Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Odpowiedzialność państwa i jednostki za naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MON-OPiJ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność państwa i jednostki za naruszenie międzynarodowego prawa humanitarnego
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM1_W01,SM1_W02, SM1_W03, SM1_U01, SM1_U02, SM1_U03, SM1_U04, SM1_U05, SM1_K01, SM1_K02, SM1_K03, SM1_K04

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: wprowadzenie do zagadnień związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym oraz odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

Wymagania wstępne: podstawy prawa międzynarodowego publicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienie, pojęcie, atrybuty podmiotowości w prawie międzynarodowym publicznym

2. Rodzaje podmiotów prawa międzynarodowego publicznego

3. Zakres podmiotowości jednostki w prawie międzynarodowym publicznym

4. Podstawy prawne odpowiedzialności państwa

5. Przesłanki odpowiedzialności państwa

6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność państwa

7. Historia indywidualnej odpowiedzialności za poważne naruszenia MPH

8. Podstawy prawne odpowiedzialności jednostki

9. Zasady odpowiedzialności jednostki

10. Ciężkie naruszenia MPH

11. Zbrodnia ludobójstwa

12. Zbrodnia agresji

13. Zbrodnie przeciwko ludzkości

14. Zbrodnie wojenne

15. Instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

- trybunały stałe

- trybunały ad hoc

- trybunały hybrydowe

- komisje prawdy i pojednania

16. Odpowiedzialność państwa i jednostki w orzecznictwie innych organów sprawiedliwości międzynarodowej

17. Instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej - analiza konkretnych przypadków organów sprawiedliwości tranzytywnej

Literatura:

Literatura Podstawowa:

R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

J.Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005

J.Barcik, T.Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

M.Matyasik, P.Domagała, Międzynarodowe Trybunały Karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

M.Balcerzak, Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studium prawnomiędzynarodowe, Toruń 2013;

A.Szpak, Międzynarodowe Prawo Humanitarne, Toruń 2014

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Opis EK:

SM1_W01 - student posiada wiedzę na temat faktów, teorii, metody rozstrzygania oraz uwarunkowań prawnych związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

SM1_W02 - student posiada wiedzę na temat faktów, zjawisk oraz dotyczące metod i teorii wyjaśniających specyfikę prawnomiędzynarodową odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

SM1_W03 - student posiada wiedzę na temat historycznych zależności związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

SM1_U01 - student posiada umiejętność prawidłowego interpretowania zjawisk politycznych, aktualnych zdarzeń i procesów zachodzących na arenie międzynarodowej w zakresie specyfiki odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

SM1_U02 - student posiada umiejętności formułowania i interpretowania problemów prawnych dotyczących naruszeń MPH oraz przypisywania odpowiedzialności za te naruszenia.

SM1_U03 - student posiada umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej i pozyskania danych służących ustaleniu odpowiedzialności jednostki oraz państwa za naruszenia MPH

SM1_U04 - student posiada umiejętność wykorzystania podstawowej wiedzy teoretycznej i pozyskania danych do analizowania procesów prawnych zmierzających do zbadania odpowiedzialności za naruszenia MPH

SM1_U05 - student potrafi właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki toczących się na świecie konfliktów i sporów oraz analizować związaną z nimi odpowiedzialność prawnomiędzynarodową państwa za naruszenia MPH

SM1_K01 - Student rozumie potrzebę zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach międzynarodowych w obszarze naruszeń MPH oraz związanej z nią odpowiedzialności państwa i jednostki.

SM1_K02 - student potrafi pracować zespołowo w zakresie pracy nad projektami dotyczącymi zagadnień odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

SM1_K03 - student potrafi odpowiednio określić priorytety związane z rozwiązywaniem zadań z zakresu odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH podczas realizacji zadania.

SM1_K04 - student prawidłowo rozpoznaje problemy związane ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych w kontekście odpowiedzialności za naruszenia na gruncie MPH.

..................................................................................

Godziny zajęć (wg planu studiów) z nauczycielem 30

Praca własna studenta 20

Przygotowanie do egzaminu: 10h

SUMA GODZIN 60

SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA PRZEDMIOTU 2 (60h)

Metody i kryteria oceniania:

SM1_W01

Na ocenę ndst: student nie posiada wiedzy na temat faktów, teorii, metody rozstrzygania oraz uwarunkowań prawnych związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

na ocenę dst:student posiada dostateczną wiedzę na temat faktów, teorii, metody rozstrzygania oraz uwarunkowań prawnych związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

na ocenę db:student posiada w stopniu dobrym wiedzę na temat faktów, teorii, metody rozstrzygania oraz uwarunkowań prawnych związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

na ocenę bdb:student posiadł w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat faktów, teorii, metody rozstrzygania oraz uwarunkowań prawnych związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

SM1_W02

Na ocenę ndst: student nie posiada wiedzy na temat faktów, zjawisk oraz metod i teorii wyjaśniających specyfikę prawnomiędzynarodową odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

Na ocenę dst: student posiada dostateczną wiedzę na temat faktów, zjawisk oraz metod i teorii wyjaśniających specyfikę prawnomiędzynarodową odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

Na ocenę db: student posiada w stopniu dobrym wiedzę na temat faktów, zjawisk oraz metod i teorii wyjaśniających specyfikę prawnomiędzynarodową odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

Na ocenę bdb: student posiada w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat faktów, zjawisk oraz metod i teorii wyjaśniających specyfikę prawnomiędzynarodową odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

SM1_W03

Na ocenę ndst: student nie posiada wiedzy na temat historycznych zależności związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

Na ocenę dst: student posiada dostateczną wiedzę na temat historycznych zależności związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

Na ocenę db: student posiada w stopniu dobrym wiedzę na temat historycznych zależności związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

Na ocenę bdb: student posiadł w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat historycznych zależności związanych z odpowiedzialnością jednostki i państwa za naruszenia MPH

SM1_U01

Na ocenę ndst: student nie potrafi prawidłowo interpretować zjawisk politycznych, aktualnych zdarzeń i procesów zachodzących na arenie międzynarodowej w zakresie specyfiki odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

Na ocenę dst: student potrafi w stopniu dostatecznym prawidłowo interpretować zjawiska polityczne, aktualne zdarzenia i procesy zachodzące na arenie międzynarodowej w zakresie specyfiki odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

Na ocenę db: student potrafi w stopniu dobrym interpretować zjawiska polityczne, aktualne zdarzenia i procesy zachodzące na arenie międzynarodowej w zakresie specyfiki odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

Na ocenę bdb: student potrafi bardzo dobrze interpretować zjawiska polityczne, aktualne zdarzenia i procesy zachodzące na arenie międzynarodowej w zakresie specyfiki odpowiedzialności jednostki i państwa za naruszenia MPH

SM1_U02

Na ocenę ndst: student nie posiada umiejętności formułowania i interpretowania problemów prawnych dotyczących naruszeń MPH oraz przypisywania odpowiedzialności za te naruszenia.

Na ocenę dst: student posiada w stopniu dostatecznym umiejętność formułowania i interpretowania problemów prawnych dotyczących naruszeń MPH oraz przypisywania odpowiedzialności za te naruszenia.

Na ocenę db: student posiada w stopniu dobrym umiejętność formułowania i interpretowania problemów prawnych dotyczących naruszeń MPH oraz przypisywania odpowiedzialności za te naruszenia.

Na ocenę bdb: student posiada bardzo dobrą umiejętność formułowania i interpretowania problemów prawnych dotyczących naruszeń MPH oraz przypisywania odpowiedzialności za te naruszenia.

SM1_U03

Na ocenę ndst: student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy teoretycznej i pozyskać danych służących ustaleniu odpowiedzialności jednostki oraz państwa za naruszenia MPH

Na ocenę dst: student potrafi w sposób dostateczny wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane służące ustaleniu odpowiedzialności jednostki oraz państwa za naruszenia MPH

Na ocenę db: student potrafi w stopniu dobrym wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane służące ustaleniu odpowiedzialności jednostki oraz państwa za naruszenia MPH

Na ocenę bdb: student potrafi bardzo dobrze wykorzystać podstawową wiedzą teoretyczną i pozyskać dane służące ustaleniu odpowiedzialności jednostki oraz państwa za naruszenia MPH

SM1_U04

Na ocenę ndst: student nie potrafi wykorzystać podstawowej wiedzy teoretycznej i pozyskać danych do analizowania procesów prawnych zmierzających do zbadania odpowiedzialności za naruszenia MPH

Na ocenę dst: student potrafi w sposób dostateczny wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania procesów prawnych zmierzających do zbadania odpowiedzialności za naruszenia MPH

Na ocenę db: student potrafi w stopniu dobrym wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania procesów prawnych zmierzających do zbadania odpowiedzialności za naruszenia MPH

Na ocenę bdb: student potrafi bardzo dobrze wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskać dane do analizowania procesów prawnych zmierzających do zbadania odpowiedzialności za naruszenia MPH

SM1_U05

Na ocenę ndst: student nie potrafi właściwie analizować przyczyn, przebiegu i skutków toczących się na świecie konfliktów i sporów ani analizować związanej z nimi odpowiedzialności prawnomiędzynarodowej państwa za naruszenia MPH

Na ocenę dst: student potrafi w sposób dostateczny analizować przyczyny, przebieg i skutki toczących się na świecie konfliktów i sporów i analizować związaną z nimi odpowiedzialność prawnomiędzynarodową państwa za naruszenia MPH

Na ocenę db: student potrafi w sposób dobry właściwie analizować przyczyny, przebieg i skutki toczących się na świecie konfliktów i sporów i analizować związaną z nimi odpowiedzialność prawnomiędzynarodową państwa za naruszenia MPH

Na ocenę bdb: student potrafi bardzo dobrze analizować przyczyny, przebieg i skutki toczących się na świecie konfliktów i sporów i analizować związaną z nimi odpowiedzialność prawnomiędzynarodowa państwa za naruszenia MPH

SM1_K01

Na ocenę ndst: student nie rozumie potrzeby zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach międzynarodowych w obszarze naruszeń MPH oraz związanej z nią odpowiedzialności państwa i jednostki.

Na ocenę dst: student rozumie w stopniu dostatecznym potrzebę zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach międzynarodowych w obszarze naruszeń MPH oraz związanej z nią odpowiedzialności państwa i jednostki.

Na ocenę db: student rozumie w stopniu dobrym potrzebę zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach międzynarodowych w obszarze naruszeń MPH oraz związanej z nią odpowiedzialności państwa i jednostki.

Na ocenę bdb: student rozumie bardzo dobrze potrzebę zdobywania i aktualizacji wiedzy o stosunkach międzynarodowych w obszarze naruszeń MPH oraz związanej z nią odpowiedzialności państwa i jednostki.

SM1_K02

Na ocenę ndst: student nie potrafi pracować zespołowo w zakresie pracy nad projektami dotyczącymi zagadnień odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

Na ocenę dst: student potrafi w stopniu dostatecznym pracować zespołowo w zakresie projektów dotyczących zagadnień odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

Na ocenę db: student potrafi w stopniu dobrym pracować zespołowo w zakresie projektów dotyczących zagadnień odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

Na ocenę bdb: student potrafi bardzo dobrze pracować zespołowo w zakresie projektów dotyczących zagadnień odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

SM1_K03

Na ocenę ndst: student nie potrafi odpowiednio określić priorytetów dotyczących rozwiązywania zadań z zakresu odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

Na ocenę dst: student potrafi w stopniu dostatecznym określić priorytety dotyczące rozwiązywania zadań z zakresu odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

Na ocenę db: student potrafi w stopniu dobrym określić priorytety dotyczące rozwiązywania zadań z zakresu odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

Na ocenę bdb: student potrafi w stopniu bardzo dobrym określić priorytety dotyczące rozwiązywania zadań z zakresu odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

SM1_K04

Na ocenę ndst: student nie potrafi prawidłowo rozpoznać problemów związanych ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych w kontekście odpowiedzialności za naruszenia na gruncie MPH.

Na ocenę dst: student potrafi w stopniu dostatecznym rozpoznać problemy związane ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych w kontekście odpowiedzialności za naruszenia na gruncie MPH.

Na ocenę db: student potrafi w stopniu dobrym rozpoznać problemy związane ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych w kontekście odpowiedzialności za naruszenia na gruncie MPH.

Na ocenę bdb: student potrafi w stopniu bardzo dobrym rozpoznać problemy związane ze zjawiskami zachodzącymi w stosunkach międzynarodowych w kontekście odpowiedzialności za naruszenia na gruncie MPH.

Zaliczenie w formie pracy pisemnej przedstawionej (wygłoszonej) lub też w formie referatu

na ocenę niedostateczną (2,0):

brak przedłożenia pracy (lub referatu); praca nie spełniająca wymogów merytorycznych, bez dbałości o styl i wykorzystanie właściwych źródeł i materiałów

na ocenę dostateczną (3,0)

student przedstawił pracę (referat) o niskiej wartości merytorycznej pod względem problematyki związanej z odpowiedzialnością państwa i jednostki za naruszenia MPH, za to jest ona poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i materiałów

na ocenę dobrą (4,0))

praca posiada walory merytoryczne dotyczące analizy podstaw prawnych i konsekwencji danego problemu związanego z odpowiedzialnością państwa i jednostki za naruszenia MPH oraz jego konsekwencji prawnych w prawie międzynarodowym

Prawidłowy dobór literatury i problematyki związanej z odpowiedzialnością państwa i jednostki za naruszenia MPH; poprawna pod względem wykorzystanie właściwych źródeł i aktów prawnych.

na ocenę bardzo dobry (5,0)

Praca wartościowa merytorycznie i dobrze przemyślana. Bardzo dobra analiza prawnych i konsekwencji danego problemu związanego z odpowiedzialnością państwa i jednostki za naruszenia MPH oraz jego konsekwencji prawnych w prawie międzynarodowym.

Prawidłowy dobór literatury i problematyki związanej z odpowiedzialnością państwa i jednostki za naruszenia MPH; poprawna pod względem wykorzystania właściwych źródeł i aktów prawnych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Poziom przedmiotu: średnio-zaawansowany.

Cele przedmiotu: wprowadzenie do zagadnień związanych z międzynarodowym prawem humanitarnym oraz odpowiedzialności państwa i jednostki za naruszenia MPH.

Wymagania wstępne: podstawy prawa międzynarodowego publicznego.

Pełny opis:

Treści merytoryczne:

1. Zagadnienie, pojęcie, atrybuty podmiotowości w prawie międzynarodowym publicznym

2. Rodzaje podmiotów prawa międzynarodowego publicznego

3. Zakres podmiotowości jednostki w prawie międzynarodowym publicznym

4. Podstawy prawne odpowiedzialności państwa

5. Przesłanki odpowiedzialności państwa

6. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność państwa

7. Historia indywidualnej odpowiedzialności za poważne naruszenia MPH

8. Podstawy prawne odpowiedzialności jednostki

9. Zasady odpowiedzialności jednostki

10. Ciężkie naruszenia MPH

11. Zbrodnia ludobójstwa

12. Zbrodnia agresji

13. Zbrodnie przeciwko ludzkości

14. Zbrodnie wojenne

15. Instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

- trybunały stałe

- trybunały ad hoc

- trybunały hybrydowe

- komisje prawdy i pojednania

16. Odpowiedzialność państwa i jednostki w orzecznictwie innych organów sprawiedliwości międzynarodowej

17. Instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej - analiza konkretnych przypadków organów sprawiedliwości tranzytywnej

Literatura:

Literatura Podstawowa:

R.Bierzanek, J. Symonides, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007;

J.Białocerkiewicz, Prawo międzynarodowe publiczne. Zarys wykładu, Olsztyn 2005

J.Barcik, T.Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 2007

Literatura uzupełniająca:

M.Matyasik, P.Domagała, Międzynarodowe Trybunały Karne oraz inne instrumenty sprawiedliwości tranzytywnej

M.Balcerzak, Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Studium prawnomiędzynarodowe, Toruń 2013;

A.Szpak, Międzynarodowe Prawo Humanitarne, Toruń 2014

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Czepek
Prowadzący grup: Jakub Czepek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)