Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System polityczny i prawny USA

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-SPPUSA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System polityczny i prawny USA
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symboleSM1_W01,SM1_W02, SM1_W03, SM1_U01,

SM1_U02, SM1_U03, SM1_U04, SM1_U05,

SM1_K01, SM1_K02, SM1_K03, SM1_K04

Wymagania wstępne:

Brak

Skrócony opis:

W cyklu wykładów studenci uzyskają podstawowa wiedzę o systemie politycznym oraz prawnym Stanów Zjednoczonych

Pełny opis:

W trakcie wykładu studenci otrzymują wiedzę na temat funkcjonowania trzech gałęzi władzy państwowej (Prezydent; Kongres; Sąd Najwyższy), ich wzajemnych relacji (reguła kontroli i równowagi), a także szczegółów najważniejszych procesów politycznych (uchwalanie prawa, wybór prezydenta), zakresu kompetencji oraz postępowania w wypadkach nadużycia władzy (impeachment). Student otrzymuje tez wiedze w zakresie procedury sądowej oraz wyroków sądów dotyczących wybranych zagadnień społecznych.

Student otrzymuje tez wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu partyjnego w USA.

Na przedmiot składają sie nastepujace wykłady:

Geneza ustroju ameryk.

Demokracja bezpośrednia

Konstytucja

Zasady ustrojowe/Federalizm

Karta Praw

Prezydent

Kongres

Sądownictwo/Sąd Najwyższy

Proces sądowy

Partie

Wybory

Władze stanowe/lokalne

Prawa obywatelskie/mniejszości

Lobbying

Literatura:

Z. Lewicki (red) Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo. Aspra JR 2017.

Wojciech Sokolewicz, red. Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych

Wojciech Sokolewicz, red., Instytucje i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych

Ameryki

Literatura uzupełniajaca:

Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki

Lesław Kanski, Kompetencje Kongresu w zakresie polityki zagranicznej

Paweł Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Ryszard Małajny, Pozycja ustrojowa Kongresu USA, vol. I-III

Kazimierz Nowak, System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych

Andrzej Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych

Violetta Siedliska, Sadownictwo amerykanskie w Konstytucji

Łukasz Wordliczek, Kształtowanie sie uprawnien prezydenta USA

Efekty kształcenia i opis ECTS:

absolwent zna i rozumie:

- w zaawansowanym stopniu ‐ fakty, teorie, metody oraz złożone zależności

między nimi różnorodne, złożone uwarunkowania politologicznych aspektów

stosunków międzynarodowych.

- w zaawansowanym stopniu – wybrane fakty, obiekty i zjawiska oraz dotyczące

ich metody i teorie wyjaśniające złożone zależności między nimi, stanowiące

podstawową wiedzę ogólną z zakresu politologicznych aspektów stosunków

międzynarodowych tworzących podstawy teoretyczne oraz wybrane

zagadnienia z zakresu wiedzy szczegółowej, a także właściwe dla programu

o profilu praktycznego zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności

zawodowej jako pracownika służby publicznej, korporacji międzynarodowych

albo przedsiębiorcę, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej, a także

posła lub senatora; zastosowania praktyczne tej wiedzy w działalności

zawodowej związanej z kierunkiem stosunki międzynarodowe.

- fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji związanej z politologicznymi

aspektami stosunków międzynarodowych oraz uwarunkowania różnych

rodzajów działalności zawodowej związanej z politologicznymi aspektami

stosunków międzynarodowych, w tym podstawowe pojęcia i zasady z zakresu

ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; podstawowe zasady

tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

absolwent potrafi:

- innowacyjnie wykonywać zadania politologiczne oraz rozwiązywać złożone

i nietypowe problemy politologiczne związane ze stosunkami

międzynarodowymi w zmiennych i nie w pełni przewidywalnych warunkach

samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie komunikować się

z otoczeniem, uzasadniać swoje stanowisko.

- komunikować się z otoczeniem z użyciem specjalistycznej terminologii

politologicznej z obszaru stosunków międzynarodowych brać udział w debacie – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich

posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu

Kształcenia Językowego.

- samodzielnie planować i realizować własne uczenie się zagadnień

politologicznych z obszaru stosunków międzynarodowych przez całe życie.

absolwent jest gotów do:

- kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania w

środowisku pracy służby zagranicznej i aparatu administracyjnego podmiotów

międzynarodowych i poza nim; samodzielnego podejmowania decyzji,

krytycznej oceny działań własnych, działań zespołów, którymi kieruje,

i organizacji, w których uczestniczy, przyjmowania odpowiedzialności za skutki

tych działań.

- krytycznej oceny posiadanej wiedzy i odbieranych treści uznawania znaczenia

wiedzy w rozwiązywaniu problemów politologicznych poznawczych

i praktycznych oraz zasięgania opinii ekspertów w przypadku trudności

z samodzielnym rozwiązaniem problemu.

- odpowiedzialnego pełnienia ról zawodowych (w dyplomacji, administracji

państwowej, korporacjach międzynarodowych, własnego przedsiębiorstwa

o zasięgu międzynarodowym), w tym:

− przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych,

− dbałości o dorobek i tradycje zawodu.

Opis ECTS:

Udział w wykładzie - 30 h

Przygotowanie do egzaminu - 40 h

Analiza materiałów - 30 h

Suma godzin - 100 = 4 punkty ECTS

Metody i kryteria oceniania:

ZALICZENIE

zaliczenie w formie testu na MS Teams, - po ostatnich zajeciach przewidzianych w planie zajęć. Student otrzyma 3 pytania do samodzielnego napisania mini-esejów

EK1.

Na ocenę 2: student nie posiada umiejętności wykorzystywania wiedzy teoretycznej

Na ocenę 3, 3,5: student posiada jedynie podstawową umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej

Na ocenę 4, 4,5: student posiada dobrą uumiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej . Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z

praktycznymi i wyciągać wnioski.

Na ocenę 5: student posiada bardzo dobrą umiejętność wykorzystywania wiedzy teoretycznej z zakresu systemu prawnego w USA. Potrafi łączyć poszczególne elementy teoretyczne z

praktycznymi i wyciągać wnioski i nie popełnia błędów w zleconych zadaniach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Lewicki
Prowadzący grup: Zbigniew Lewicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

dział w wykładzie - 30 h


Przygotowanie do egzaminu - 40 h


Analiza materiałów - 30 h


Suma godzin - 100 = 4 punkty ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

W cyklu wykładów studenci uzyskają podstawowa wiedzę o systemie politycznym oraz prawnym Stanów Zjednoczonych

Pełny opis:

W trakcie wykładu studenci otrzymują wiedzę na temat funkcjonowania trzech gałęzi władzy państwowej (Prezydent; Kongres; Sąd Najwyższy), ich wzajemnych relacji (reguła kontroli i równowagi), a także szczegółów najważniejszych procesów politycznych (uchwalanie prawa, wybór prezydenta), zakresu kompetencji oraz postępowania w wypadkach nadużycia władzy (impeachment). Student otrzymuje tez wiedze w zakresie procedury sądowej oraz wyroków sądów dotyczących wybranych zagadnień społecznych.

Student otrzymuje tez wiedzę z zakresu funkcjonowania systemu partyjnego w USA.

Na przedmiot składają sie nastepujace wykłady:

Geneza ustroju ameryk.

Konstytucja

Zasady ustrojowe/Federalizm

Prezydentura

Kongres

Sądownictwo/Proces

Partie

Wybory

Polityka zagr.

Polityka gospodarcza

Urzędy i urzednicy

Władze stanowe/lokalne

Prawa obywatelskie/mniejszości

Lobbying

Literatura:

Z. Lewicki (red) Ameryka. Polityka, prawo, społeczeństwo. Aspra JR 2017.

Wojciech Sokolewicz, red. Instytucje polityczno-prawne Stanów Zjednoczonych

Wojciech Sokolewicz, red., Instytucje i doktryny prawno-polityczne Stanów Zjednoczonych

Ameryki

Literatura uzupełniajaca:

Stanisław Gebert, Kongres Stanów Zjednoczonych Ameryki

Lesław Kanski, Kompetencje Kongresu w zakresie polityki zagranicznej

Paweł Laidler, Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki

Ryszard Małajny, Pozycja ustrojowa Kongresu USA, vol. I-III

Kazimierz Nowak, System prezydencjalny Stanów Zjednoczonych

Andrzej Pułło, System konstytucyjny Stanów Zjednoczonych

Violetta Siedliska, Sadownictwo amerykanskie w Konstytucji

Łukasz Wordliczek, Kształtowanie sie uprawnien prezydenta USA

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Kwiatkowski
Prowadzący grup: Wojciech Kwiatkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)