Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zamówienia publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WS-EKN-ZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zamówienia publiczne
Jednostka: Instytut Socjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Symbol/Symbole kierunkowe efektów uczenia się:

S1P_W03

S1P_W07

S1P_U05

S1P_U07

Skrócony opis:

Przedstawienie istoty zamówień publicznych, zapoznanie z zasadami i procedurami udzielania zamówień, analiza czynności dokonywanych przez zamawiającego w ramach przygotowania i przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia.

Pełny opis:

I. OGÓLNE ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

I.1. PODSTAWOWE POJĘCIA (zamówienia publiczne, zamawiający, wykonawca, postępowanie o udzielenie zamówienia, najkorzystniejsza oferta, cena)

I.2. USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA (szacunkowa wartość zamówienia, sposoby ustalania wartości zamówienia, zasady ustalania wartości zamówienia)

I.3. PODZIAŁ ZAMÓWIEŃ ZE WZGLĘDU NA WARTOŚĆ (zamówienia podprogowe, zamówienia powyżej progu bagatelności)

I.4. OGÓLNE ZASADY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ (zasada zachowania uczciwej konkurencji, zasada równego traktowania wykonawców, zasada przejrzystości postępowania, zasada bezstronności i obiektywizmu, zasada legalizmu działań zamawiającego)

II. POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

II.1. PODSTAWOWE KWESTIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (podmiot przygotowujący i przeprowadzający postępowanie, czynności dokonywane w ramach przygotowania postępowania, czynności dokonywane w ramach przeprowadzania postępowania)

II.2. KOMISJA PRZETARGOWA

II.3. ZASADY DOPUSZCZANIA WYKONAWCÓW DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (podstawy wykluczenia z postępowania, warunki udziału w postępowaniu)

II.4. OPRACOWANIE DOKUMENTÓW (opis przedmiotu zamówienia, specyfikacja istotnych warunków zamówienia)

II.5. PUBLIKACJA OGŁOSZEŃ (Biuletyn Zamówień Publicznych, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej)

II.6. KRYTERIA OCENY OFERT

II.7. WYBRANE TRYBY UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, zamówienie z wolnej ręki, zapytanie o cenę)

Literatura:

1. Nowicki J.E., Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018.

2. Prawo zamówień publicznych. Komentarz, red. M. Jaworska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018.

3. Smerd A., Zamówienia publiczne poniżej 30.000 euro. Wskazówki, wzorcowe regulaminy, praktyczne porady, Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2018.

4. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.).

Efekty kształcenia i opis ECTS:

S1P_W03

Student potrafi wyodrębnić zasadnicze grupy podmiotów występujących w obszarze zamówień publicznych oraz omówić istotę relacji zachodzących między nimi.

S1P_W07

Student ma podstawową wiedzę o normach i regułach organizujących proces udzielania zamówień publicznych, w szczególności potrafi wymienić ogólne zasady udzielania zamówień publicznych oraz wyjaśnić ich istotę.

Student ma podstawową wiedzę o procedurach udzielania zamówień publicznych, w szczególności potrafi scharakteryzować podstawowe tryby udzielania zamówień.

S1P_U05

Student potrafi prawidłowo dobrać sposób ustalania wartości zamówienia - adekwatny do konkretnego przedmiotu zamówienia i okoliczności danego przypadku.

S1P_U07

Student poprawnie analizuje wybrane problemy związane z różnymi aspektami zamówień publicznych.

Metody i kryteria oceniania:

METODY DYDAKTYCZNE:

1) wykład konwersatoryjny - ukierunkowany na omówienie zaplanowanego zakresu materiału z włączeniem słuchaczy w rozważania będące jego przedmiotem;

2) klasyczna metoda problemowa - wspólne rozwiązywanie zidentyfikowanych problemów praktycznych w celu aktywizacji intelektualnej studentów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-01 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin, 154 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Bogusław Marks, Adrian Sadłowski
Prowadzący grup: Bogusław Marks, Adrian Sadłowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
E-Learning:

E-Learning (pełny kurs) z podziałem na grupy

Typ przedmiotu:

obowiązkowy

Grupa przedmiotów ogólnouczenianych:

nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.