Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

UE w stosunkach międzynarodowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-1-UEwSM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: UE w stosunkach międzynarodowych
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku I st. Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SPM1_W04; SPM1_W05; SPM1_W06 Wykład

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką uczestnictwa UE w stosunkach międzynarodowych, w tym formą, w jakiej UE bierze udział w społeczności międzynarodowej, oraz zewnętrznych polityk unijnych.

Pełny opis:

Wykład 1: Miejsce UE w stosunkach międzynarodowych

Wykład 2: Rys historyczny działań zewnętrznych UE

Wykład 3: Unia Europejska jako uczestnik stosunków (UE jako organizacja międzynarodowa)

Wykład 4: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (Zdolność UE do zawierania umów międzynarodowych)

Wykład 5: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (Nawiązywanie i utrzymywanie przez UE stosunków dyplomatycznych; prawo tworzenia i przystępowania do organizacji międzynarodowych)

Wykład 6: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (zdolność do posiadania przywilejów i immunitetów, prawo do istnienia i legalnej ochrony tego istnienia, zdolność procesowa UE, zdolność do ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej)

Wykład 7 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE (ogólna charakterystyka WPZiB i cele WPZiB)

Wykład 8: WPZiB UE (charakter kompetencji UE w obszarze WPZiB, Instrumenty prawne WPZiB, tryb podejmowania decyzji)

Wykład 9: WPZiB (Instytucje, organy i agencje WPZiB)

Wykład 10: Aspekty materialne WPZiB (koordynacja wszelkich kwestii polityki zagranicznej, powoływanie specjalnych przedstawicieli UE, zrządzanie kryzysowe - misje cywilne i operacje wojskowe, gwarancje bezpieczeństwa skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD), Stała współpraca strukturalna (PESCO), misja realizowane przez niektóre PCz

Wykład 11: działania zewnętrzne UE - Wspólna Polityka Handlowa;

Wykład 12: działania zewnętrzne UE: współpraca na rzecz rozwoju, współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna oraz pomoc humanitarna

Wykład 13: działania zewnętrzne UE - środki ograniczające oraz pomoc państwom – ofiarom aktów terrorystycznych lub klęsk żywiołowych

Wykład 14: działania zewnętrzne - stowarzyszenie (art. 217 TfUE) oraz stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich (art. 198-204 TfUE);

Wykład 15: zewnętrzne aspekty przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

Literatura:

1. M. Rewizorski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Difin, 2011 r.;

2. C. Mik, Ł. Kułaga (eds), Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej, Toruń, 2010.

3. J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, ASPRA, 2006 r.;

Efekty kształcenia i opis ECTS:

SPM1_W04: w zaawansowanym stopniu ‐ zinterpretować politologiczne zależności w ramach społeczności międzynarodowej

SPM1_W05: w zaawansowanym stopniu – teoretyczne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia politologiczne z zakresu stosunków międzynarodowych, w tym relacji pomiędzy państwami, państwami i organizacjami międzynarodowymi oraz organizacjami międzynarodowymi

SPM1_W06: w zakresie politologicznych aspektów stosunków międzynarodowych uwarunkowania działalności zawodowej dyplomaty, konsula, pracownika służby zagranicznej, organizacji międzynarodowych, korporacji międzynarodowych albo uwarunkowania przedsiębiorcy, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej;

Opis ECTS

Udział w wykładzie: 30 h

Praca własna z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi: 5 h

Przygotowanie do egzaminu: 15 h

Suma godzin: 50 h

ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny: podstawą dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń. Egzamin w terminie I i II odbywa się po zakończeniu wykładów, w formie ustnej.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką uczestnictwa UE w stosunkach międzynarodowych, w tym formą, w jakiej UE bierze udział w społeczności międzynarodowej, oraz zewnętrznych polityk unijnych.

Pełny opis:

Wykład 1: Miejsce UE w stosunkach międzynarodowych

Wykład 2: Rys historyczny działań zewnętrznych UE

Wykład 3: Unia Europejska jako uczestnik stosunków (UE jako organizacja międzynarodowa)

Wykład 4: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (Zdolność UE do zawierania umów międzynarodowych)

Wykład 5: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (Nawiązywanie i utrzymywanie przez UE stosunków dyplomatycznych; prawo tworzenia i przystępowania do organizacji międzynarodowych)

Wykład 6: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (zdolność do posiadania przywilejów i immunitetów, prawo do istnienia i legalnej ochrony tego istnienia, zdolność procesowa UE, zdolność do ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej)

Wykład 7 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE (ogólna charakterystyka WPZiB i cele WPZiB)

Wykład 8: WPZiB UE (charakter kompetencji UE w obszarze WPZiB, Instrumenty prawne WPZiB, tryb podejmowania decyzji)

Wykład 9: WPZiB (Instytucje, organy i agencje WPZiB)

Wykład 10: Aspekty materialne WPZiB (koordynacja wszelkich kwestii polityki zagranicznej, powoływanie specjalnych przedstawicieli UE, zrządzanie kryzysowe - misje cywilne i operacje wojskowe, gwarancje bezpieczeństwa skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD), Stała współpraca strukturalna (PESCO), misja realizowane przez niektóre PCz

Wykład 11: działania zewnętrzne UE - Wspólna Polityka Handlowa;

Wykład 12: działania zewnętrzne UE: współpraca na rzecz rozwoju, współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna oraz pomoc humanitarna

Wykład 13: działania zewnętrzne UE - środki ograniczające oraz pomoc państwom – ofiarom aktów terrorystycznych lub klęsk żywiołowych

Wykład 14: działania zewnętrzne - stowarzyszenie (art. 217 TfUE) oraz stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich (art. 198-204 TfUE);

Wykład 15: zewnętrzne aspekty przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

Literatura:

1. M. Rewizorski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Difin, 2011 r.;

2. C. Mik, Ł. Kułaga (eds), Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej, Toruń, 2010.

3. J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, ASPRA, 2006 r.;

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Masło
Prowadzący grup: Krzysztof Masło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Opis ECTS


Udział w wykładzie: 30 h

Praca własna z literaturą przedmiotu i materiałami źródłowymi: 5 h

Przygotowanie do egzaminu: 15 h


Suma godzin: 50 h


ECTS: 50 h/25 = 2 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką uczestnictwa UE w stosunkach międzynarodowych, w tym formą, w jakiej UE bierze udział w społeczności międzynarodowej, oraz zewnętrznych polityk unijnych.

Pełny opis:

Wykład 1: Miejsce UE w stosunkach międzynarodowych

Wykład 2: Rys historyczny działań zewnętrznych UE

Wykład 3: Unia Europejska jako uczestnik stosunków (UE jako organizacja międzynarodowa)

Wykład 4: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (Zdolność UE do zawierania umów międzynarodowych)

Wykład 5: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (Nawiązywanie i utrzymywanie przez UE stosunków dyplomatycznych; prawo tworzenia i przystępowania do organizacji międzynarodowych)

Wykład 6: UE jako podmiot prawa międzynarodowego (zdolność do posiadania przywilejów i immunitetów, prawo do istnienia i legalnej ochrony tego istnienia, zdolność procesowa UE, zdolność do ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej)

Wykład 7 Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa UE (ogólna charakterystyka WPZiB i cele WPZiB)

Wykład 8: WPZiB UE (charakter kompetencji UE w obszarze WPZiB, Instrumenty prawne WPZiB, tryb podejmowania decyzji)

Wykład 9: WPZiB (Instytucje, organy i agencje WPZiB)

Wykład 10: Aspekty materialne WPZiB (koordynacja wszelkich kwestii polityki zagranicznej, powoływanie specjalnych przedstawicieli UE, zrządzanie kryzysowe - misje cywilne i operacje wojskowe, gwarancje bezpieczeństwa skoordynowany roczny przegląd w zakresie obronności (CARD), Stała współpraca strukturalna (PESCO), misja realizowane przez niektóre PCz

Wykład 11: działania zewnętrzne UE - Wspólna Polityka Handlowa;

Wykład 12: działania zewnętrzne UE: współpraca na rzecz rozwoju, współpraca gospodarcza, finansowa i techniczna oraz pomoc humanitarna

Wykład 13: działania zewnętrzne UE - środki ograniczające oraz pomoc państwom – ofiarom aktów terrorystycznych lub klęsk żywiołowych

Wykład 14: działania zewnętrzne - stowarzyszenie (art. 217 TfUE) oraz stowarzyszenie krajów i terytoriów zamorskich (art. 198-204 TfUE);

Wykład 15: zewnętrzne aspekty przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości;

Literatura:

1. M. Rewizorski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, Difin, 2011 r.;

2. C. Mik, Ł. Kułaga (eds), Zewnętrzne stosunki gospodarcze Unii Europejskiej, Toruń, 2010.

3. J. Zajączkowski, Unia Europejska w stosunkach międzynarodowych, ASPRA, 2006 r.;

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)