Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Korporacje transnarodowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-KT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Korporacje transnarodowe
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

symbol/symbole efektów kształcenia

SPM1_W01; SPM1_W02; SPM1_W03, SPM1_W07, SMP1_W08

Wymagania wstępne:

wiedza o społeczeństwie na poziomie maturalnym

Skrócony opis:

Na zajęciach "Koroporacje transnarodowe" student uzyska wiedzę z zakresu relacji prawa międzynarodowego a korporacjami transnarodowymi.

Pełny opis:

Na zajeciach z przedmiotu "Korporacje transnarodowe" student uzyska wiedzę o następujących zagadnieniach:

1) źródła prawa międzynarodowego - zagadnienia ogólne

2) podmiotowość prawnomiędzynarodowa - zagadnienia ogólne

3) Pojęcie korporacji transnarodowych

4) Pozycja korporacji transnarodowych na arenie międzynarodowej

5) Status korporacji transnarodowych w prawie traktatów

6) Korporacje transnarodowe a prawo inwestycji

7) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka

8) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony środowiska

9) Przedsiębiorstwa wojskowe i ochrony (PMSC)

10) Koroporacje transnarodowe a miedzynarodowe prawo karne

11) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo morza

12) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo kosmiczne

Literatura:

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, najnowsze wydanie

umowy międzynarodowe dostępne na:

https://traktaty.msz.gov.pl/

akty prawa UE dostępne na:

eur-lex.europa.eu

literatura uzupełniająca:

B.Ziembicki, Status korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym, najnowsze wydanie

S. Pawłowski, Obowiązek nfromacyjny podmiotów zaangażowanych w proces sekurytyzacji, PUG 6/2020, s. 18-24

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i rozumien:

EW1- w zaawansowanym stopniu sposoby interpretacji pojęć prawnych: żródłą prawa międzynarodowego, podmiotowości prawnomiędzynarodowej, korporacji transnarodowej

EW2 - w zaawansowanym stopniu zagadnienia określajace status prawny korporacji transnarodowej na arenie międzynarodowej i w prawie traktatów

EW3- prawne uwarunkowania funkcjonowania korporacji transnarodowych w prawie inwestycji

EW4 - prawne uwarunkowania funkcjonowania korporacji transnarodowych w międzynarodowym prawie ochrony praw człowieka, ochronie środowiska, prawie karnym, prawie morza oraz kosmicznym

EW5 - prawne uwarunkowania działalności przedsiębiorstw wojskowych i ochrony (PMSC)

Nakład pracy studenta:

30 h - wykład

25 h - praca własna studenta

5 - konsultacje

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę bdb - Student zna w sposób pełny (całościowy) zagadnienia opisane w EW1-5

Na ocenę db plus - Student zna w sposób pełny (całościowy) zagadnienia opisane w EW1-5, choć wykazuje nieznaczne braki w wiedzy

Na ocenę db - Student zna zasadniczo zagadnienia opisane w EW1-5

Na ocenę dost plus - Student zna zasadniczo zagadnienia opisane w EW1-5, choć wykazuje braki w wiedzy

Na ocenę dost - Student zna większość (ponad 50%) zagadnień opisanych w EW1-5 w sposób podstawowy

Na ocenę ndost - Student zna jedynie niektóre zagadnienia opisane w EW1-5, lecz stan wiedzy nie jest choć podstawowy

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-01 - 2022-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

30 h - wykład

25 h - praca własna studenta

5 - konsultacje

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

30 h - wykład

25 h - praca własna studenta

5 - konsultacje

Skrócony opis:

Student zapozna się ze statusem i rolą korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym publicznym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami problematyki Korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym publiczny:

1) źródła prawa międzynarodowego - zagadnienia ogólne

2) podmiotowość prawnomiędzynarodowa - zagadnienia ogólne

3) Pojęcie korporacji transnarodowych

4) Pozycja korporacji transnarodowych na arenie międzynarodowej

5) Status korporacji transnarodowych w prawie traktatów

6) Korporacje transnarodowe a prawo inwestycji

7) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka

8) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony środowiska

9) Przedsiębiorstwa wojskowe i ochrony (PMSC)

10) Koroporacje transnarodowe a miedzynarodowe prawo karne

11) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo morza

12) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo kosmiczne

Literatura:

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, najnowsze wydanie

umowy międzynarodowe dostępne na:

https://traktaty.msz.gov.pl/

akty prawa UE dostępne na:

eur-lex.europa.eu

literatura uzupełniająca:

B.Ziembicki, Status korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym, najnowsze wydanie

S. Pawłowski, Obowiązek infromacyjny podmiotów zaangażowanych w proces sekurytyzacji, PUG 6/2020, s. 18-24

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

30 h - wykład

25 h - praca własna studenta

5 - konsultacje

Skrócony opis:

Student zapozna się ze statusem i rolą korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym publicznym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami problematyki Korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym publiczny:

1) źródła prawa międzynarodowego - zagadnienia ogólne

2) podmiotowość prawnomiędzynarodowa - zagadnienia ogólne

3) Pojęcie korporacji transnarodowych

4) Pozycja korporacji transnarodowych na arenie międzynarodowej

5) Status korporacji transnarodowych w prawie traktatów

6) Korporacje transnarodowe a prawo inwestycji

7) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka

8) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony środowiska

9) Przedsiębiorstwa wojskowe i ochrony (PMSC)

10) Koroporacje transnarodowe a miedzynarodowe prawo karne

11) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo morza

12) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo kosmiczne

Literatura:

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, najnowsze wydanie

umowy międzynarodowe dostępne na:

https://traktaty.msz.gov.pl/

akty prawa UE dostępne na:

eur-lex.europa.eu

literatura uzupełniająca:

B.Ziembicki, Status korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym, najnowsze wydanie

S. Pawłowski, Obowiązek infromacyjny podmiotów zaangażowanych w proces sekurytyzacji, PUG 6/2020, s. 18-24

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy studenta:

30 h - wykład

25 h - praca własna studenta

5 - konsultacje

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zapozna się ze statusem i rolą korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym publicznym.

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zagadnieniami problematyki Korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym publiczny:

1) źródła prawa międzynarodowego - zagadnienia ogólne

2) podmiotowość prawnomiędzynarodowa - zagadnienia ogólne

3) Pojęcie korporacji transnarodowych

4) Pozycja korporacji transnarodowych na arenie międzynarodowej

5) Status korporacji transnarodowych w prawie traktatów

6) Korporacje transnarodowe a prawo inwestycji

7) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony praw człowieka

8) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo ochrony środowiska

9) Przedsiębiorstwa wojskowe i ochrony (PMSC)

10) Koroporacje transnarodowe a miedzynarodowe prawo karne

11) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo morza

12) Korporacje transnarodowe a międzynarodowe prawo kosmiczne

Literatura:

J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, najnowsze wydanie

umowy międzynarodowe dostępne na:

https://traktaty.msz.gov.pl/

akty prawa UE dostępne na:

eur-lex.europa.eu

literatura uzupełniająca:

B.Ziembicki, Status korporacji transnarodowych w prawie międzynarodowym, najnowsze wydanie

S. Pawłowski, Obowiązek infromacyjny podmiotów zaangażowanych w proces sekurytyzacji, PUG 6/2020, s. 18-24

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)