Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EK-PG Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Na wykładach, poza omówieniem zagadnień ogólnych (obejmujących podmioty i przedmiot oddziaływania polityki gospodarczej, jej cele, uwarunkowania i planowanie), przedstawione zostaną doktryny polityki gospodarczej, modele systemów gospodarczych (ze szczególnym uwzględnieniem roli państwa w gospodarce rynkowej) oraz instrumenty polityki pieniężnej i budżetowej.

Ćwiczenia będą poświęcone m.in. dyskutowaniu doktryn i dylematów polityki gospodarczej oraz problemom polityki gospodarczej w Polsce od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I.1. Istota polityki gospodarczej

I.2. Podmioty polityki gospodarczej

I.3. Gospodarka narodowa jako przedmiot oddziaływań polityki gospodarczej

I.4. Układ strukturalny gospodarki narodowej

II. DOKTRYNY POLITYKI GOSPODARCZEJ

II.1. Merkantylizm

II.2. Fizjokratyzm

II.3. Ekonomia klasyczna

II.4. Ekonomia neoklasyczna

II.5. Keynesizm

II.6. Monetaryzm

II.7. Szkoła racjonalnych oczekiwań

II.8. Szkoła austriacka

II.9. Ekonomia podażowa

II.10. Ekonomia wyboru publicznego

III. CELE, UWARUNKOWANIA I DZIEDZINY POLITYKI GOSPODARCZEJ

III.1. Cel główny i cele szczegółowe polityki gospodarczej

III.2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej

III.3. Dziedziny polityki gospodarczej

IV. PLANOWANIE POLITYKI GOSPODARCZEJ

IV.1. Istota planowania gospodarczego

IV.2. Rodzaje planów gospodarczych

IV.3. Proces planowania gospodarczego

IV.4. Dziedziny planowania makroekonomicznego

IV.5. Diagnoza sytuacji gospodarczej jako punkt wyjścia planowania polityki gospodarczej

V. SYSTEMY GOSPODARCZE

V.1. Modele systemów gospodarczych

V.2. Podział systemów gospodarczych według J. Kornaia

VI. ROLA PAŃSTWA W KAPITALIZMIE RYNKOWYM

VI.1. Fundamenty kapitalizmu rynkowego

VI.2. Zadania państwa w kapitalizmie rynkowym

VI.3. Pożądane cechy nowoczesnego państwa

VII. POLITYKA PIENIĘŻNA

VII.1. Funkcje pieniądza

VII.2. Istota i cele polityki pieniężnej

VII.3. Instytucje polityki pieniężnej

VII.4. Rola systemu bankowego

VII.5. Instrumenty polityki pieniężnej

VII.6. Mechanizm transmisyjny

VIII. POLITYKA BUDŻETOWA

VIII.1. Funkcje budżetu

VIII.2. Automatyczne stabilizatory

VIII.3. Aktywna polityka fiskalna

VIII.4. Podatki a podział dochodu

VIII.5. Deficyt budżetowy

VIII.6. Dług publiczny

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza. WN PWN, Warszawa 2012.

Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. WN PWN, Warszawa 2002.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego. WN PWN, Warszawa 2004.

Rosati D., Polityka gospodarcza – wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Bałtowski M., Gospodarka socjalistyczna w Polsce – geneza, rozwój, upadek. WN PWN, Warszawa 2009.

Horodecka A., Ewolucja celów polityki gospodarczej – rola zmian otoczenia. WN PWN, Warszawa 2008.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

S1P_W02

Student ma podstawową wiedzę o modelach systemów gospodarczych, układach strukturalnych gospodarki narodowej i instytucjach polityki gospodarczej. W szczególności student potrafi scharakteryzować modele systemów gospodarczych oraz wymienić elementy składowe gospodarki narodowej w układzie rodzajowym i instytucjonalnym.

S1P_W07

Student ma wiedzę o instrumentach polityki pieniężnej i budżetowej.

S1P_W08

Student ma podstawową wiedzę o ekonomicznych aspektach procesów zmian systemowych, strukturalnych i instytucjonalnych w Polsce od zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych; o przyczynach, przebiegu, skali i konsekwencjach tych zmian.

S1P_W09

Student ma wiedzę o alternatywnych poglądach na temat roli państwa w gospodarce i doboru właściwych środków realizacji określonych celów polityki gospodarczej.

S1P_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze.

S1P_U08

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych.

S1P_U10

Student posiada umiejętność syntetycznego przedstawienia, w formie wystąpienia ustnego z ewentualnym wykorzystaniem środków audiowizualnych, wybranego zagadnienia z obszaru polityki gospodarczej, z wykorzystaniem różnych źródeł.

S1P_K02

Student potrafi współdziałać z innymi studentami w ramach pracy zespołowej w celu problemowego ujęcia wybranego dylematu polityki gospodarczej przed poddaniem go do dyskusji na forum całej grupy.

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE:

Dla komponentu „wykład”: wykład konwencjonalny.

Dla komponentu „ćwiczenia”:

1) wykład konwersatoryjny – ukierunkowany na omówienie zaplanowanego zakresu materiału z włączeniem słuchaczy w rozważania będące jego przedmiotem;

2) klasyczna metoda problemowa – wspólne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów praktycznych w celu aktywizacji intelektualnej studentów;

3) wygłaszanie przez studentów referatów i dyskusja nad nimi – ma skłonić do problemowego ujęcia zagadnienia, które będzie inspirowało dyskusję.

KRYTERIA OCENIANIA:

Liczba punktów – Ocena

0-60 – ndst.

61-68 – dost.

69-76 – dost. plus

77-84 – db.

85-92 – db. plus

93-100 – bdb.

Na ćwiczeniach dopuszczalne dwie nieusprawiedliwione nieobecności. Więcej niż dwie nieusprawiedliwione nieobecności oznaczają brak zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Trymestr drugi 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-01-02 - 2020-03-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Wykład, 20 godzin, 37 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.