Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Integracja europejska

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-IE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Integracja europejska
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

K_W04 K_W05 K_WO6

Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość instytucji i prawa UE

Skrócony opis:

Przedmiot omawia wszystkie wymiary integracji europejskiej: teoretyczny, prawny, instytucjonalny, ekonomiczny, polityczny, społeczny i kulturowy, finansowy. Ponadto omawia przyczyny, etapy i kierunki dalszej integracji lub dezintegracji europejskiej.

Pełny opis:

1. Zajęcia organizacyjne

2. Jaki model integracji ? U źródeł zjednoczonej Europy (różne wspólnoty i zakresy integracji)

P. Biskup, „Stany Zjednoczone Europy” Winstona Churchilla, tłumaczenie, „Przegląd Europejski”

3. Wizje dalszej integracji. Przyszłość UE między Federacją a Europa Ojczyzn

M. Maksymiuk, B. Szmulik, Federacja czy „Europa Ojczyzn” Zderzenie dwóch koncepcji o przyszłości Unii Europejskiej,

T.G. Grosse, Przyszłość Europy – potencjalne kierunki rozwoju Unii Europejskiej,

w: Ł. Gołąb, B. Szmulik (red.), Unia Europejska wobec wyzwań współczesności, Warszawa 2022

Debata oksfordzka: Federacja europejska jest jedynym wyjściem, aby zapewnić kontynuację procesu integracji europejskiej

4. Integracja ekonomiczna UE: swobody jednolitego rynku czy protekcjonizm

T. G Grosse, Pokryzysowa Europa Dylematy Unii Europejskiej, Warszawa 2018, rozdz. Rynek, str. 187-227.

5. Integracja europejska a demokracja i rola rola parlamentów narodowych między zasadą subsydiarności i demokracja w UE

T. G. Grosse, Cztery wymiary integracji, Warszawa 2021, s. 157-198

K. Prokop, Znaczenie zasady subsydiarności jako mechanizmu kształtującego zakres kompetencji Unii Europejskiej: stan obecny i wizja przyszłości, w: M. Romanowski, J. Szymanek (red.), Wizje przyszłości Unii Europejskiej

Debata oksfordzka: Unia Europejska „cierpi” na „deficyt” demokracji

6-7. Integracją instytucjonalną: między wzrostem roli organów UE a deficytem legitymizacji

Proces legislacyjny w UE - case study

Gra: Parlament Europejski

8. Partie polityczne w UE – między kartelizacją a fasadowością

A. Pacześniak, Miejsce partii politycznych w systemie Unii Europejskiej

A. Pacześniak, Rola europartii w kształtowaniu unijnej agendy politycznej

A. Pacześniak, B. Rydliński, Europejskie partie polityczne – reżyser, pierwszoplanowy aktor czy statysta

w: A. Pacześniak, B. Rydliński (red.), Europejskie partie polityczne, Warszawa 2021

Debata partyjna przed wyborami do PE

9. Reprezentowanie interesów ekonomicznych i społecznych i politycznych (grupy interesu, lobbing, dialog społeczny

L. Graniszewski, Lobbing w procesie decyzyjnym w Unii Europejskiej, J. Majchrowski (red.), Oddziaływanie na procesy decyzyjne w Unii Europejskiej, Warszawa 2013

Case study: Kampania lobbingowa w instytucjach UE

10. Polska w UE – bilans korzyści i strat

Józef M. Fiszer, Polska w Unii Europejskiej – sukcesy, porażki, zagrożenia, perspektywy, Myśl Ekonomiczna i Polityczna, 2019 | nr 1 (64) | 269--293

Analiza SWOT: bilans członkostwa Polski w UE

11. Autonomia strategiczna UE – rola UE w stosunkach międzynarodowych

T.G. Grosse, Rozwój polityki obrony i przemysłu zbrojeniowego w Unii Europejskiej, w: T.G. Grosse (red.), Paliwo dla dominacji. O ekonomicznych podstawach supremacji geopolitycznej

Debata oksfodzka: UE powinna posiadać własne siły zbrojne

12. Deficyt wartości w UE?

Marta Witkowska Kryzys modelu demokracji w Unii Europejskiej - przyczyny, uwarunkowania, scenariusze rozwoju sytuacji

T. G. Grosse, Trzy oblicza konstruktywizmu w Europie: rozważania o kryzysie metody integracyjnej, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” nr 17/18, s. 35-50

Debata oksfordzka: Unia powinna ustanowić przepisy o dopuszczalności aborcji we wszystkich państwach członkowskich

13. Dezintegracja UE – brexit – case study

Brexit w świetle różnych teorii stosunków międzynarodowych

14. Inicjatywy integracyjne państw Europy Środkowo-Wschodniej (Grupa Wyszehradzka, Inicjatywa Trójmorza, Format Bukareszteński

L. Graniszewski, Rola Polski w regionalnych inicjatywach integracyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej, w: Ł. Gołąb, B. Szmulik, Unia Europejska

Dyskusja panelowa: Rola i efektywność inicjatyw regionalnych państw EŚ-W

15. Zajęcia zaliczeniowe

Literatura:

Literatura podstawowa:

K. A. Wojtaszczyk (red.), Integracja Europejska, Warszawa 2011

E. Małuszyńska, G. Mazur, Unia Europejska 2014+, Warszawa 2014

W. Szymborski, Integracja europejska. Wybrane problemy, Bydgoszcz 2012

Prawo Unii Europejskiej w pigułce, Warszawa 2016

Traktat o Unii Europejskiej, Dz. Urz.. C 202 z 2016

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wersja skonsolidowana, D.Urz. C 202 z 2016 r.

Literatura uzupełniająca:

J. Barcz (red.), Integracja europejska w okresie przemian. Aspekty ekonomiczne, Warszawa 2016

J. Barcik, M. Półtorak (red.), Unia Europejska w przededniu Brexitu

U. Kurczewska, Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej. Proces konsolidacji systemu, Warszawa 2011

Efekty kształcenia i opis ECTS:

P6U_W Student zna i rozumie w zaawansowanym stopniu ‐ fakty, teorie,

koncepcje i metody integracji europejskiej

P6S_WG Student ma wiedzę na temat instytucji prawnych, politycznych i ekonomicznych i społecznych charakterystycznych dla integracji europejskiej, a stanowiących podstawową wiedzę ogólną z tego zakresu, która jest pomocna w działalności zawodowej jako pracownika służby publicznej, korporacji międzynarodowych albo przedsiębiorcy, który planuje lub dokonuje ekspansji zagranicznej, a także posła lub senatora;

P6S_WK Student zna i rozumie fundamentalne dylematy i wyzwania związane z obecnych etapem integracji europejskiej.

Metody i kryteria oceniania:

Punktów ETCS: = 50 godz., w tym:

udział w wykładzie: 30 godz.

przygotowanie do egzaminu: 20 godz.

Metodami dydaktycznymi, służącymi osiągnięciu EK są: wykład informacyjny, wykład problemowy oraz wykład konwersatoryjny, sposobem weryfikacji efektu kształcenia jest ocenianie ciągłe oraz egzamin pisemny.

Na ocenę 2 student:

nie ma wiedzy o procesach i etapach integracji europejskiej

nie ma wiedzy nt. instytucji integracji europejskiej

nie ma wiedzy o różnych rodzajach więzi powstałych w toku intencji europejskiej

nie ma wiedzy w zakresie regionalnych organizacji integracyjnych.

nie ma wiedzy dot. prawa integracji europejskiej

Na ocenę 3, 3,5 student:

Ma dostateczną wiedzę o procesach i etapach integracji europejskiej

Ma dostateczną wiedzę nt. instytucji integracji europejskiej

Ma dostateczną wiedzę o różnych rodzajach więzi powstałych w toku intencji europejskiej

Ma dostateczną wiedzę w zakresie regionalnych organizacji integracyjnych.

Ma dostateczną wiedzę dot. prawa integracji europejskiej

Na ocenę 4 student:

Ma dobrą wiedzę o procesach i etapach integracji europejskiej

Ma dobrą wiedzę nt. instytucji integracji europejskiej

Ma dobrą wiedzę o różnych rodzajach więzi powstałych w toku intencji europejskiej

Ma dobrą wiedzę w zakresie regionalnych organizacji integracyjnych.

Ma dobrą wiedzę dot. prawa integracji europejskiej

Na ocenę 5 student:

Ma rozszerzoną wiedzę o procesach i etapach integracji europejskiej

Ma rozszerzoną wiedzę nt. instytucji integracji europejskiej

Ma rozszerzoną wiedzę o różnych rodzajach więzi powstałych w toku intencji europejskiej

Ma rozszerzoną wiedzę w zakresie regionalnych organizacji integracyjnych.

Ma rozszerzoną wiedzę dot. prawa integracji europejskiej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Leszek Graniszewski
Prowadzący grup: Leszek Graniszewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)