Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo podatkowe i polityka podatkowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-PPiPP Kod Erasmus / ISCED: 14.3 / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo podatkowe i polityka podatkowa
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W01, EK1_W06, EK1_W09,wykład


EK1_U08, EK1_K02, EK1_K08, ćwiczenia


Skrócony opis:

Znajomość zagadnień z zakresu polityki podatkowej i prawa podatkowego jest niezbędna w funkcjonowaniu każdego człowieka. Student powinien poznać zagadnienia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, objęte zakresem tematycznym podanym poniżej. Daje to podstawę do podejmowania różnych działań w przyszłości, w tym zatrudnieniu z sektorze administracji państwowej i samorządowej, lub w przedsiębiorstwach albo prowadzeniu działalności gospodarczej, gdzie nieodzownym jest posiadanie wiedzy o zasadach wywiązywania się z obowiązków podatkowych i przysługujących mu prawach.

Pełny opis:

Polityka podatkowa

1. Pojęcie polityki podatkowej

2. Funkcje i cele polityki podatkowej

3. Rodzaje prowadzenia polityki podatkowej

4. Zasady podatkowe

Prawo podatkowe

1. Pojęcie i podział prawa podatkowego

2. Zródła prawa podatkowego

3. Pojęcie i funkcje podatków

4. Klasyfikacja i elementy konstrukcyjne podatków

5. System podatkowy w Polsce zagadnienia podstawowe

a) wybrane zagadnienia z ordynacji podatkowej

- zakres objęty ustawą ordynacja podatkowa

- pojęcie podatnika, płatnika, inkasenta i odpowiedzialność za podatki

- organy podatkowe i ich właściwość

- zobowiązania podatkowe i postepowanie podatkowe

- czynności sprawdzające i kontrola podatkowa

b) podstawowe zasady opodatkowania wynikające z obowiązujących przepisów

- podatek dochodowy od osób prawnych

- podatek dochodowy od osób fizycznych (pozarolnicza działalność gospodarcza, działalność wykonywana osobiście i opodatkowanie wynagrodzeń z tytułu umów o pracę)

- podatek VAT

- podatek od środków transportowych i od nieruchomości

Literatura:

1. L. Etel i inni, Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2006

2. R. Oktaba, Prawo podatkowe 4. Wydanie, C.H Beck, Warszawa 2019

3. R.Dowgier,R Sieńko, Prawo podatkowe Minirepetytorium, Wolter Kluwer, Warszawa 2017

4. M. Czupryńska i in, Prawo podatkowe (III cz.) w Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne, II stopień certyfikacji- specjalista d.s rachunkowości, SKwP, Warszawa 2017

5. Ustawa ordynacja podatkowa i inne ustawy wynikające z zakresu objętego przedmiotem

6. Materiały pomocnicze do przedmiotu przygotowane przez wykładowcę

Efekty kształcenia i opis ECTS:

EK1_W01, EK1_W06, EK1_W09,wykład

ECTS 2 pkt

0,4 pkt ECTS obecność na zajęciach 10 h

0,6 pkt ECTS praca własna studenta 15h

1 pkt ECTS przygotowanie się do egzaminu 25 h

EK1_U08, EK1_K02, EK1_K08, ,ćwiczenia

ECTS 2 pkt

0,4 pkt ECTS obecność 10 h

0,6 pkt ECTS praca własna studenta 15h

1 pkt. ECTS przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego 25 h

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu (wykładów i ćwiczeń) jest obowiązkowa obecność na zajęciach, dopuszcza się 2 nieobecności nieusprawiedliwione, które nie są punktowane

Obecności usprawiedliwione nie są punktowane

Zaliczenie ćwiczeń forma pisemna-zadania sytuacyjne w zakresie opodatkowania wybranymi podatkami

Egzamin forma pisemna- testy jednokrotnego wyboru

Przyjmuje się, że uzyskanie

47-50 pkt zwalnia z egzaminu i daje prawo do oceny końcowej 5,0

43-46 pkt zwalnia z egzaminu i daje prawo do oceny końcowej 4,5

38-42 pkt zwalnia z egzaminu i daje prawo do oceny końcowej 4,0

Punkty

20 pkt za obecność (20 h x 1)

30 pkt z pracy pisemnej z ćwiczeń

Przyjmuje się prowadzenie do 4 zajęć w formie learningu

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Wykład, 4 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wanda Wojas
Prowadzący grup: Wanda Wojas
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Znajomość zagadnień z zakresu polityki podatkowej i prawa podatkowego jest niezbędna w funkcjonowaniu każdego człowieka. Student powinien poznać zagadnienia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, objęte zakresem tematycznym podanym poniżej. Daje to podstawę do podejmowania różnych działań w przyszłości, w tym zatrudnieniu z sektorze administracji państwowej i samorządowej, lub w przedsiębiorstwach albo prowadzeniu działalności gospodarczej, gdzie nieodzownym jest posiadanie wiedzy o zasadach wywiązywania się z obowiązków podatkowych i przysługujących mu prawach.

Pełny opis:

Polityka podatkowa

1. Pojęcie polityki podatkowej

2. Funkcje i cele polityki podatkowej

3. Rodzaje prowadzenia polityki podatkowej

4. Zasady podatkowe

Prawo podatkowe

1. Pojęcie i podział prawa podatkowego

2. Zródła prawa podatkowego

3. Pojęcie i funkcje podatków

4. Klasyfikacja i elementy konstrukcyjne podatków

5. System podatkowy w Polsce zagadnienia podstawowe

a) wybrane zagadnienia z ordynacji podatkowej

- zakres objęty ustawą ordynacja podatkowa

- pojęcie podatnika, płatnika, inkasenta i

- organy podatkowe

- zobowiązania podatkowe i postepowanie podatkowe

- czynności sprawdzające i kontrola podatkowa

b) podstawowe zasady opodatkowania wynikające z obowiązujących przepisów

- podatek dochodowy od osób prawnych

- podatek dochodowy od osób fizycznych (pozarolnicza działalność gospodarcza)

- podatek VAT

Literatura:

1. L. Etel i inni, Prawo podatkowe. Podręcznik w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis, Warszawa 2006

2. R. Oktaba, Prawo podatkowe 3 Wydanie, CH Beck, Warszawa 2017

3. R.Dowgier,R Sieńko, Prawo podatkowe Minirepetytorium, Wolter Kluwer, Warszawa 2017

4.R. Gasza i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne I stopień certyfikacji SKwP Warszawa 2019

5. Ustawa ordynacja podatkowa i inne ustawy wynikające z zakresu objętego przedmiotem

6. Materiały pomocnicze wykładowcy do przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Trymestr drugi 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-01-02 - 2020-03-19
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Wykład, 4 godzin, 78 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Robert Oktaba
Prowadzący grup: Robert Oktaba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzaminacyjny
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzaminacyjny
Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Skrócony opis:

Znajomość zagadnień z zakresu polityki podatkowej i prawa podatkowego jest niezbędna w funkcjonowaniu każdego człowieka. Student powinien poznać zagadnienia zarówno teoretyczne jak i praktyczne, objęte zakresem tematycznym podanym poniżej. Daje to podstawę do podejmowania różnych działań w przyszłości, w tym zatrudnieniu z sektorze administracji państwowej i samorządowej, lub w przedsiębiorstwach albo prowadzeniu działalności gospodarczej, gdzie nieodzownym jest posiadanie wiedzy o zasadach wywiązywania się z obowiązków podatkowych i przysługujących mu prawach.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.