Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy instytucjonalne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-PIUE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy instytucjonalne UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką porządku prawnego UE, przedstawienie instytucji UE, źródeł prawa UE, zasad stosowania prawa UE przez krajowe organy administracyjne i sądowe oraz unijnego systemu ochrony prawnej

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, omawiane akty prawne UE oraz orzecznictwo TSUE.

2. Nowy podręcznik prawa Unii Europejskiej, A. Zawidzka-Łojek i A. Łazowski (red.) Warszawa 2022

3. M. M. Kenig-Witkowska (red.), Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, wyd. 8, Warszawa 2019.

Literatura uzupełniająca:

1. J. Barcz , M. Górka , A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, wyd. 6, Warszawa 2020.

2. J. Barcik, R. Grzeszczak, Prawo Unii Europejskiej, C.H.Beck, Warszawa 2022.

3. K. Popowicz, Historia integracji europejskiej, SGH, Warszawa 2006.

4. R. Schuman, Dla Europy, Znak, Kraków 2009.

5. T.G.Grosse, Europa na rozdrożu, Instyut Spraw Publicznych, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1: przedstawia procesy integracyjne w Europie prowadzące do powstania Wspólnot i wreszcie Unii Europejskiej, wyjaśnia problematykę akcesji Polski do Unii Europejskiej

EK2: charakteryzuje Unię Europejską jako organizację międzynarodową, identyfikuje podstawowe orzecznictwo TS pozwalające uznanie, że Wspólnoty utworzyły autonomiczny porządek prawny.

EK3: wskazuje podstawy prawne funkcjonowania Unii Europejskiej oraz charakteryzuje akty prawne przez nią wydawane, w tym identyfikuje orzecznictwo TS pozwalające na scharakteryzowanie działania poszczególnych aktów prawa.

EK4: przedstawia zasady rządzące stosowaniem prawa UE, w tym identyfikuje podstawowe orzecznictwo TS w tym zakresie.

EK5: charakteryzuje procedury wykładni i kontroli prawa europejskiego.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: podstawą dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Egzamin odbywa się po zakończeniu wykładów, w formie testowo-opisowej, bądź kazusowej (w części testowej egzamin będzie zawierał do 30 pytań wielokrotnego wyboru, a w części opisowo-kazusowej dwa pytania otwarte lub dwa kazusy). Z całości zostanie wystawiona jedna łączna ocena.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kołatek
Prowadzący grup: Radosław Kołatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kołatek
Prowadzący grup: Radosław Kołatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jaśkowski
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS


Udział w wykładzie: 30 h

Praca własna z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi: 15 h

Przygotowanie do egzaminu: 5 h


Suma godzin: 50 h


ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze specyfiką porządku prawnego UE, przedstawienie instytucji UE, źródeł prawa UE, zasad stosowania prawa UE przez krajowe organy administracyjne i sądowe oraz unijnego systemu ochrony prawnej

Pełny opis:

Wykład 1: zarys problematyki integracji międzynarodowej; historia procesów integracyjnych w Europie;

Wykład 2-3: podmiotowość prawnomiędzynarodowa UE;

Wykład 4: zakres obowiązywania prawa UE; państwa członkowskie a UE

Wykład 5-6: państwa członkowskie a UE (zasada lojalnej współpracy;transfer kompetencji państw jako podstawa prawa UE, zasada pierwszeństwa prawa UE, zasada skutku bezpośredniego, obowiązek zapewnienia efektywności prawu UE w prawie krajowym, odpowiedzialność państwa za naruszenie prawa UE);

Wykład 7: aksjologia prawa UE;

Wykład 8-9: źródła prawa UE (prawo pierwotne, zasady ogólne prawa UE, prawo pochodne, umowy międzynarodowe);

Wykład 10-11: tworzenie prawa UE (tworzenie prawa pierwotnego, zawieranie umów międzynarodowych z podmiotami trzecimi, stanowienie prawa pochodnego);

Wykład 12: metody integracji (unifikacja, harmonizacja, koordynacja); implementacja prawa UE do krajowego porządku prawnego;

Wykład 13-14: sądowa i pozasądowa kontrola przestrzegania prawa UE; skarga na naruszenie prawa UE, skarga o stwierdzenie nieważności, skarga na zaniechanie działania prawotwórczego, skarga z art. 269 TfUE, skarga odszkodowawcza;

Wykład 15: jednostka w UE (obywatelstwo UE, ochrona praw podstawowych); finansowanie UE;

Literatura:

1. literatura podstawowa:

- J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2020;

- M. M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019;

2. literatura uzupełniająca:

C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, T. 1, Warszawa 2000

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o UE

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)