Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo międzynarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-PM(p) Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo międzynarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. - Stosunki międzynarodowe stacjonarne
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01,SM1_W02, SM1_W03Skrócony opis:

Prawo międzynarodowe jako przedmiot dydaktyczny obejmuje podstawowe zagadnienia teoretyczne (charakterystykę środowiska działania prawa międzynarodowego - wspólnota międzynarodowa, źródła prawa, normy, zobowiązania, podmioty - zwłaszcza państwa i organizacje międzynarodowe oraz ich przekształcenia, rozwiązywanie sporów) oraz kluczowe działy prawa międzynarodowego (prawo przeciwwojenne, konfliktów zbrojnych, praw człowieka, międzynarodowe karne, zasobów dzielonych, prawo morza, ochrony środowiska, lotnicze, kosmiczne, gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlu międzynarodowego, międzynarodowego finansowego i międzynarodowego).

Pełny opis:

W ramach wykładu dotyczącego prawa międzynarodowego analizuje się podstawowe ogólne instytucje tego prawa, lokując je w środowisku międzynarodowym (wspólnota międzynarodowa, stosunki międzynarodowe) z jednej strony, i w kontekście praktyki działania tego prawa (praktyka państw, orzecznictwo sądów międzynarodowych i arbitrażu międzynarodowego) z drugiej. W toku wykładów przedstawia się zatem strukturę wspólnoty międzynarodowej, pokazuje tendencje w zakresie jej przemian, charakteryzuje się wspólnotę powszechną i wspólnoty partykularne. Omawia się też czynniki kształtujące stan i przeobrażenia tych wspólnot jako społeczności wytwarzających prawo międzynarodowe oraz inne systemy normatywne. Rozpatruje się stopień instytucjonalizacji wspólnoty. Analizuje się także pojęcie prawa międzynarodowego w różnych jego kontekstach i funkcjach, w jakich występuje w praktyce międzynarodowej i krajowej. Przedstawia się także prawo międzynarodowe jako system prawny z jego "częścią ogólną oraz częścią szczegółową, pojmowaną jako działy prawa międzynarodowego.

Tematyka wykładu obejmuje również zagadnienia związane ze źródłami prawa międzynarodowego. W szczególności porusza się problematykę traktatów i prawa zwyczajowego, pokazując najnowsze tendencje oraz odwołując się do orzecznictwa międzynarodowego, przede wszystkim MTS. Ponadto wskazuje się na rosnace znaczenie źródeł niesformalizowanych, jak zasad ogólnych prawa czy tzw. soft law. Analizuje się też relacje między źródłami.

Kolejnym zagadnieniem są normy prawa międzynarodowego. Omawia się ich pojmowanie, w tym definicję i klasyfikacje. Ponadto przedstawia się relacje między poszczególnymi normami, a także stosunek pojęciowy norm do źródeł i standardów traktowania. W tym kontekście przedstawia się również kwestię stosunku prawa międzynarodowego do prawa krajowego, łącznie z tzw. pluralizmem porządków prawnych.

Następnym problemem są podmioty prawa międzynarodowego. Wyjaśnia się istnienie w tym prawie tzw. międzynarodowego prawa osobowego, kryteria kwalifikacji aktorów jako podmiotów prawa międzynarodowego. Szczególną uwagę koncentruje się na państwach jako głównych podmiotach prawa międzynarodowego. Analizowane jest rozumienie państwa na potrzeby tego prawa, kategorie państw, powstawanie i upadek państw, w szczególności samostanowienie ludów. Omawia się atrybuty i funkcje państwa z perspektywy międzynarodowej. Rozpatrywane są składniki państwa, tj. ludność, terytorium i władza oraz zdolność do działania w sferze międzynarodowej. W ostatnim zakresie poruszana jest kwestia organów krajowych i zagranicznych państwa uczestniczących w obrocie prawnomiędzynarodowym, łącznie z elementami prawa dyplomatycznego i konsularnego. Ponadto wskazuje się instrumenty działania państwa w stosunkach międzynarodowych, w tym traktaty, akty jednostronne i inne działania jednostronne, opieka dyplomatyczna i konsularna, działania kolektywne. Omawiane są zasady chroniące państwo, w szczególności suwerenność i, integralność terytorialna i nienaruszalność granic oraz nieingerencja w sprawy wewnętrzne.

Ponadto prezentowane są inne podmioty prawa międzynarodowego, w szczególności międzyrządowe organizacje międzynarodowe, oraz

aktorzy aspirujący do statusu podmiotu prawa, jak korporacje czy jednostki.

Kwestia zmian podmiotowych, tj. sukcesji, to kolejne zagadnienie poruszane na wykładzie. Chodzi przede wszystkim o sukcesję państw, w mniejszym stopniu także międzyrządowych organizacji międzynarodowych.

Jedną z ważniejszych materii poruszanych w ramach wykładu prawa międzynarodowego są zobowiązania międzynarodowe z kluczową zasadą wykonywania tych zobowiązań w dobrej wierze. Pokazywane są tutaj źródła zobowiązań, pojęcie zobowiązania, w tym jego definicja i rodzaje, swoboda zaciągania zobowiązań i jej ograniczenia, pojędzie i standardy wykonywania zobowiązań, kwestia ciągłości i stabilności wykonywania zobowiązań. Dopełnieniem jest problematyka odpowiedzialności międzynarodowej za naruszenie zobowiązań międzynarodowych.

Część ogólną prawa międzynarodowego kończą dwa zagadnienia: rozwiązywanie sporów (metody pozasądowe i sądowe) oraz egzekwowanie prawa międzynarodowego (indywidualne, kolektywne, niezbrojne, zbrojne).

Na część szczegółową składa się prezentacja podstawowych dziedzin materialnego prawa międzynarodowego według określonego schematu.

Do podstawowych działów zalicza się: prawo przeciwwojenne (rozumiane jako ius contra bellum, w tym zakaz użycia siły zbrojnej, sankcje, operacje pokojowe, wspólna akcja zbrojna), konfliktów zbrojnych (międzynarodowych, niemiędzynarodowych), praw człowieka (łącznie z ochroną mniejszości), międzynarodowe karne (prawo międzynarodowej współpracy karnej oraz międzynarodowe prawo karne s.s., tj. dotyczące ścigania i karania zbrodni międzynarodowych), zasobów dzielonych (międzynarodowe prawo rzeczne i jezior, wody podziemne, ale także zasoby i bogactwa naturalne - z zasadą stałej suwerenności nad zasobami i bogactwami naturalnymi na czele), prawo morza (także powiązania z międzynarodowym prawem morskim), ochrony środowiska (łacznie z prawem zmian klimatycznych), lotnicze, kosmiczne, gospodarcze, ze szczególnym uwzględnieniem prawa handlu międzynarodowego, międzynarodowego finansowego i międzynarodowego inwestycyjnego.

Schemat każdego z tych działów obejmuje następujące elementy: 1. Rys historyczny; 2. Konteksty pozaprawne; 3. Ogólna charakterystyka reżimu prawnego (lex specialis; struktura wewnętrzna działu); 4. Charakterystyka źródeł prawa (w tym uniwersalizm/regionalizm; znaczenie uzgodnień bilateralnych); 5. Normy i standardy; 6. Charakterystyka ogólna zobowiązań. Odpowiedzialność. Lex specialis

7. Rozwiązywanie sporów międzynarodowych; 8. Podstawowe instytucje prawa materialnego; 9. Aspekty polskie, ew. porównawcze

10. Tendencje rozwojowe w określonej dziedzinie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Prawo międzynarodowe publiczne. Wybór dokumentów, opr. A. Przyborowska-Klimczak, Lublin 2008

międzynarodowe bazy danych organizacji międzynarodowych, sądów międzynarodowych i arbitrażu międzynarodowego

Literatura uzupełniająca:

W. Góralczyk, S. Sawicki, Prawo międzynarodowe publiczne w zarysie

Warszawa 2017

W. Czapliński, A. Wyrozumska, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2014

A. Łazowski, A. Zawidzka, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2018

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Efekty kształcenia:

SM1_W01: student posiada wiedzę z zakresu faktów, teorii, metod oraz złożonych zależności między nimi, różnorodnych, złożonych uwarunkowań prawnych aspektów stosunków międzynarodowych

SM1_W02: student posiada umiejętność analizy wybranych faktów, obiektów i zjawisk oraz dotyczących ich metod i teorii wyjaśniających złożone zależności między nimi, stanowiące podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów stosunków międzynarodowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, a także właściwe dla programu o profilu praktycznym zastosowania tej wiedzy w działalności zawodowej jako pracownik służby publicznej, korporacji międzynarodowych albo przedsiębiorca, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej; zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z ich kierunkiem studiów stosunki międzynarodowe.

SM1_W03: student rozumie fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związanej z prawnymi aspektami stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z prawnymi aspektami stosunków międzynarodowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości

Opis ECTS:

Udział w wykładzie: 30h

Przygotowanie do egzaminu: 50h

Samodzielna analiza materiałów źródłowych: 15h

Konsultacje: 5h

SUMA GODZIN: 100 h

Metody i kryteria oceniania:

huySM1_W01,

Na ocenę 2: student nie zna złożonych uwarunkowań prawnych aspektów stosunków międzynarodowych

Na ocenę 3,3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę złożonych uwarunkowań prawnych aspektów stosunków międzynarodowych

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę złożonych uwarunkowań prawnych aspektów stosunków międzynarodowych

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę złożonych uwarunkowań prawnych aspektów stosunków międzynarodowych

SM1_W02,

Na ocenę 2: student nie zna podstawowej wiedzy ogólnej z zakresu prawnych aspektów stosunków międzynarodowych

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów stosunków międzynarodowych

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów stosunków międzynarodowych

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę ogólną z zakresu prawnych aspektów stosunków międzynarodowych

SM1_W03

Na ocenę 2: student nie zna fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji związanej z prawnymi aspektami stosunków międzynarodowych

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową wiedzę nt. fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji związanej z prawnymi aspektami stosunków międzynarodowych

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą wiedzę nt. fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji związanej z prawnymi aspektami stosunków międzynarodowych

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą wiedzę nt. fundamentalnych dylematów współczesnej cywilizacji związanej z prawnymi aspektami stosunków międzynarodowych

Po pierwszym semestrze student przygotowuje pracę pisemną na ocenę na zadany temat.

Egzamin pisemny lub ustny - na zakończenie wykładu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kułaga
Prowadzący grup: Łukasz Kułaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-01 - 2021-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.