Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia prawa narodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-HPN
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Historia prawa narodów
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W03

SM1_W05

SM1_W16

SM1_W17

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu historii stosunków międzynarodowych. Podstawy wiedzy prawniczej

Skrócony opis:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Prawo narodów epoki starożytnej

3. Prawo narodów w średniowieczu

4. Prawo narodów w epoce hiszpańskiej

5. Prawo narodów epoki francuskiej

6. Prawo narodów w epoce brytyjskiej

7. Prawo narodów okresu międzywojennego

Pełny opis:

1. Zagadnienia wstępne: znaczenie historii prawa narodów w nauczaniu stosunków międzynarodowych; historia a współczesność prawa międzynarodowego. Periodyzacja dziejów prawa narodów. Historia prawa narodów a historia jego nauki.

2.Zagadnienia ogólne: rozwój historyczny społeczności międzynarodowej, podstawowe pojęcia prawa narodów

3.Prawo narodów doby prekolumbijskiej: społeczność międzynarodowa w starożytności i w średniowieczu i jej przemiany; prawo narodów w starożytności i w średniowieczu (traktaty, prawo wojny, w tym koncepcja wojny sprawiedliwej, i prawo pokoju; stosunki dyplomatyczne, stosunki handlowe); Polska a prawo narodów; początki nauki prawa narodów; nauka polska a prawo narodów.

4.Znaczenie odkryć geograficznych dla zmian w strukturze społeczności międzynarodowej i w rozwoju prawa narodów; metody prawne kolonizacji i podboju kolonialnego; rywalizacja o władzę nad morzami, nauka prawa narodów a kolonizacja i podbój kolonialny

5.Ukształtowanie ładu europejskiego i rozwój podstawowych instytucji prawa narodów XVI-XVIII w.: od rodziny narodów chrześcijańskich do systemu westfalskiego państw narodowych, narodziny i rozwój dyplomacji, rewolucje amerykańska i francuska a prawo narodów; początki nowoczesnego arbitrażu międzynarodowego; rozwój nauki prawa narodów ? konfrontacja naturalizmu i pozytywizmu; utrata bytu państwowego przez Rzeczpospolitą; polska nauka prawa narodów w XVI-XVIII w.

6.Prawo narodów w XIX w. i na przełomie XIX i XX w.;przemiany w systemie europejskim a rozwój prawa narodów: Święte Przymierze, ukształtowanie się systemu kolonialnego, konflikty między mocarstwami europejskimi a prawo narodów; kodyfikacja i konstytucjonalizacja prawa krajowego a prawo narodów; rozwój prawa traktatowego, początki kodyfikacji prawa narodów (kodyfikacje prywatne i publiczne; prawo dyplomatyczne, prawo wojenne, rozstrzyganie sporów); początki organizacji międzynarodowych, międzynarodowego prawa rzecznego, rozwój arbitrażu międzynarodowego; prawa rozwój nauki prawa narodów w świecie i na terenach polskich: dominacja pozytywizmu.

7.Okres Ligi Narodów: 1918-1939/1946; LN jako organizacja międzynarodowa; rola LN w rozwoju prawa narodów, w szczególności znaczenie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej; początki rozkładu systemu kolonialnego; tendencje kodyfikacyjne w prawie narodów (prawo traktatów, zwalczanie niewolnictwa); dążenie do delegalizacji wojny jako sposobu rozstrzygania sporów międzynarodowych; odrodzenie Państwa Polskiego i jego upadek; nauka prawa narodów w świecie i w Polsce.

Literatura:

Podręcznik przewodni:

W. G. Grewe, The Epochs of International Law, WdeGruyter 2000;

Literatura uzupełniająca:

R. Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa, rozdz. 2

J. Pieńkos, Prawo międzynarodowe publiczne, Kraków 2004, rozdz. 6

S. E. Nahlik, Narodziny nowożytnej dyplomacji, Ossolineum 1971

M. Lachs, Rzecz o nauce prawa międzynarodowego, Ossolineum 1986

Zarys prawa międzynarodowego publicznego, pod red. M. Muszkata, t. 1, Warszawa1955, cz. II

L. Ehrlich, Prawo międzynarodowe, Warszawa 1958, rozdz. 3

L. Ehrlich, Polski wykład prawa wojny XV wieku, Warszawa 1955, rozdz. 2 i 3

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student potrafi

EK1 definiować podstawowe pojęcia z zakresu prawa narodów

scharakteryzować podstawy historyczne rozwoju prawa narodów

wskazać zasadnicze punkty zwrotne w historii tworzenia się prawa narodów

EK2 wyjaśnić wpływ poszczególnych wydarzeń historycznych na rozwój prawa narodów (przyczyna – skutek)

EK3 wypowiedzieć się na temat pozycji Polski w rozwoju prawa narodów

EK4 przedstawić w układzie chronologicznym wydarzenia w dziejach świata mające najistotniejszy wpływ na tworzenie się prawa narodów; EK5 uzasadnić i dobrać odpowiednią argumentację do przedstawionych wydarzeń

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta# lektura zadanej literatury 10

Praca własna studenta# przygotowanie do zajęć 15

Praca własna studenta# przygotowanie do egzaminu 20

SUMA GODZIN 75

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 3

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (nietestowy) lub ustny

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kułaga
Prowadzący grup: Łukasz Kułaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Kułaga
Prowadzący grup: Łukasz Kułaga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Cezary Mik
Prowadzący grup: Cezary Mik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)