Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i uchodźców

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WP-SPM-2-MOCiU
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (9998) Sustainable development Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Międzynarodowa ochrona cudzoziemców i uchodźców
Jednostka: Wydział Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 roku II st. - Stosunki i prawo międzynarodowe
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Dyscyplina naukowa, do której odnoszą się efekty uczenia się:

nauki prawne

Poziom przedmiotu:

średnio-zaawansowany

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

SM2_W01;

SM2_W02;

SM2_W03.

Wymagania wstępne:

znajomośc języka angielskiego; znajomość historii organizacji międzynarodowych na poziomie I stopnia studiów; znajomość instrumentów i zasad działania Organizacji Narodów Zjednoczonych na poziomie I stopnia studiów; znajomość instrumentów i zasad działania Unii Europejskiej na poziomie I stopnia studiów

Skrócony opis:

Przedmiot obejmuje dwa obszary międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodżców. Po pierwsze, jest to obszar o zasięgu globalnym, regylowany w ramach systemu ONZ. W związku z tym wyróżnione są dwa zakresy tego obszaru, obszar konwencyjny i obszar mandatowy. Pierwszy z tych zakresów koncentruje się na genewskiej konwencji dot. statusu uchodźców z 1951 r. i protokole nowojorskim dot. statusu uchodźców z 1967 r. Natomiast drugi zakres uwzględnia madat UNHCR i mandat pozostałych wyspecjalizowanych agnecji ONZ, w szczególności IOM, UNRWA, UNOCHA. Po drugie, jest to obszar o zasięgu regionalnym, regulowany w ramach Unii Europejskiej. W związku z tym obejmuje on regulacje polityki azylowej i imigracyjnej UE, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego, a ponadto mechanizmów readmisji, relokacji i przesiedleń uchodźców. W tym obszarze istotny jest też aspekt instytucjonalny ochrony cudzoziemców i uchodźców, FRONTEX i agencja UE ds. azylu .

Pełny opis:

Główne zagadnienia przedmiotu:

I. Pozycja cudzoziemca w prawie międzynarodowym

II. Geneza prawa międzynarodowego uchodźczego

III. Status uchodźcy mandatowego w systemie ONZ

IV. Status uchodźcy konwencyjnego w systemie ONZ

V. Nowe instrumenty w zakresie międzynarodowej ochrony uchodźców i migracji

VI. Założenia i podstawy polityki azylowej i imigracyjnej UE

VII. Instrumenty Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego

VIII. Unia Europejska wobec kryzysu migracyjnego (2014-2016)

IX. Unijne ramy przesiedleń uchodźców

X. Partnertwo UE z państwami trzecimi w obszarze migracji.

XI. Instrumentalizacja migracji.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student zna i identyfikuje sposoby interpretacji instrumentów prawa międzynarodowego uchodżczego i prawa Unii Europejskiej w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej;

Student nazywa i wyjaśnia ogólne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej;

Student zna prawne uwarunkowania działalności organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych i i Unii Europejskiej;

Student wyjaśnia zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego uchodźczego i prawa Unii Europejskiej w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej.

Metody i kryteria oceniania:

SPM1_W01:

- na ocenę bardzo dobrą – student zna i samodzielnie identyfikuje wszystkie sposoby interpretacji instrumentów prawa międzynarodowego uchodźczego i prawa Unii Europejskiej w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej

- na ocenę dobrą – student identyfikuje większośc sposobów interpretacji instrumentów prawa międzynarodowego uchodźczego i prawa Unii Europejskiej w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej;

-na ocenę dostateczną – student definiuje niektóre sposoby interpretacji instrumentów prawa międzynarodowego uchodźczego i prawa Unii Europejskiej w zakresie polityki azylowej i imigracyjnej;

SPM1_W02:

- na ocenę bardzo dobrą - student wymienia i charakteryzuje ogólne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej;

- na ocenę dobrą - student wymienia i charakteryzuje ogólne oraz szczegółowe (wybrane) zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej;

- na ocenę dostateczną - student wymienia i charakteryzuje podstawowe zagadnienia z zakresu prawa międzynarodowego odnoszące się do organizacji międzynarodowych, w szczególności Organizacji Narodów Zjednoczonych i Unii Europejskiej;

SPM1_W03:

- na ocenę bardzo dobrą – student objaśnia wszystkie prawne uwarunkowania działalności organizacji międzynarodowych i podaje przykłady ilustrujące każdy z nich;

- na ocenę dobrą – student objaśnia niektóe prawne uwarunkowania działalności organizacji międzynarodowych i podaje przykłady ilustrujące je;

- na ocenę dostateczną – student objaśnia podstawowe prawne uwarunkowania działalności organizacji międzynarodowych i podaje kilka przykładów ilustrujących je.

Praktyki zawodowe:

Nie doyyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-01 - 2023-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Problematyka międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców w roku akademickim 2022/2023, w semestrze letnim będzie omawiana w ramach ćwiczeń i wykładów. Podczas ćwiczeń poruszane będą zagadnienia międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców z perspektywy prawa międzynarodowego, natomiast wykład skupi się na perspektywie unijnej, wyznaczonej w szczególności przez polityki UE dot. kontroli granicznej, azylu i imigracji.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-15 - 2024-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Opis nakładu pracy studenta w ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Samodzielne przygotowanie się do egzaminu: 50 godz.

Samodzielna analiza materiałów dydaktycznych i pozycji literatury: 20 godz.

Indywidualne konsultacje: 5 godz.


SUMA GODZIN: 105 godz.= 4 ECTS

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Zajęcia nt. międzynarodowej ochrony cudzoziemców i uchodźców w roku akademickim 2023/2024, w semestrze letnim będą prowadzone w ramach ćwiczeń i wykładów. Ćwiczenia skoncentrowane będą na ochronie cudzoziemców i uchodźców w ramach ONZ, w szczególności działań UNHCR, UNRWA, IOM i UNOCHA. Wykłady zaś będą obejmować politykę azylową i imigracyjną Unii Europejskiej, ze wszczególnym uwzględnieniem instrumentów Wspólnego Europejskiego Systemu Azylowego.

Literatura:

Materiały dydaktyczne udostępniane będą na platformie MsTeams.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-15 - 2025-06-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Elżbieta Morawska
Prowadzący grup: Elżbieta Morawska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)