Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona prawa człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-MOPC-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona prawa człowieka
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_U01; SPM1_U02; SPM1_K01; SPM1_K02

Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z zakresu prawa międzynarodowego, działania organizacji międzynarodowych, międzynarodowych stosunków politycznych

Skrócony opis:

Program ćwiczeń obejmuje problematykę międzynarodowej ochrony praw człowieka, poświęcając szczególną uwagę aktualnym wyzwaniom dotyczącym praw człowieka w systemie uniwersalnym i działaniach podejmowanych przez ONZ w praktyce.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SPM1_U01; SPM1_U02; SPM1_K01; SPM1_K02

SPM1_U01. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę prawniczą, by w sposób innowacyjny wykonywać zadania, formułować i rozwiązywać nietypowe problemy prawne związane z międzynarodową ochroną praw człowieka. W tym celu potrafi właściwie dobrać argumentację prawniczą, sięga do właściwych aktów normatywnych, w tym wykorzystuje zaawansowane techniki informacyjno‐komunikacyjne. Potrafi formułować i badać proste hipotezy dotyczące międzynarodowej ochrony praw człowieka.

SPM1_U02. Student wykorzystuje zdobytą wiedzę z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka dla wykonywania zadań typowych dla pracy dyplomaty, konsula, urzędnika służby zagranicznej, pracownika organizacji międzynarodowej, pracownika korporacji transnarodowej

SPM1_K01. Student jest gotowy do kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w prawniczym środowisku pracy i poza nim; w zakresie międzynarodowej ochrony praw człowieka do samodzielnego podejmowania decyzji, krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje, i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki tych działań.

SPM1_K02. Student potrafi dokonać krytycznej oceny posiadanej wiedzy prawniczej z zakresu międzynarodowej ochrony praw człowieka, jak i odbieranych treści w zakresie tej problematyki. Student potrafi uznać znaczenie wiedzy w rozwiązywaniu prawniczych problemów poznawczych i praktycznych w obszarze międzynarodowej ochrony praw człowieka oraz zasięgania opinii ekspertów prawnych w przypadku trudności z samodzielnym rozwiązaniem problemu prawnego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Katarzyna Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Katarzyna Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

4 ECTS


Opis ECTS:

Udział w ćwiczeniach: 30 h

Przygotowanie do ćwiczeń, w tym lektura zadanej literatury i orzecznictwa: 20h

Samodzielna analiza aktów prawnych i materiałów źródłowych: 10 h

Przygotowanie do kolokwiów: 20 h

Przygotowanie prezentacji: 20 h

Razem: 100 h


Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Katarzyna Gałka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)