Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cele zrównoważonego rozwoju jako wyzwania dyplomacji XXI wieku

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MON-CZR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cele zrównoważonego rozwoju jako wyzwania dyplomacji XXI wieku
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształSM1_W01, SM1_W04, SM1_W05, SM1_U01, SM1_U0, SM1_U04, SM1_U05,SM1_U07, SM1_U18, SM_U19, SM1_K03, SM1_K04cenia

Skrócony opis:

Obecne trudności (w zakresie wzrostu gospodarczego, wdrażania praw człowieka, zwalczania ubóstwa, przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, itp.), z którymi boryka się wiele państw zarówno rozwiniętych jak i rozwijających się, stały się jednym z wiodących wyzwań dla społeczności międzynarodowej. Skuteczne ramy prawne, jak również efektywne funkcjonowanie instytucji ma zasadnicze znaczenie dla zwalczania nierówności społecznych czy ochrony środowiska. Celem przedmiotu jest ukazanie wyzwań w obszarze rozwoju gospodarczego, społecznego i środowiskowego, czyli w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Pełny opis:

akres przedmiotowy kursu obejmuje:

1. Wprowadzenie do przedmiotu. Koncepcje rozwoju, definicje zrównoważonego rozwoju (SD), rozwoju ludzkiego, itp.

2. Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG)

3. Instytucjonalny aspekt SD: Bank Światowy, OECD, ONZ – jako globalni kluczowi aktorzy w dziedzinie prawa i praktyki SD

4. Prawo do rozwoju a wolność od ubóstwa - regulacja pomocy rozwojowej w prawie organizacji międzynarodowych

5. „Handel i zrównoważony rozwój” (TSD) w umowach o wolnym handlu (FTA)

6. Ograniczenie ryzyka katastrof (DRR) a Agenda 2030

7. SDG 13 (Zmiany klimatyczne – regulacje prawne i działania w zakresie mitygacji i adaptacj)i

8. SDG 4 (Edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju (ESD) oraz współpraca w zakresie szkolnictwa wyższego (HEI) na rzecz implementacji Agendy 2030)

9. SDG 3 (prawo do zdrowia)

10. SDG 5 (gender)

11. SDG 6 (prawo do wody)

12. SDG 7 (Prawo do energii)

13. SDG 16 (Prawa człowieka i SD)

Literatura:

Literatura (przykłady)

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego A/RES/70/1: Agenda na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i raporty z implementacji

Rozdziały “Trade and Sustainable Development” z wybranych umów o wolnym handlu (np. z CETA)

Bartels L., The Trade and Development Policy of the European Union, The European Journal of International Law 2007, Vol. 18, No.

Carbone M., The European Union and International Development: The Politics of Foreign Aid, New York 2007

Pogge T.W., World Poverty and Human Rights, Cambridge, 2008

Sen A., Development as Freedom, Oxford, 1999

Sen A., Human Rights and Development, (in:) Development as a Human Right: Legal, Political, and Economic Dimensions, BA Adreassen, SP Marks (ed.), Cambridge 2007

UNDP, Commission on Legal Empowerment of the Poor, Making Law Work for Everyone, New York, 2008

K.Cichos, A. Salvia, SDG1 - No Poverty: Making the Dream a Reality, Emerald Publishing, UK, 2018

K. Cichos, Sustainability Commitments, Institutional level, In: Encyclopedia of Sustainability in Higher Education, Leal Filho W et. all., Springer International Publishing, 2019

Efekty kształcenia i opis ECTS:

• Student zna pojęcia z zakresu zrównoważonego rozwoju

• Student zna podstawowe źródła prawa w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz posiada wiedzę w zakresie funkcjonowania głównych organizacji międzynarodowych

• Student potrafi omówić cele i praktykę działania w zakresie poszczególnych obszarów z zakresu SDG

• Student potrafi zidentyfikować problemy globalne, omówić je, jak również wskazać stosowane rozwiązania i metody działań.

• Student potrafi zastosować podstawowe koncepcje i kierunki w zakresie zrównoważonego rozwoju do aktualnych wydarzeń lokalnych i międzynarodowych

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie w oparciu o prace na zajęciach, prezentację

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichos
Prowadzący grup: Katarzyna Cichos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichos
Prowadzący grup: Katarzyna Cichos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Cichos
Prowadzący grup: Katarzyna Cichos
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)