Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo dyplomatyczne i konsularne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-PDK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo dyplomatyczne i konsularne
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Strona przedmiotu: http://www.mariuszmuszynski.pl
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza

SM1_W02

SM1_W03

SM1_W04

SM1_W05

Wymagania wstępne:

podstawowa znajomość prawa międzynarodowego

Skrócony opis:

Wiedza na temat nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych oraz o statusie misji, urzędów konsularnych, dyplomatów i konsulów oraz członków personelu.

Pełny opis:

1. Historia prawa dyplomatycznego i konsularnego

2. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych

3. Funkcje misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego

4. Status prawny misji i urzędu konsularnego

5. Misje na rzecz państw trzecich

6. Szef misji dyplomatycznej i kierownik urzędu konsularnego

7. Status prawny dyplomatów i konsulów (przywileje i immunitety)

8. Status poczty dyplomatycznej i konsularnej i kuriera

9. ustanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych

Literatura:

M. Muszyński, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001

M. Muszyński, Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z komentarzem, Bielsko-Biała 2002.

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne. Możliwie najnowsze wydanie.

Literatura pomocnicza (uzupełniająca):

• Sutor J.: Leksykon dyplomatyczny. Warszawa 2005

• Historia dyplomacji polskiej X-XX w. ,Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002

• Grabowska G.: Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z organizacjami międzynarodowymi. Katowice 1980

• Libera K.: Zasady międzynarodowego prawa konsularnego. Warszawa 1960

• Przyborowska-Klimczak A. [red.]: Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów. Lublin 2005

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK 1. Student zna i rozumie charakter i znaczenie prawa dyplomatycznego oraz jego relację do prawa międzynarodowego; zna definicje pojęć z zakresu prawa dyplomatycznego (punktem odniesienia są kierunkowe efekty uczenia o symbolach SM1_W02; AD1_W03).

EK2: student zna i rozumie źródła i charakter prawa dyplomatycznego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu SM1_W02).

EK3: student ma wiedzę o instytucjach prawa dyplomatycznego; zna strukturę i sposób powstawania misji i urzędów konsularnych, funkcje i zasady ich działania (punktem odniesienia są kierunkowe efekt uczenia o symbolach SM1_W03, SM1_W04).

EK4: student ma wiedzę o statusie dyplomatów i urzędników konsularnych SM1_W03).

EK5: student zna i rozumie metody i mechanizmy działania prawa dyplomatycznego (punktem odniesienia jest kierunkowy efekt uczenia o symbolu SM1_W02).

Metody i kryteria oceniania:

Udział w wykładzie: 30 h

Studia nad materiałem bieżącym: 30 h

Przygotowanie do egzaminu: 30 h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński, Kamil Strzępek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 h - 1pkt

Studia nad materiałem bieżącym: 30 h - 1 pkt

Przygotowanie do egzaminu: 30 h - 1 pkt

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Wiedza na temat nawiązywania i utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych oraz o statusie misji, urzędów konsularnych, dyplomatów i konsulów oraz członków personelu.

Pełny opis:

1. Historia prawa dyplomatycznego

2. Nawiązanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych

3. Funkcje misji dyplomatycznej i urzędu konsularnego

4. Status prawny misji i urzędu konsularnego

5. Misje na rzecz państw trzecich

6. Szef misji dyplomatycznej i kierownik urzędu konsularnego

7. Status prawny dyplomatów i konsulów (przywileje i immunitety)

8. Status poczty dyplomatycznej i konsularnej i kuriera

9. ustanie stosunków dyplomatycznych i konsularnych

Literatura:

M. Muszyński, Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych z komentarzem, Bielsko-Biała 2001

M. Muszyński, Konwencja wiedeńska o stosunkach konsularnych z komentarzem, Bielsko-Biała 2002.

J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne. Możliwie najnowsze wydanie.

Literatura pomocnicza (uzupełniająca):

• Sutor J.: Leksykon dyplomatyczny. Warszawa 2005

• Historia dyplomacji polskiej X-XX w. ,Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2002

• Grabowska G.: Prawo dyplomatyczne w stosunkach państw z organizacjami międzynarodowymi. Katowice 1980

• Libera K.: Zasady międzynarodowego prawa konsularnego. Warszawa 1960

• Przyborowska-Klimczak A. [red.]: Prawo dyplomatyczne i konsularne. Wybór dokumentów. Lublin 2005

Wymagania wstępne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Muszyński
Prowadzący grup: Mariusz Muszyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)