Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona, prezentacja, interpretacja materialnych i niematerialnych zabytków etnograficznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-AR-ZDK-OPIZE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona, prezentacja, interpretacja materialnych i niematerialnych zabytków etnograficznych
Jednostka: Instytut Archeologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

Wiedza: K_W09; K_W10; K_W11;K_W14.

Umiejętności: K_U02; K_U07; K_U10; K_U21

Kompetencje społeczne: K_K02; K_K05Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie na przykładach sposoby postępowania z zabytkiem etnograficznym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych kategorii zabytków etnograficznych: materialnych i niematerialnych. Kolejno omawiane będą sposoby ich ekspozycji i promocji w różnych instytucjach muzealnych, jaką mają wartość w turystyce kulturowej. Na zajęciach przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne formy ochrony dziedzictwa etnograficznego.

Literatura:

Błachowski Aleksander, Etnografia. Ścieżka edukacji regionalnej, Lublin 2002.

Burszta Wojciech J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Rozdział 2. Kultura i kultury, Poznań 1998

Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne, Misje, struktury, strategie, Kraków 2004

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza, tom. I, red. wybrane artykuły

Imponderabilia ochrony dziedzictw kulturowego, red. naukowy S. Kowalska, Poznań-Kalisz 2015, -wybrane artykuły

Jędrysiak Tadeusz, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008

Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. I, II(1,2), Warszawa 1967-1968. Wyd. II (także wyd. I)

Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. A. Przybyła-Dumin, Chorzów-Lublin-Warszawa 2016, wybrane artykuły

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła-wartości-ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa 2013- wybrane artykuły

Nowicka K., Kreowanie produktu turystyki kulturowej w muzeach etnograficznych na przykładzie Mazowsza i Podlasia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

www.nid.pl

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Wiedza:

K_W09:Rozumie kompleksową naturę kultury oraz jej złożoność i historyczną zmienność jej znaczeń

K_W10: Ma podstawową wiedzę o instytucjach kultury i orientację we współczesnym życiu kulturalnym

K_W11: Ma podstawową wiedzę na temat zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w społecznościach różnego typu, rodzajów więzi społecznej oraz relacji pomiędzy strukturami społecznymi

K_W14: Ma podstawową wiedzę na temat sposobów upowszechniania wiedzy, popularnego prezentowania i interpretowania dziedzictwa kulturowego

Umiejętności:

K_U02: Posiada pogłębioną umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-kulturowych zachodzących w przeszłości; potrafi

zidentyfikować ich przyczyny i skutki

K_U07: Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania, z wykorzystaniem poglądów własnych i poglądów innych autorów, oraz

formułowania wniosków i tworzenia syntetycznych podsumowań

K_U10: Posiada pogłębioną umiejętność przygotowania różnych naukowych i popularno-naukowych prac pisemnych w języku polskim i angielskim, dotyczących zagadnień szczegółowych archeologii i zarządzania dziedzictwem kulturowym

K_U21: Posiada pogłębioną umiejętność pisania tekstów przydatnych w pracy akademickiej, jak na przykład: abstrakt, streszczenie, krótki artykuł

Kompetencje społeczne:

K_K02: Potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne role

K_K05: Ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego ludzkości oraz za dostarczanie społeczeństwu jego popularnej interpretacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej

OPIS ECTS:

Udział w wykładzie: 30 godz.

Konsultacje: 20 godz.

Przygotowanie do egzaminu: 40 godz.

Suma godzin: 90 godz.

Liczba ECTS: 90 godz./25(30) = 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia: ocena będzie wypadkową kilku składników: 1. obecności na zajęciach (można opuścić trzy zajęcia), dalsza nieobecność musi zostać zaliczona w formie wskazanej przez prowadzącą, 2. aktywności oraz 3. przygotowanie projektu na wskazany element dziedzictwa etnograficznego (zawierającego prezentację, interpretację i propozycję ochrony zabytku)

Na ocenę 2 (ndst) student nie ma podstawowej wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zagadnień omawianych na zajęciach, nie przygotował projektu.

Na ocenę 3 (dst) student ma podstawowa wiedzę, umiejętności i kompetencje w wyżej opisanym zakresie, projekt nie zawiera podstawowych elementów.

Na ocenę 4 (db) student poprawnie porusza się po omawianych na zajęciach zagadnieniach, posiada podstawowe umiejętności badawcze, potrafi pracować i współdziałać w zespole czego dowodem jest dobrze przygotowany projekt.

Na ocenę 5 (bdb) student swobodnie porusza się w omawianych na zajęciach zagadnieniach, projekt został oceniony wysoko.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Wawrzeniuk
Prowadzący grup: Joanna Wawrzeniuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Celem zajęć jest pokazanie na przykładach sposoby postępowania z zabytkiem etnograficznym.

Pełny opis:

Celem zajęć jest przedstawienie różnych kategorii zabytków etnograficznych: materialnych i niematerialnych. Kolejno omawiane będą sposoby ich ekspozycji i promocji w różnych instytucjach muzealnych, jaką mają wartość w turystyce kulturowej. Na zajęciach przedstawione zostaną teoretyczne i praktyczne formy ochrony dziedzictwa etnograficznego.

Literatura:

Błachowski Aleksander, Etnografia. Ścieżka edukacji regionalnej, Lublin 2002.

Burszta Wojciech J., Antropologia kultury. Tematy, teorie, interpretacje, Rozdział 2. Kultura i kultury, Poznań 1998

Barańska Katarzyna, Muzeum etnograficzne, Misje, struktury, strategie, Kraków 2004

Dziedzictwo kulturowe Mazowsza, tom. I, red. wybrane artykuły

Imponderabilia ochrony dziedzictw kulturowego, red. naukowy S. Kowalska, Poznań-Kalisz 2015, -wybrane artykuły

Jędrysiak Tadeusz, Turystyka kulturowa, Warszawa 2008

Moszyński Kazimierz, Kultura ludowa Słowian, t. I, II(1,2), Warszawa 1967-1968. Wyd. II (także wyd. I)

Narracja, obyczaj, wiedza… O zachowaniu niematerialnego dziedzictwa kulturowego, red. A. Przybyła-Dumin, Chorzów-Lublin-Warszawa 2016, wybrane artykuły

Niematerialne dziedzictwo kulturowe: źródła-wartości-ochrona, red. J. Adamowski, K. Smyk, Lublin-Warszawa 2013- wybrane artykuły

Nowicka K., Kreowanie produktu turystyki kulturowej w muzeach etnograficznych na przykładzie Mazowsza i Podlasia, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016

www.nid.pl

Wymagania wstępne:

Ogólna znajomość na temat kultury ludowej.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.