Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Finanse

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-F
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_W07,

EK1_W11,


Skrócony opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów

Pełny opis:

Zapoznanie studentów z zagadnieniami z zakresu finansów w tym m.in. z:

finansów przedsiębiorstwa

analizy finansowej

rynków finansowych

finansów publicznych

Literatura:

Red. J. Ostaszewski, Finanse wydanie 6 zmienione i rozszerzone, Difin, Warszawa 2913

E. Jarocka, Finanse, Podręcznik, Difin, Warszawa 2009

Efekty kształcenia i opis ECTS:

Student otrzyma podstawową wiedzę z zakresu finansów.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu i uzyskania pozytywnej oceny końcowej jest pozytywna ocena z ćwiczeń i egzaminu

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)