Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona prawa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MOPC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona prawa człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_W01;

SPM1_W02;

SPM1_W03;

SPM1_W07;

Wymagania wstępne:

znajomośc języka angielskiego; znajomość historii organizacji międzynarodowych na poziomie szkoły średniej; znajomość instrumentów i zasad działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na poziomie szkoły średniej.

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z problematyką międzynarodowej ochrony praw człowieka z perspektywy stosunków międzynarodowych. W konsekwencji przedmiot skupia się na prezentacji studentom podstawowych dla międzynarodowej ochrony praw człowieka instrumentów normatywnych (traktatów praw człowieka) oraz na ukazaniu praktycznych działań społeczności międzynarodowej podejmowanych w odpowiedzi na współczesne zagrożenia dla praw człowieka.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i identyfikuje sposoby interpretacji instrumentów prawa międzynarodowego praw człowieka;

Student nazywa i wyjaśnia ogólne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych

Student zna prawne uwarunkowania działalności organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Student wyjaśnia zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka.

Metody i kryteria oceniania:

SPM1_W01:

- na ocenę bardzo dobrą – student zna i samodzielnie identyfikuje wszystkie sposoby interpretacji instrumentów prawa międzynarodowego praw człowieka

- na ocenę dobrą – student identyfikuje większośc sposobów interpretacji instrumentów prawa międzynarodowego praw człowieka

Na ocenę dostateczną – student definiuje niektóre sposoby interpretacji instrumentów prawa międzynarodowego praw człowieka.

SPM1_W02:

- na ocenę bardzo dobrą - student wymienia i charakteryzuje ogólne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych;

- na ocenę dobrą - student wymienia i charakteryzuje ogólne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych;

- na ocenę dostateczną - student wymienia i charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych;

SPM1_W03:

- na ocenę bardzo dobrą – student objaśnia wszystkie prawne uwarunkowania działalności organizacji międzynarodowych i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich;

- na ocenę dobrą – student objaśnia niektóe prawne uwarunkowania działalności organizacji międzynarodowych i podaje przykłady ilustrujące je;

- na ocenę dostateczną – student objaśnia podstawowe prawne uwarunkowania działalności organizacji międzynarodowych i podaje kilka przykładów ilustrujących je.

SPM1_W07:

- na ocenę bardzo dobrą – student samodzielnie wyjaśnia wszystkie

ogólne i szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka.

- na ocenę dobrą – student wyjaśnia większość ogólnych i szczegółowych (wybranych) zagadnień z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka;

- na ocenę dostateczną - student niektóre ogólne i szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu: 20 godz.

SUMA GODZIN: 50=2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu: 20 godz.

SUMA GODZIN: 50=2 ECTS


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)