Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy instytucjonalne UE

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-PIUE-ćw
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy instytucjonalne UE
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kołatek
Prowadzący grup: Radosław Kołatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Kołatek
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski, Radosław Kołatek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jaśkowski
Prowadzący grup: Marek Jaśkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS


Udział w ćwiczeniach: 30 h

Praca własna z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi: 40 h

Przygotowanie do kolokwium: 30 h


Suma godzi: 100 h


ECTS: 100h/25 = 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest przedstawienie instytucji UE oraz omówienie podstawowych zasad funkcjonowania UE

Pełny opis:

1. system instytucjonalny UE w ogólności: pojęcie ram instytucjonalnych UE, rodzaje organów, zasady rządzące między organami UE i miedzy organami UE a państwami członkowskimi;

2. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Radę Europejską;

3. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Radę;

4. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Komisję Europejską;

5. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Parlament Europejski,

6. Trybunał Sprawiedliwości UE;

7. charakter, organizacja, struktura wewnętrzna, tryb podejmowania decyzji i akty prawne przyjmowane przez Trybunał Obrachunkowy

8. instytucje finansowe UE: Europejski Bank Centralny i Europejski Bank Inwestycyjny;

9. organy pomocnicze UE (Komitet Gospodarczy i Społeczny, Komitet Regionów), agendy UE; organy krajowe jako organy o podwójnym charakterze;

10.współpraca sądów krajowych z TSUE w ramach procedury prejudycjalnej;

11. zasada skutku bezpośredniego

12. zasada pierwszeństwa prawa UE nad prawem krajowym;

13. zasada skutku pośredniego;

14. zasada odpowiedzialności odszkodowawczej państwa członkowskiego za naruszenie prawa UE;

15. kolokwium;

Literatura:

1. literatura podstawowa:

M. M. Kenig-Witkowska (red.) Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019;

2. literatura uzupełniająca:

- M. Górka, System instytucjonalny Unii Europejskiej, tom III, Wydanie 2, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa 2010

- C. Mik, Europejskie prawo wspólnotowe. Zagadnienia teorii i praktyki, T. 1, Warszawa 2000

Traktat o funkcjonowaniu UE

Traktat o UE

wybrane akty prawa wtórnego

wybrane orzeczenia TS

wybrane orzeczenia polskiego TK

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)