Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SM-SEM2(p)-DGS-n Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (0312) Politologia i wiedza o społeczeństwie
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Seminaria magisterskie - kierunek Stosunki międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 20.00 LUB 2.00 LUB 4.00 LUB 8.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki o polityce i administracji

Poziom przedmiotu:

zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W04, SM2_W05, SM2_W06,

SM2_U07, SM2_U08, SM2_U09, SM2_U10, SM2_U11, SM2_U12,

SM2_K05, SM2_K06, SM2_K07, SM2_K08

Skrócony opis:

Seminarium przeznaczone dla studentów zainteresowanych problematyką: filozofii polityki, politologii religii, geopolityki i regionalizmu.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Pułło Andrzej, Prace magisterskie i licencjackie. Wskazówki dla studentów, Warszawa 2006.

2. Zenderowski Radosław, Praca magisterska, licencjat. Krótki przewodnik po metodologii pisania i obrony pracy dyplomowej, Warszawa [2011].

Efekty kształcenia i opis ECTS:

I. Efekty uczenia się

Student zna i rozumie:

SM2_W04 "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych";

SM2_W05 "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu

studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe";

SM2_W06 "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

Student potrafi:

SM2_U07 "wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy politologicznej z zakresu stosunków międzynarodowych także z innych dziedzin samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska";

SM2_U08 "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z zakresu stosunków międzynarodowych – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych,

− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi";

SM2_U09 "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym";

SM2_U10 "komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z zakresu stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią";

SM2_U11 "kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach";

SM2_U12 "samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu politologii związanej ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie".

Student jest gotów do:

SM2_K05 "tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią";

SM2_K06 "krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu";

SM2_K07 "wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy";

SM2_K08 "odpowiedzialnego pełnienia politologicznych ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu,

− podtrzymywania etosu zawodu,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad".

Metody i kryteria oceniania:

SM2_W04

Na ocenę 2: Student nie zna i nie rozumie "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu zna i rozumie "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych".

Na ocenę 4, 4,5: Student zna i rozumie "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze zna i rozumie "w pogłębiony sposób wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi związane ze stosunkami międzynarodowymi także w powiązaniu z innymi dziedzinami różnorodne, złożone uwarunkowania aksjologiczny kontekst stosunków międzynarodowych".

SM2_W05

Na ocenę 2: Student nie zna i nie rozumie "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu

studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu zna i rozumie "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu

studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe".

Na ocenę 4, 4,5: Student zna i rozumie "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu

studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze zna i rozumie "w pogłębionym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące zaawansowaną wiedzę politologiczną uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie, obejmującą kluczowe zagadnienia oraz wybrane zagadnienia z zakresu zaawansowanej wiedzy politologicznej właściwej dla programu

studiów, a także, ze względu na praktyczny profil kierunku – również zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe".

SM2_W06

Na ocenę 2: Student nie zna i nie rozumie "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu zna i rozumie "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

Na ocenę 4, 4,5: Student zna i rozumie "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze zna i rozumie "fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji etyczne uwarunkowania różnych rodzajów działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów".

SM2_U07

Na ocenę 2: Student nie potrafi "wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy politologicznej z zakresu stosunków międzynarodowych także z innych dziedzin samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu potrafi "wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy politologicznej z zakresu stosunków międzynarodowych także z innych dziedzin samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska".

Na ocenę 4, 4,5: Student potrafi "wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy politologicznej z zakresu stosunków międzynarodowych także z innych dziedzin samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi "wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych z wykorzystaniem nowej wiedzy politologicznej z zakresu stosunków międzynarodowych także z innych dziedzin samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska".

SM2_U08

Na ocenę 2: Student nie potrafi "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z zakresu stosunków międzynarodowych – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych,

− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu potrafi "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z zakresu stosunków międzynarodowych – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych,

− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi".

Na ocenę 4, 4,5: Student potrafi "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z zakresu stosunków międzynarodowych – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych,

− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną z zakresu stosunków międzynarodowych – formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych oraz innowacyjnie wykonywać zadania w nieprzewidywalnych warunkach przez:

− właściwy dobór źródeł i informacji z nich pochodzących, dokonywanie oceny, krytycznej analizy, syntezy, twórczej interpretacji i prezentacji tych informacji,

− dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno‐komunikacyjnych,

− przystosowanie istniejących lub opracowanie nowych metod i narzędzi".

SM2_U09

Na ocenę 2: Student nie potrafi "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu potrafi "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym".

Na ocenę 4, 4,5: Student potrafi "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi "wykorzystywać posiadaną wiedzę politologiczną – formułować i rozwiązywać problemy oraz wykonywać zadania typowe dla działalności zawodowej związanej z kierunkiem studiów – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym; formułować i testować hipotezy związane z prostymi problemami wdrożeniowymi – w przypadku stosunków międzynarodowych o profilu praktycznym".

SM2_U10

Na ocenę 2: Student nie potrafi "komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z zakresu stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu potrafi "komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z zakresu stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią".

Na ocenę 4, 4,5: "komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z zakresu stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi "komunikować się na tematy specjalistyczne związane z politologią z zakresu stosunków międzynarodowych ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców prowadzić debatę posługiwać się językiem obcym na poziomie B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz specjalistyczną terminologią".

SM2_U11

Na ocenę 2: Student nie potrafi "kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu potrafi "kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach".

Na ocenę 4, 4,5: Student potrafi "kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi "kierować pracą zespołu politologów współdziałać z innymi osobami w ramach prac tych zespołowych i podejmować wiodącą rolę w zespołach".

SM2_U12

Na ocenę 2: Student nie potrafi "samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu politologii związanej ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu potrafi "samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu politologii związanej ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie".

Na ocenę 4, 4,5: Student potrafi "samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu politologii związanej ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze potrafi "samodzielnie planować i realizować własne uczenie się z zakresu politologii związanej ze stosunkami międzynarodowymi przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie".

SM2_K05

Na ocenę 2: Student nie jest gotów do "tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu jest gotów do "tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią".

Na ocenę 4, 4,5: Student jest gotów do "tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze jest gotów do "tworzenia i rozwijania wzorów właściwego postępowania w środowisku politologicznym i życia podejmowania inicjatyw, krytycznej oceny siebie oraz zespołów i organizacji, w których uczestniczy przewodzenia grupie i ponoszenia odpowiedzialności za nią".

SM2_K06

Na ocenę 2: Student nie jest gotów do "krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu jest gotów do "krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu".

Na ocenę 4, 4,5: Student jest gotów do "krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze jest gotów do "krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia wiedzy politologicznej w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu".

SM2_K07

Na ocenę 2: Student nie jest gotów do "wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu jest gotów do "wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy".

Na ocenę 4, 4,5: Student jest gotów do "wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze jest gotów do "wypełniania zobowiązań społecznych, inspirowania i organizowania działalności na rzecz środowiska społecznego inicjowania działań na rzecz interesu publicznego myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy".

SM2_K08

Na ocenę 2: Student nie jest gotów do "odpowiedzialnego pełnienia politologicznych ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu,

− podtrzymywania etosu zawodu,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad".

Na ocenę 3, 3,5: Student jedynie w podstawowym stopniu jest gotów do "odpowiedzialnego pełnienia politologicznych ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu,

− podtrzymywania etosu zawodu,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad".

Na ocenę 4, 4,5: Student jest gotów do "odpowiedzialnego pełnienia politologicznych ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu,

− podtrzymywania etosu zawodu,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad".

Na ocenę 5: Student bardzo dobrze jest gotów do "odpowiedzialnego pełnienia politologicznych ról zawodowych, z uwzględnieniem zmieniających się potrzeb społecznych, w tym:

− rozwijania dorobku zawodu,

− podtrzymywania etosu zawodu,

− przestrzegania i rozwijania zasad etyki zawodowej oraz działania na rzecz przestrzegania tych zasad".

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Trymestr drugi 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-01-02 - 2021-03-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Strona przedmiotu: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3af753f2688b794efb97b14cdd2a59fffd%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1364bb0a-88f0-47fe-a6c3-e7973bc8828c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Pełny opis:

1. Prezentacja seminarium

2. Przepisy wewnętrzne dotyczące prac magisterskich

3. Wybór zakresu tematycznego pracy

4. Rodzaje prac dyplomowych

5. Jak przekształcić aktualne zagadnienie w temat naukowy?

6. Dostępność źródeł i korzyści ze stołecznego położenia uczelni

7. Jak szukać źródeł?

8. Metody utrwalania informacji

9. Konstrukcja pracy dyplomowej

10. Konstrukcja aparatu naukowego

11. Zasady zapisu bibliograficznego – część ogólna

12. Zasady zapisu bibliograficznego – część szczegółowa

13. Zasady zapisu bibliograficznego – burza mózgów

14. Posługiwanie się cytatem. Problem plagiatu

15. Konspekt pracy dyplomowej

Literatura:

Literatura pomocnicza

1. Eco Umberto, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, tłum. G. Jurkowlaniec, Warszawa 2007.

2. Tygielski Wojciech, Wstęp do wydania polskiego, w: U. Eco, Jak napisać pracę dyplomową. Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007, s. 7-17.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Góra
Prowadzący grup: Dariusz Góra
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Seminarium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.