobowiązań społecznych, inspiruje i organizuje działalność na rzecz środowiska społecznego, inicjuje działania na rzecz interesu publicznego, myśli i działa w sposób przedsiębiorczy.

SM2_K08: Student potrafi odpowiedzialnie pełnić politologiczne role zawodowe z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijać dorobek zawodowy, - podtrzymywać etos zawodu, - przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej oraz działać na rzecz przestrzegania tych zasad.

(2) Student nie posiada kompetencji w przedmiotowym zakresie.

(3) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu podstawowym.

(4) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się.

(5) Kompetencje studenta w przedmiotowym zakresie są wypracowane w stopniu wyróżniającym się, z zauważalnym zaangażowaniem podejmuje odpowiedzialne role zawodowe z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym: - rozwijać dorobek zawodowy, - podtrzymywać etos zawodu, - przestrzegać i rozwijać zasady etyki zawodowej oraz działać na rzecz przestrzegania tych zasad.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)