Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pozasądowe mechanizmy ochrony praw człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MON-PMOPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pozasądowe mechanizmy ochrony praw człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_U04; SPM1_U05; SPM1_K03; SPM1_K04.

Wymagania wstępne:

znajomośc międzynarodowej ochrony praw człowieka na poziomie studiów I stopnia; znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Skrócony opis:

Przedmiot skoncentrowany jest na pozycji, zadaniach i formach pozasądowej ochrony praw człowieka i podstawowych wolności na poziomie międzynarodowym..

Powyższe zadanie zostanie zrealizowane poprzez jego ukazanie w tych mechanizmów na forum trzech organizacjach międzynarodowych: Organizacji Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej.

Pełny opis:

W pierwszej kolejności wyjaśniona zostanie na wykładzie kwestia wielości systemów międzynarodowej ochrony praw człowieka. Następnie omówione zostaną formy i podstawy prawne działania wybranych mechanizmów pozasądowej ochrony praw człowieka na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych, ze szczególnym uwzględnieniem Rady Społecznej i Gospodarczej; Rady Praw Człowieka, agencsji wyspecjalizowanych i komitetów traktatowych; w zakresie zaś systemu Rady Europy wskazana zostaną typy mechanizmów pozasądowej ochrony praw człowieka i ich powiązanie z mechanizmem Europejskiej Konwencji Praw Człowieka; odnośnie zaś do systemu UE omówiony zostanie proces rozwoju pozasądowych mechanizmów ochrony praw człowieka, wraz z programami wsparcia finansowego (projekty) tych mechanizmów.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

- Student wybiera sposób komunikowania się ze społeczeństwem przy użyciu specjalistycznej terminologii prawniczej z zakresu prawa międzynarodowego, w tym różnych pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

- Student organizuje debatę – przedstawia i ocenia prawne

opinie i stanowiska na temat pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

- Student planuje i organizuje pracę nad zagadnieniami prawnymi prawa międzynarodowego ‐ indywidualną oraz w zespole ‐ oraz współdziała

z innymi osobami w ramach prac zespołowych (także o charakterze interdyscyplinarnym).

- Student wykazuje kreatywność w zakresie zdobywania wiedzy i własnego uczenia się zagadnień prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi w zakresie pozasądowych mechanzmów międzynarodowej ochrony praw człowieka.

- Student podejmuje się zobowiązań zorientowanych na aktywację środowiska akademickiego w zakresie pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

SPM1_U04;

- ocena bardzo dobra: student samodzielnie wybiera najlepsze sposoby komunikacji się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej dotyczącej prawa międzynarodowego, w tym poszczególnych pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

- ocena dobra: student wybiera właściwe sposoby komunikacji się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej dotyczącej prawa międzynarodowego, w tym poszczególnych pozasądowych mechanizmówmiędzynarodowej ochrony praw człowieka;

- na ocenę dostateczną: student poprawnie wybiera sposoby komunikacji się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii prawniczej dotyczącej prawa międzynarodowego, w tym poszczególnych pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

SPM1_U05;

- na ocenę bardzo dobrą: student samodzielnie organizuje debatę – przedstawia i dokonuje trafnej oceny wszystkich opinii i stanowisk prawnych dot. pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

- na ocenę dobrą: student organizuje debatę – przedstawia i ocenia trafnie większość opinii i stanowisk prawnych dot. pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

na ocenę dostateczną: student organizuje z pomocą wykłądowcy debatę – przedstawia i dokonuje poprawnej oceny niektórych opinii i stanowisk prawnych dot. pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

SPM1_K03

na ocenę bardzo dobrą: student wykazuje szeroką kreatywność w zakresie zdobywania wiedzy i własnego uczenia się wszystkich zagadnień prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi w zakresie pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

- na ocenę dobrą: student wykazuje pewną kreatywność w zakresie zdobywania wiedzy i własnego uczenia się większoąci zagadnień prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi w zakresie pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

- na ocenę dostateczną: : student wykazuje ograniczoną kreatywność w zakresie zdobywania wiedzy i własnego uczenia się wybranych zagadnień prawnych związanych ze stosunkami międzynarodowymi w zakresie zakresie pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

SPM1_K04

- na ocenę bardzo dobrą: student samodzielnie podejmuje się wielu zobowiązań zorientowanych na aktywację środowiska akademickiego w zakresie zakresie pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

- na ocenę dobrą: student podejmuje się zobowiązań zorientowanych na aktywację środowiska akademickiego w zakresie pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

- na ocenę dostateczną: student samodzielnie podejmuje się niektórych zobowiązań zorientowanych na aktywację środowiska akademickiego w zakresie pozasądowych mechanizmów międzynarodowej ochrony praw człowieka;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

3 ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Samodzielna analiza literatury i materiałów uzupęłniających: 20 godz.

Samodzielne przygotowanie prezentacji: 5 godz

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)