Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka gospodarcza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-PG-T2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka gospodarcza
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

wpisz symbol/symbole efektów kształcenia

Skrócony opis:

Na wykładach, poza omówieniem zagadnień ogólnych, obejmujących istotę, podmioty i przedmiot oddziaływania polityki gospodarczej oraz jej cele i uwarunkowania, przedstawione zostaną modele systemów gospodarczych.

Ćwiczenia będą poświęcone wybranym doktrynom polityki gospodarczej.

Pełny opis:

WYKŁAD

I. ZAGADNIENIA WSTĘPNE

I.1. Istota polityki gospodarczej

I.2. Podmioty polityki gospodarczej

I.3. Gospodarka narodowa jako przedmiot oddziaływań polityki gospodarczej

I.4. Układ strukturalny gospodarki narodowej

II. CELE, UWARUNKOWANIA I DZIEDZINY POLITYKI GOSPODARCZEJ

II.1. Cel główny i cele szczegółowe polityki gospodarczej

II.2. Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania polityki gospodarczej

II.3. Dziedziny polityki gospodarczej

III. SYSTEMY GOSPODARCZE

III.1. Modele systemów gospodarczych

III.2. Podział systemów gospodarczych według J. Kornaia

ĆWICZENIA

DOKTRYNY POLITYKI GOSPODARCZEJ

1. Merkantylizm

2. Fizjokratyzm

3. Ekonomia klasyczna

4. Ekonomia neoklasyczna

5. Keynesizm

6. Monetaryzm

7. Szkoła racjonalnych oczekiwań

8. Szkoła austriacka

9. Ekonomia podażowa

10. Ekonomia wyboru publicznego

Literatura:

LITERATURA PODSTAWOWA:

Winiarski B. (red.), Polityka gospodarcza. WN PWN, Warszawa 2012.

Ćwikliński H. (red.), Polityka gospodarcza. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2004.

LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA:

Acocella N., Zasady polityki gospodarczej. WN PWN, Warszawa 2002.

Stiglitz J.E., Ekonomia sektora publicznego. WN PWN, Warszawa 2004.

Rosati D., Polityka gospodarcza – wybrane zagadnienia. Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

S1P_W02

Student ma podstawową wiedzę o modelach systemów gospodarczych, układach strukturalnych gospodarki narodowej i instytucjach polityki gospodarczej. W szczególności student potrafi scharakteryzować modele systemów gospodarczych oraz wymienić elementy składowe gospodarki narodowej w układzie rodzajowym i instytucjonalnym.

S1P_W09

Student ma wiedzę o alternatywnych poglądach na temat roli państwa w gospodarce i doboru właściwych środków realizacji określonych celów polityki gospodarczej.

S1P_U01

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska gospodarcze.

S1P_U08

Student posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społeczno-gospodarczych.

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE:

Dla komponentu „wykład”: wykład konwencjonalny.

Dla komponentu „ćwiczenia”: wykład konwersatoryjny – ukierunkowany na omówienie zaplanowanego zakresu materiału z włączeniem słuchaczy w rozważania będące jego przedmiotem.

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA:

Dla komponentu „wykład”: egzamin pisemny (3 pytania otwarte) – max. 100 pkt.

Dla komponentu „ćwiczenia”: kolokwium (3 pytania otwarte) – max. 100 pkt.

KRYTERIA OCENIANIA:

Liczba punktów – Ocena

0-60 - ndst.

61-68 - dost.

69-76 - dost. plus

77-84 - db.

85-92 - db. plus

93-100 - bdb.

Na ćwiczeniach dopuszczalna jedna nieusprawiedliwiona nieobecność. Więcej niż jedna nieusprawiedliwiona nieobecność oznacza brak zaliczenia przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Trymestr drugi 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-01-02 - 2020-03-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Wykład, 6 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.