Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje menedżerskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-KM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Kompetencje menedżerskie
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_U07

EK1_U08

EK1_K02


Skrócony opis:

Podczas zajęć student zapozna się z istotą, cechami i strukturą kompetencji menedżerskich, jak też rolami, funkcjami i umiejętnościami menedżera. Pozna zasady delegowania zadań, organizacji pracy kierowniczej, kierowniczej, jak też zapozna się z problemami związanymi z zarządzaniem czasem menedżera.

Pełny opis:

Tematyka zajęć będzie obejmowała następujące zagadnienia:

Istota, cechy i struktura kompetencji menedżerskich

Role, funkcje i umiejętności menedżera

Cechy dobrego menedżera

Style kierowania

Style komunikacji

Delegowanie zadań

Organizacja pracy kierowniczej

Zarządzanie czasem menedżera

Motywowanie pracowników

Zarządzanie konfliktem

Literatura:

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. A.Stabryły, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2011

B.R.Kuc, M.Żemigała, Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, OnePress, Gliwice 2010

M.Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, OnePress, Gliwice 2006

Uzupełniająca:

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN Wydawnictwo Naukowe, 2005

B. Nogalski, J. Śniadecki, Umiejętności menadżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Bydgoszcz 2001

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W05, EK1_K08

ECTS: 4 pkt

Wykład - 2 pkt: uczestnictwo w zajęciach: 0,5 pkt, własne studia literaturowe: 0,5 pkt, przygotowanie do egzaminu: 1 pkt

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)