Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Unia gospodarcza i walutowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MON-UGiW
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Unia gospodarcza i walutowa
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_U04; SPM1_U05; SPM1_K03; SPM1_K04

Wymagania wstępne:

brak

Skrócony opis:

Student zapozna się z zagadnieniami związanymi z unią gospodarczo-walutową

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności i kompetencji rozumienia i przedstawienia zagadnień związanych z unią gospodarczo-walutową UE.

Zagadnieniami omawianymi w trakcie zajęć są:

1) Unia Europejska i jej kompetencje;

2) Geneza unii gospodarczej i walutowej;

3) Zasady polityki gospodarczej i pieniężnej;

4) Koordynacja polityk gospodarczych; pomoc finansowa Unii; zakaz udzielania pożyczek na pokrycie deficytu; wyłączenie odpowiedzialność UE;

5) Cel ESBC, Zadania ESBC, Zadania EBC, Emisja banknotów euro;

6) Struktura ESBC;

7) Niezależność banku centralnego;

8) unia bankowa;

9) Nadzór nad rynkiem bankowym i kapitałowy;

10) Państwa objete derogacją; opt-out; proces przyjmowania euro;

11) Konstytucyjne uwarunkowania przyjęcia euro.

Literatura:

Literatura podstawowa:

TUE, TFUE, Statut ESBC i EBC

konstytucje: Polski, Niemiec, Francji, Austrii, Irlandii.

literatura uzupełniajaca:

J. Bracz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo UE, najnowisze wydanie dostępne w bibliotece UKSW

A. Far-Nowak, Unia gospodarcza i walutowa w Europie, najnowsze wydanie dostępne w biblitece UKSW

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student rozumie (efektu umiejętności) :

EU 1: podstawowe pojęcia z zakresu ugiw Unii Europejskiej oraz odrębności ugiw od pozostałych polityk unijnych

EU 2: rolę państw oraz jego banku centralnego w kształtowaniu ugiw Unii Europejskiej oraz system instytucjonalny ugiw

EU 3 chronologię poszczególne etapów powstawania ugiw Unii Europejskiej

EU 4 cele oraz zadania ugiw Unii Europejskiej

EU 5 problemy konstytucyjnoprawne związane z uczestnictwem państw członkowskich we ugiw

Student potrafi omówić i przedstawić (efektu kompetencji)

EK 1: podstawowe pojęcia z zakresu ugiw Unii Europejskiej oraz odrębności ugiw od pozostałych polityk unijnych

EK 2: rolę państw oraz jego banku centralnego w kształtowaniu ugiw Unii Europejskiej oraz system instytucjonalny ugiw

EK 3 chronologię poszczególne etapów powstawania ugiw Unii Europejskiej

EK 4 cele oraz zadania ugiw Unii Europejskiej

EK 5 problemy konstytucyjnoprawne związane z uczestnictwem państw członkowskich we ugiw

Nakład pracy w ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

lektura aktów prawnych: 15 h

lektura zadanego orzecznictwa: 5 h

przygotowanie do egzaminu: 10 h

Suma godzin: 60

Liczba ECTS 60/30= 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metodą dydaktyczną jest wykład problemowy połączony z bezpośrednia aktywnością studentów, skierowana na rozwiązanie problemów teoretycznych lub praktycznych ugiw UE.

Na ocenę ndst: nie posiada umiejętności i kompetencji wskazanych w EU 1-5, EK 1-5;

Na ocenę dost: posiada umiejętności i kompetencje wskazane w EU 1-5, EK 1-5; w stopniu podstawowym

Na ocenę db: posiada wiedzę, umiejętności i kompetencjiwskazane w EU 1-5, , EK 1-5;

Na ocenę bdb: posiada umiejętności i kompetencjiwskazane w EU 1-5, EK 1 -5; w pełnym zakresie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy w ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

lektura aktów prawnych: 15 h

lektura zadanego orzecznictwa: 5 h

przygotowanie do egzaminu: 10 h

Suma godzin: 60

Liczba ECTS 60/30= 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zapozna się z zagadnieniami związanymi z unią gospodarczo-walutową

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności i kompetencji rozumienia i przedstawienia zagadnień związanych z unią gospodarczo-walutową UE. W pozostały zakresie jak wyżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Szymon Pawłowski
Prowadzący grup: Szymon Pawłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Nakład pracy w ECTS:

udział w wykładzie: 30 h

lektura aktów prawnych: 15 h

lektura zadanego orzecznictwa: 5 h

przygotowanie do egzaminu: 10 h

Suma godzin: 60

Liczba ECTS 60/30= 2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Student zapozna się z zagadnieniami związanymi z unią gospodarczo-walutową

Pełny opis:

Celem przedmiotu jest nabycie przez studenta umiejętności i kompetencji rozumienia i przedstawienia zagadnień związanych z unią gospodarczo-walutową UE. W pozostały zakresie jak wyżej.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)