Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Międzynarodowe stosunki kulturalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-MSKu(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowe stosunki kulturalne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_U12

SM1_W01

SM1_W07

SM1_W10

SM1_W11

SM1_W14

SM1_W18

SM1_W19


Skrócony opis:

W ramach wykładu zostanie przedstawiony wpływ kultury na kształtowanie się współczesnych stosunków międzynarodowych, a także formy i metody współpracy, wymiany i rywalizacji między państwami w dziedzinie kultury. Omówione zostaną zaprezentowane poniżej bloki tematyczne.

Pełny opis:

Zakres tematów:

1. Międzynarodowe stosunki kulturalne jako dziedzina stosunków międzynarodowych

2. Polityczne, społeczne i gospodarcze uwarunkowania stosunków międzykulturowych

3. Pojęcie kultury. Kultura a cywilizacja. Typy współczesnych cywilizacji. Wpływ procesów globalizacyjnych na rozprzestrzenianie się kultury

4. Uczestnicy międzynarodowych stosunków kulturalnych

5. Komunikowanie międzynarodowe i międzykulturowe. Kwestia tożsamości kulturowej

6. Kultura jako płaszczyzna dialogu międzynarodowego

7. Konflikty międzykulturowe

8. Instytucjonalizacja prawna międzynarodowych stosunków kulturalnych. Ochrona światowego dziedzictwa kulturalnego

9. Międzynarodowa współpraca kulturalna w skali globalnej. UNESCO – cele i działania

10. Regionalna współpraca kulturalna. Rola Unii Europejskiej i Rady Europy

11. Kultura w polityce zagranicznej państwa. Polska w międzynarodowych stosunkach kulturalnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Zenderowski R., Cebul K., Krycki M., Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010

2. Ziętek A. (red.), Międzynarodowe stosunki kulturalne, Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2010

3. Braudel F., Gramatyka cywilizacji, Oficyna naukowa, Warszawa 2006.

4. 2. Gardocka T., J. Sobczak (red.), Prawna ochrona dóbr kultury, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2009

5. 3. Załęski P., Syliwoniuk A. (red.), Tożsamości kulturowe w Europie Zachodniej, Aspra-jr, Warszawa 2012

6. 4. Zdanowski J. (red.), Kultury pozaeuropejskie i globalizacja: zderzenia, Elipsa, Warszawa 2000

Literatura uzupełniająca:

1. Benedict R., Wzory kultury, Muza, Warszawa 2005

2. Czubek G., Kosiewski P., Dobra kultury i problemy własności. Doświadczenia Europy Środkowej po 1989 roku, Trio, Warszawa 2005

3. Czubek G., Kosiewski P., Przemieszczone dobra kultury. Przypadek Europy Zachodniej i problemy państw Europy Środkowej i Wschodniej w XX wieku, Trio, Warszawa 2004

4. Głuszyńska I., Lankosz K., Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów, Wyd. Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2007

5. Held D., Moore H.L. (ed.), Cultural Politics in a Global Age. Uncertainty, Solidarity and Innovation, Oneworld Publications, Oxford 2007

6. Korzeniowska-Marciniak M., Międzynarodowy rynek dzieł sztuki, Universitas, Kraków 2001

7. Lewandowski C., Międzynarodowe stosunki kulturalne. Wybór dokumentów i literatury, WUW, Wrocław 2001

8. Nahlik S., Grabież dzieł sztuki: rodowód zbrodni międzynarodowej, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Kraków 1958

9. Niedźwiedź M., Obrót dobrami kultury w Unii Europejskiej, UJ, Zakamycze, Kraków 2000

10. Szopski M., Komunikowanie międzykulturowe, WSiP, Warszawa 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1: przedstawia pojęcia kultury, cywilizacji oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: charakteryzuje specyfikę działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazuje działania kulturowe oddziałujące na inne sfery życia oraz określić skutki tego zjawiska,

EK 4: opisuje politykę krajową oraz działania podejmowane przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnia zagadnienia związane z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznaje uwarunkowania kulturowe konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawia prawne regulacje w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

Opis ECTS:

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta przygotowanie do zajęć 5

Praca własna studenta przygotowanie do egzaminu 15

SUMA GODZIN: 50

LICZBA PUNKTÓW ECTS: 50 h/25 = 2

Metody i kryteria oceniania:

- na ocenę 2 (ndst) student nie potrafi:

EK 1: przedstawić pojęcia kultury, cywilizacji oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: scharakteryzować specyfiki działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazać działań kulturowych oddziałujących na inne sfery życia ani określić skutków tego zjawiska,

EK 4: wypowiedzieć się na temat polityki krajowej oraz działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnić zagadnień związanych z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznać uwarunkowań kulturowych konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawić prawnych regulacji w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

- na ocenę 3 (dst) student potrafi w stopniu dostatecznym:

EK 1: przedstawić pojęcia kultury, cywilizacji oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: scharakteryzować specyfikę działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazać działania kulturowe oddziałujących na inne sfery życia ani określić skutków tego zjawiska,

EK 4: wypowiedzieć się na temat polityki krajowej oraz działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnić zagadnienia związane z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznać uwarunkowania kulturowe konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawić prawne regulacje w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

- na ocenę 4 (db) student potrafi w stopniu dobrym:

EK 1: przedstawić pojęcia kultury, cywilizacji oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: scharakteryzować specyfikę działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazać działania kulturowe oddziałujących na inne sfery życia ani określić skutków tego zjawiska,

EK 4: wypowiedzieć się na temat polityki krajowej oraz działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnić zagadnienia związane z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznać uwarunkowania kulturowe konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawić prawne regulacje w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

- na ocenę 5 (bdb) student potrafi w stopniu bardzo dobrym:

EK 1: przedstawić pojęcia kultury, cywilizacji oraz stosunków kulturalnych w kontekście międzynarodowym,

EK 2: scharakteryzować specyfikę działań kulturowych w obszarze międzynarodowym,

EK 3: wskazać działania kulturowe oddziałujących na inne sfery życia ani określić skutków tego zjawiska,

EK 4: wypowiedzieć się na temat polityki krajowej oraz działań podejmowanych przez organizacje międzynarodowe w zakresie działań kulturowych,

EK 5: wyjaśnić zagadnienia związane z wpływem tożsamości kulturowej na stosunki międzynarodowe,

EK 6: rozpoznać uwarunkowania kulturowe konfliktów międzynarodowych,

EK 7: przedstawić prawne regulacje w zakresie działań kulturowych w kontekście międzynarodowym.

---

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK1 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK2 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK3 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK4 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK5 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK6 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny w formie eseju na zadany temat.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK7 są: wykład problemowy i konwersatoryjny oraz metody problemowe (klasyczna metoda problemowa i metoda sytuacyjna). Sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin ustny.

Zajęcia w cyklu "Trymestr trzeci 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-04-03 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.