Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy rachunkowości

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-PR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy rachunkowości
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Poziom przedmiotu:

podstawowy

Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

EK1_W04, EK1_W10,


EK1_U01, EK1_U04,EK1_K01, EK1_K06,

Skrócony opis:

- zdobycie wiadomości na temat podstawowych zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie;

- uzyskanie wiedzy dotyczącej składników bilansu oraz elementów rachunku zysków i strat;

- poznanie wiadomości o technice księgowania operacji zmieniających sytuację majątkową i finansową jednostek gospodarczych.

Pełny opis:

1. Pojęcie i zadania rachunkowości.

2. Aktywa jednostki i źródła ich finansowania.

3. Dokumentowanie operacji gospodarczych (zasady funkcjonowania kont).

4. Kontrola prawidłowości księgowań (zestawienie obrotów i sald).

5. Dzielenie i łączenie kont (konta syntetyczne i konta analityczne).

6. Zasady ustalania wyniku finansowego.

7. Sprawozdawczość finansowa i jej wykorzystanie w ocenie przedsiębiorstwa.

Literatura:

podstawowa:

1. 1. M. Chodoń, K. Zasiewska: Podstawy rachunkowości - ujęcie praktyczne. SKwP, Warszawa, 2019.

2. J. Matuszewicz, P. Matuszewicz: Rachunkowość od podstaw. FINANS-SERVIS, Warszawa, 2011.

3. D. Małkowska: Rachunkowość od podstaw. Zbiór zadań z komentarzem. ODDK. Gdańsk 2012.

uzupełniająca:

4. E. Walińska [red.]: Meritum Rachunkowość. Rachunkowość i Sprawozdawczość Finansowa. Wolters Kluwer Polska – ABC. Warszawa 2010.

Efekty kształcenia i opis ECTS:

1.Student potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia i zasady funkcjonujące w rachunkowości (W).

2.Student ma wiedzę na temat zasad prowadzenia rachunkowości w jednostce gospodarczej i przepisów prawnych obowiązujących w tym zakresie (W).

3.Student potrafi ewidencjonować operacje gospodarcze zachodzące w przedsiębiorstwach (U).

4.Student potrafi sporządzić i interpretować sprawozdania finansowe przedsiębiorstw (U).

5. Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw (U)

6.Student dąży do uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy (K).

Metody i kryteria oceniania:

obecność obowiązkowa + kolokwium zaliczeniowe (ćwiczenia), egzamin pisemny/ustny (wykład)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)